Sobre el Pla de Barris

La Llei 2/2004, de barris i àrees urbanes que requereixen atenció especial, va ser la primera llei, al marge de la de pressupostos, que va aprovar el Parlament a proposta del Govern de la Generalitat.

L'objectiu era promoure una actuació coordinada en aquells barris on es concentren processos de regressió urbanística, problemàtica demogràfica i problemes econòmics i socials. En general es tracte de barris vells o nuclis antics, polígons d'habitatges o àrees d'urbanització marginal fetes sense una planificació ni una dotació d'equipaments adequades.

Amb l’actual llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una especial atenció, es disposa d’un marc jurídic i es crea un fons econòmic per tal que els municipis puguin afrontar la renovació integral dels barris que ho necessitin.

Els municipis que volen optar al finançament del Fons de foment de barris han de realitzar un PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL que consisteix en un conjunt d’accions adreçades tant a la rehabilitació física com a la sostenibilitat ambiental, al benestar social i la dinamització econòmica del barri, atenent a tres condicions bàsiques: LA INTENSITAT en la concentració de les accions en un àmbit determinat (en aquest cas, el Nucli Antic de Calafell) i un temps acotat, 4 anys; LA TRANSVERSALITAT de les accions; LA QUALITAT.

Les ACCIONS a realitzar s'emmarquen en vuit camps previstos per la Llei:

 1. MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS.
 2. REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS.
 3. PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L'ÚS COL·LECTIU.
 4. INCORPORACIÓ DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS.
 5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ.
 6. EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS.
 7. PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA.
 8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.

Les actuacions del Projecte d'Intervenció Integral es materialitzen en quatre grans eixos estructuradors:

I. Equipaments

Implantació d'equipaments amb l'objecte de:

 • retornar al nucli antic el seu rol de centre a nivell local i comarcal.
 • atendre els col·lectius que presenten majors necessitats: gent gran, dona, joves i infants.
 • impulsar l'urgent rehabilitació i manteniment del patrimoni arquitectònic.

II. Habitabilitat

Recuperar la condició de ser un bon lloc per viure, suprimint barreres arquitectòniques i millorant les telecomunicacions i l'accés a internet.

III. Urbanització

Els carres, les places i els parcs és on es produeix la vida social i cívica d'un barri.

IV. Cohesió social i dinamització econòmica

Programes per a la millora social i per a la dinamització econòmica.

Logo projecte, Ajuntament i Generalitat