Pla Director de Carrers, Calafell Poble

El Pla de Barris del Nucli Històric preveu la remodelació de diversos carrers, dels quals ja s’han executat els ubicats a l ’entorn del Castell amb la creació d’un parc arqueològic que té l’objectiu de preservar un patrimoni urbà i arquitectònic de gran vàlua local, i alhora ser un reclam turístic.

Davant la reforma de diversos carrers prevista en el Pla de Barris, i d ’altres que també seran objecte d ’actuació, el Pla Director té com a finalitat proposar uns criteris homogenis d ’intervenció en la urbanització dels carrers del Nucli Històric del Poble.

L’àmbit d ’actuació del Pla Director són els carrers que formen part dels creixements històrics del Poble de Calafell, que a partir del nucli originari del turó del Castell es van estendre al llarg dels antics camins que el comunicaven amb el territori. També s ’han incorporat els carrers que han anat formant el teixit del Poble fins a començaments del segle XX.

Objectius

L’objectiu de caràcter general del Pla Director és donar criteris homogenis per a la urbanització dels carrers del Nucli Històric del Poble, de tal manera que les solucions adoptades es facin des d ’ u na perspectiva global, permetent que els projectes i les obres es puguin executar al llarg dels anys en diferents etapes.

També hi ha object ius específics que cal relacionar:

  • Criteris a tenir en compte en la renovació de les xarxes de serveis existents, eliminant les esteses aèries i dimensionant-les adequadament.
  • Predimensionat d ’ u na xarxa de drenatge d ’ a i gua de pluja que la canalitzi i eviti la seva evacuació per damunt dels carrers.
  • Propostes de supressió de les barreres urbanístiques fent accessibles tots els carrers per a les persones amb mobilitat reduïda, en aquest sentit es plantegen criteris de nova pavimentació dels mateixos en plataforma única.
  • Inventariat per a la recuperació i manteniment de les voreres i altres elements d ’ u rbanització, que tinguin valor històric, fent-les compatibles amb la nova urbanització.
  • Criteris de renovació de la xarxa d ’ e nllumenat públic.
Plànols