Plànols d'ordenació

Classificació del sòl i estructura general i orgànica del territori
Plànol
1 plànol
Escala 1:10.000
Plànol
4 plànols
Escala 1:5.000
Qualificació del sòl urbà i urbanitzable
Plànol
1 plànol
Escala 1:10.000
Plànol
4 plànols
Escala 1:5.000
Plànol
70 plànols
Escala 1:1.000
Qualificació del sòl no urbanitzable
Plànol
4 plànols
Escala 1:5.000
Servituds
Plànol
1 plànol
Escala 1:10.000
Plànol
4 plànols
Escala 1:5.000
Sectors de planejament derivat
Plànol
1 plànol
Escala 1:10.000
Plànol
4 plànols
Escala 1:5.000
Esquema de la proposta
Plànol
1 plànol
Escala 1:10.000
Catàlegs: béns protegits. Masies i cases rurals
Plànol
4 plànols
Escala 1:5.000
Xarxa d'aigua potable
Plànol
4 plànols
Escala 1:5.000
Xarxa elèctrica d’alta i mitja tensió
Plànol
4 plànols
Escala 1:5.000
Xarxa de clavegueram
Plànol
4 plànols
Escala 1:5.000
Xarxa d’abastament i distribució de gas
Plànol
4 plànols
Escala 1:5.000
Hidrants
Plànol
4 plànols
Escala 1:5.000

Plànol 1 Escala 1:5.000 Plànol 2 Escala 1:5.000 Plànol 3 Escala 1:5.000 Plànol 4 Escala 1:5.000 Plànol 1 Escala 1:5.000 Plànol 2 Escala 1:5.000 Plànol 3 Escala 1:5.000 Plànol 4 Escala 1:5.000 C10 D10 E10 F10 G10 H10 C09 D09 E09 F09 G09 H09 I09 C08 D08 E08 F08 G08 H08 I08 B07 C07 D07 E07 F07 G07 H07 I07 A06 B06 C06 A05 A04 A03 A02 B05 B04 B03 B02 B01 C04 C03 C02 C01 D06 D04 D03 D02 D01 E06 E05 E04 E03 E02 E01 F06 F05 F04 F03 F02 G06 G05 G04 G03 G02 G01 H06 H05 H03 H02 Plànol 1 Escala 1:5.000 Plànol 2 Escala 1:5.000 Plànol 3 Escala 1:5.000 Plànol 4 Escala 1:5.000 Plànol 1 Escala 1:5.000 Plànol 2 Escala 1:5.000 Plànol 3 Escala 1:5.000 Plànol 4 Escala 1:5.000 Plànol 1 Escala 1:5.000 Plànol 2 Escala 1:5.000 Plànol 3 Escala 1:5.000 Plànol 4 Escala 1:5.000 Plànol 1 Escala 1:5.000 Plànol 2 Escala 1:5.000 Plànol 3 Escala 1:5.000 Plànol 4 Escala 1:5.000 Plànol 1 Escala 1:5.000 Plànol 2 Escala 1:5.000 Plànol 3 Escala 1:5.000 Plànol 4 Escala 1:5.000 Plànol 1 Escala 1:5.000 Plànol 2 Escala 1:5.000 Plànol 3 Escala 1:5.000 Plànol 4 Escala 1:5.000 Plànol 1 Escala 1:5.000 Plànol 2 Escala 1:5.000 Plànol 3 Escala 1:5.000 Plànol 4 Escala 1:5.000 Plànol 1 Escala 1:5.000 Plànol 2 Escala 1:5.000 Plànol 3 Escala 1:5.000 Plànol 4 Escala 1:5.000 Plànol 1 Escala 1:5.000 Plànol 2 Escala 1:5.000 Plànol 3 Escala 1:5.000 Plànol 4 Escala 1:5.000