Diagnòstic

En l'àmbit urbanístic

Les mancances

 • El nucli antic de Calafell compta amb el parc d’habitatges més antic del municipi. Són cases majoritàriament unifamiliars, entre mitgeres, de 2 o 3 plantes d’alçada, construïdes amb materials senzills, amb condicions d’habitabilitat i accessibilitat inadequades.
 • L’actual dinàmica de buidat i abandonament posa en perill la conservació del caràcter del barri.
 • Al nucli antic de Calafell no existeix cap equipament cívic o social que doni servei a les necessitats dels veïns. L’àrea requereix d’intensitat pel que fa a equipaments i dotacions per garantir el seu rol de centre i d’espai de referència dins de les dinàmiques i socials del municipi.
 • L’estat general de la urbanització és deficitari, el ferm de les calçades presenta importants irregularitats, l’amplada de les voreres és insuficient per als vianants i el mobiliari urbà i l’arbrat són pràcticament inexistents.
 • L'àrea delimitada presenta dèficits en els espais lliures públics, tant pel que fa a espais urbanitzats existents com a l'adequació de les reserves per espais lliures previstes pel planejament vigent.
 • El barri presenta un baix indicador de residus i reciclatge, manca foment de l'estalvi en el consum d'energies i té les xarxes de servei més envellides del municipi, que requereixen actuacions de substitució.

Punts favorables

 • El nucli antic de Calafell gaudeix d'una situació urbanística favorable amb una altíssima accessibilitat territorial i regional.
 • Hi ha la previsió de desenvolupar tres nous sectors a l'entorn del barri, que li permetran retrobar-se amb el seu paper de centre i recuperar la vitalitat.
 • Es tracta d'una àrea d'interès urbà, tant pel que fa als edificis situats a l'entorn del Castell com per aquells situats en carrers més allunyats.

En l'àmbit sociològic

Les problemàtiques

 • Pèrdua de la pròpia població, a favor d'altres zones noves o renovades, amb el consegüent envelliment i sobreenvelliment dels habitants.
 • Progressiva substitució demogràfica per població d'origen extracomunitari amb menor capacitat econòmica que la que ha marxat del barri.
 • Empobriment generalitat dels habitants del nucli antic i augment de la necessitat d'assistència social.
 • Reducció progressiva de l'activitat comercial i econòmica del barri, agreujada per les dinàmiques de buidat, d'envelliment de la població i d'empobriment.
 • L'elevada taxa d'atur, acompanyada de la conseqüent baixa capacitat econòmica, és responsable del 58% de les problemàtiques socials del barri.

Punts favorables

 • El barri antic es caracteritza per la presència d'un teixit associatiu ric i viu. L'àrea continua capitalitzant la identitat del municipi: perd la seva població, però no ha deixat de centralitzar la capacitat associativa que els altres barris amb prous feines aconsegueixen tenir.
 • Una oferta de productes tradicionals de qualitat.
 • El nucli antic posseeix un gran potencial com a aglutinador de la identitat del municipi gràcies al patrimoni que concentra.
 • La millora de l'espai públic, la millora de l'habitabilitat, una adequada oferta d'equipaments de trobada i connexió, més la nova posició urbanística del nucli prevista en el POUM, són una bona oportunitat per trencar amb les actuals dinàmiques.

Logo projecte, Ajuntament i Generalitat