Parc agility

Parc agility al carrer Lluís Companys cantonada carrer Tajo de Segur de Calafell

Memòria tècnica valorada per la construcció d'un parc agility, al carrer Lluís Companys cantonada carrer Tajo de Segur de Calafell.

Superfícies i unitats de les actuacions

  • 6 unitats de mobiliari especialitzat Agility + 1 cartell amb normes generals
  • 3 bancs de fusta + 2 papereres + 1 font per persones i gossos + dispensador de bosses pipi-can
  • 46 m2 de pavimentació de vorera i adaptació d’un pas per vianants
  • Plantació de 3 arbres (Morus Alba)

Termini d'execució: S’estima un termini d’execució dels treballs de 4 setmanes.

Pressupost dels treballs: El pressupost total d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de 37.410,67 euros (TRENTA SET MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS).