Subvencions per a les entitats o associacions de veïns

Exposició de motius

Des de l’Ajuntament de Calafell es vol ajudar a les entitats o associacions de veïns del municipi de Calafell en activitats de caire cultural, social, esportiu o en les diferents festes populars contribuint al seu finançament i/o la seva consecució.

Les entitats o associacions veïnals són instrument dinamitzadors i el motor d’aquests nuclis del municipi, per això, un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Calafell en aquest propers anys és continuar impulsant la vida associativa a través dels ajuts econòmics en forma de subvencions.

Article 1. L’objecte

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, per les entitats o associacions veïnals, sense ànim de lucre, del municipi de Calafell que duguin a terme alguna de les activitats subvencionables previstes a l’article 4 d’aquestes bases.

Article 2. El règim jurídic

Aquestes subvencions es regulen per les normes que s’indiquen tot seguit i per aquest ordre:

 • 1. La convocatòria específica que s’aprovi.
 • 2. Aquestes bases específiques.
 • 3. L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell, publicada la seva aprovació definitiva, juntament amb el text íntegre, al BOPT 117 del 22/05/2014.
 • 4. El Reglament de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en tot allò que sigui considerat desenvolupament de la normativa bàsica indicada a la disposició final primera de la indicada Llei de subvencions.
 • 5. Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • 6. Llei 38/2003, de 17 de novembre, abans indicada pel que fa als articles considerats com a norma bàsica.
 • 7. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya.
 • 8. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local en tot allò considerat com a norma bàsica.
 • 9. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

L’atorgament de les subvencions es condiciona, en tot cas, a la realització futura o ja executada de l’activitat i té caràcter no devolutiu.

Article 3. La finalitat

Amb aquestes subvencions es vol fomentar la iniciativa de les entitats o associacions de veïns en activitats de caire cultural, social, esportiva i les festes populars per tal de contribuir en la vida associativa.

Article 4. Actuació subvencionable

Les actuacions subvencionables són totes aquelles activitats, projectes o programes que, conjuntament o individualment, tinguin per objecte l’àmbit cultural, social, esportiu o les diferents festes populars.

Article 5. Els requisits de les activitats o projectes

Els projectes o les activitats susceptibles d’obtenir una subvenció han de contemplar els requisits següents:

a) Que les activitats es facin dintre de l’àmbit del propi nucli de què es tracti , o fora d’aquest en el cas que es considerin d’interès i estigui suficientment justificat.

b) Que les activitats o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.

c) Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre. En cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.

Article 6. Sol•licitants

Poden optar i beneficiar-se de les subvencions a què fan referència aquestes bases, les entitats o associacions de veïns del municipi de Calafell, sense ànim de lucre, que tinguin el seu domicili social al municipi de Calafell. Han d’estar inscrites en el Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya i en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Quedaran excloses d’aquesta normativa aquelles entitats i/o associacions que no respectin l’actual marc democràtic, que no assumeixin els principis de conducta reconeguts, com ara la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar, o bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes o misògenes.

Els requisits exigibles a les persones físiques o jurídiques beneficiàries són els que s’estableixen a l’article 6 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.

Article 7. El procediment de concessió de la subvenció

El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, mitjançant l’aprovació i publicació de la convocatòria corresponent i d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

Article 8. Els òrgans competents

L’òrgan col•legiat encarregat de la valoració de les sol•licituds presentades estarà format pels membres següents:

a. Un tècnic de l’Ajuntament, del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell.

b. El Secretari/a de l’Ajuntament.

c. Un administratiu/va o auxiliar administratiu/va del Departament d’Urbanisme.

Com a òrgan instructor dels presents ajuts, es nomena el/la regidor/a d’Urbanisme.

L’òrgan competent per a la concessió de les subvencions és el Ple de l’Ajuntament de Calafell.

Article 9. El termini de presentació de sol•licituds

a. El termini de presentació de les sol•licituds s’establirà en l’acord de convocatòria adoptat pel Ple de l’Ajuntament.

b. La convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al web municipal.

c. Aquest acord de convocatòria de subvencions podrà preveure un termini obert de presentació mentre existeixi consignació en l’aplicació pressupostària corresponent.

d. El termini per presentar sol•licituds començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions, excepte que aquesta resolució indiqui un termini diferent.

Article 10. La sol•licitud

Les sol•licituds per concórrer a les convocatòries regulades per aquestes bases s’han de formular mitjançant el model oficial que es pot obtenir al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC), al Departament d’Urbanisme i al web municipal.

