Pressupost Ajuntament de Calafell

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada per l’equip de govern. És una eina clau per a la gestió pública, servint per a la planificació, l’avaluació i el control de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.

Estructura

Per obtenir la informació oportuna, el pressupost s’estructura seguint les següents classificacions:

  • Classificació orgànica: es classifiquen els ingressos i les despeses segons l’àrea que els obté o les executa (qui ingressa i qui gasta?). Per exemple: Cultura, urbanisme, medi ambient, turisme, seguretat ciutadana,...
  • Classificació per programes: es classifiquen les despeses segons la finalitat que es persegueix (per a què es gasta?). Per exemple: vies públiques, proveïment d'aigua, clavegueram, enllumenat públic, platges, serveis socials bàsics, llars d'infants,...
  • Classificació econòmica: es classifiquen ingressos i despeses segons la seva naturalesa econòmica (què s’ingressa i en què es gasta?). Per exemple: impostos, taxes, despeses de personal, compres, inversions,...