Informació econòmica i pressupostària

Les ordenances fiscals són el conjunt de normes que regulen les taxes i impostos vigents.

El pressupost municipal és una de les ordenances més importants que han d'aprovar cada un dels municipis anualment. En el pressupost municipal s'han de veure reflectides quines seran les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de l'exercici. El pressupost segueix una estandardització marcada per la Llei d'Hisendes Locals, i s'organitza en Capítols i Aplicacions Pressupostàries.

L'Ajuntament de Calafell publica les seves comptes a la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre rendició de comptes: http://www.rendiciondecuentas.es/es/index.html.

Última actualització: 05 de febrer de 2018