La sol•licitud es pot presentar a qualsevol de les oficines del SAC, sense perjudici de la possibilitat que es pugui presentar per registre electrònic a la seu electrònica de l’Ajuntament o mitjançant qualsevol de les altres vies previstes a la legislació sobre procediment administratiu comú.

La documentació presentada en el termini establert per esmenar també s’haurà de lliurar a través d’un d’aquests canals.

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent sol•licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.

Els formularis es poden presentar tant en català com en castellà, i s’emplenaran preferentment per mitjans informàtics o mecanogràfics.

En cas de presentació electrònica de les sol•licituds, els formularis s’han d’emplenar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament a l’adreça http://www.calafell.cat seguint les instruccions indicades al portal de tràmits.

A la convocatòria s’establirà, si escau, un import màxim per sol•licitar per activitat i acte. En el cas que la sol•licitud presentada el sobrepassi, es considerarà com a import sol•licitat el que s’estableix a la convocatòria.

Article 11. La documentació que cal presentar

Una vegada publicada la convocatòria, es poden presentar les sol•licituds de subvenció acompanyada dels documents següents, amb caràcter general, i dels que exigeixi cada una de les convocatòries:

a) Identificació (nom i domicili) de qui subscriu la sol•licitud i el caràcter amb què ho fa.

b) Identificació de l’entitat o associació de veïns (nom i domicili) que ha de ser la beneficiaria. Acreditarà la seva personalitat i representació adjuntant els documents següents:

 • 1. Còpia dels estatuts vigents de l’entitat o associació degudament inscrits en els registres corresponents.
 • 2. Fotocòpia del CIF de l’entitat o associació.
 • 3. Document que acrediti la representació que té el signant de la sol•licitud i còpia del seu DNI.

c) Descripció de l’activitat o acte per al que es sol•licita subvenció.

d) Pressupost detallat, on s’indiquin els ingressos i les despeses per conceptes.

e) Declaració de les subvencions obtingudes o sol•licitades per a la mateixa finalitat, amb el compromís de comunicar a l’Ajuntament qualsevol altra que sol•liciti o obtingui amb posterioritat a la data de presentació de la seva sol•licitud.

f) Acreditació del compliment de les obligacions tributàries (estatals, autonòmiques i locals) i amb la Seguretat Social, mitjançant la presentació de les certificacions corresponents o autorització a l’òrgan gestor de la subvenció per que obtingui de manera directa l’acreditació d’aquestes circumstàncies a través de certificats telemàtics. Es pot substituir per una declaració responsable quan la subvenció sol•licitada no superi l’import de 3.000 euros o quan la subvenció es concedeixi a entitats sense fins lucratius.

g) Declaració de compromís de complir les condicions de la subvenció.

h) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.

i) Dades bancàries de l’entitat o associació de veïns on es podrà transferir l’import de la subvenció.

j) Acreditació del compliment d’obligacions per reintegrament de subvencions, mitjançant la presentació d’una declaració responsable del beneficiari.

k) Acreditació de que el beneficiari no està inclòs en cap de les prohibicions que preveu l’article 13 de la Llei general de subvencions i l’article 6.2 d’aquesta ordenança, mitjançant la presentació d’una declaració responsable davant l’òrgan concedent de la subvenció.

En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder de l’Ajuntament, el sol•licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’acabament del procediment a què corresponguin, pot fer ús del seu dret a no presentar-lo, fent constar la data i l’òrgan o dependència que van ser presentats o emès, i sempre que no s’hagin produït modificacions als documents.

Article 12. Les fases del procediment

Les convocatòries, llevat que s’estableixi expressament el contrari, han de respectar les fases i terminis següents:

 • 1) Admissió de sol•licitud:

Un cop presentades la sol•licitud i la documentació necessàries, es comprovarà que s’ajusten als requisits. En el cas que l’interessat no hagi aportat els documents indicats a la convocatòria, se'l requerirà per tal que els aporti d’acord amb el que preveu la legislació sobre procediment administratiu comú. Un cop exhaurit aquest termini no s’admetrà cap document.

 • 2) Valoració del projecte o activitat presentada:

Admeses les sol•licituds, seran valorades per part de l’òrgan col•legiat esmentat a l’article 8 d’aquestes bases, d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases. Aquest òrgan col•legiat emetrà un informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional de l’òrgan instructor.

 • 3) Resolució provisional:

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col•legiat, formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada.

Aquesta proposta provisional es notificarà als interessats, els quals disposaran d’un termini de 10 dies per presentar al•legacions. Aquesta notificació pot ser substituïda per una publicació en el web municipal. Es podrà prescindir d’aquest tràmit d’audiència si no figuren en el procediment, ni són tinguts en compte altres fets o al•legacions i proves diferents a les aportades pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà caràcter de definitiva.

En el cas que hagi estat concedida la subvenció provisional, els interessats que tinguin documentació acreditativa pendent de presentar, d’acord amb el que s’indicarà en la publicació d’atorgament provisional en el tauler d’anuncis i en el web municipal, disposaran de deu dies hàbils per presentar aquesta documentació. En el cas que no la presentin, no es procedirà a l’atorgament de la subvenció.

Durant aquest termini de deu dies hàbils, els interessats, que hagin estat proposats com a beneficiaris en la resolució provisional, hauran de comunicar la seva acceptació. Transcorregut el termini anterior, es considerarà acceptada.

 • 4) Tràmit d’al•legacions:

La publicació en el tauler d’anuncis i en el web municipal de la resolució d’atorgament i denegació provisional obre el tràmit d’audiència de deu dies hàbils, que començaran a comptar des de l’endemà de la seva publicació, per presentar al•legacions.

El fet que els sol•licitants interessats no presentin al•legacions en el termini del tràmit d’audiència suposa que hi estan conformes i la proposta de resolució formulada tindrà caràcter de definitiva. Aquest supòsit resta condicionat a la presentació de la documentació administrativa pendent per part dels sol•licitants dins del període establert des de la publicació en el tauler d’anuncis i en el web municipal de la resolució d’atorgament i denegació provisional.

 • 5) La reformulació i la modificació de les sol•licituds:

Quan l’import de la subvenció proposada sigui inferior al que s’ha sol•licitat, es podrà instar al sol•licitant per tal que, durant el termini d’al•legacions, presenti la reformulació de la seva activitat o acte. Aquesta reformulació haurà de respectar, en tot cas, els motius de la seva concessió. Si, transcorregut el termini indicat, l’interessat no ha indicat res al respecte s’entendrà que l’activitat o acte que correspon a la subvenció és el presentat amb la sol•licitud.

Durant el procediment d’atorgament de la subvenció, l’òrgan instructor podrà proposar la modificació de les condicions o la forma de realització de l’activitat o acte proposat pel sol•licitant. En aquest cas haurà de sol•licitar del beneficiari l’acceptació.

Aquesta acceptació s’entendrà atorgada si en la proposta de modificació s’exposen de forma clara les modificacions i el beneficiari no manifesta la seva oposició dins del termini de quinze dies que començaran a comptar des la notificació de la proposta i sempre que, en tot cas, no resultin danys a tercers.

 • 6) Resolució definitiva:

Una vegada finalitzat el termini del tràmit d’audiència, i examinades les al•legacions presentades, si escau, pels interessats, es dictarà la resolució definitiva, que haurà d’expressar el sol•licitant o la relació de sol•licitants pels quals es proposa la concessió de la subvenció, i la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

La resolució, a més de contenir el sol•licitant o la relació de sol•licitants als quals es concedeix la subvenció, ha de fer constar, si s'escau, de manera expressa, la desestimació de la resta de les sol•licituds i la no concessió, per desistiment, la renúncia al dret o la impossibilitat material sobrevinguda.

Aquesta resolució, a més, comportarà el compromís de la despesa corresponent.

Aquesta resolució també inclourà una relació ordenada de totes les sol•licituds que, tot i complir les condicions administratives i tècniques establertes en aquestes bases reguladores per adquirir la condició de beneficiari, no han estat estimades perquè excedeixen la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cadascuna d’aquestes en funció dels criteris de valoració previstos.

En aquest cas, si algun dels beneficiaris renuncia a la subvenció, l’òrgan concedent ha d’acordar, sense necessitat de fer una nova convocatòria, la concessió de la subvenció al sol•licitant o sol•licitants següents a aquell en ordre de la seva puntuació, sempre que amb la renúncia per part d’algun dels beneficiaris, s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre com a mínim una de les sol•licituds denegades. En cas que per l’import subvencionable al sol•licitant que estigui en primer lloc de la llista d’espera sigui superior al crèdit alliberat, se li oferirà la possibilitat de renunciar parcialment a la part subvencionable, per a la que no hi ha consignació pressupostària. En cas que no accepti, s’oferirà la subvenció al següent de la llista.

L’òrgan concedent de la subvenció ha de comunicar aquesta opció als interessats, a fi que accedeixin a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de deu dies. Una vegada acceptada la proposta per part del sol•licitant o sol•licitants, l’òrgan administratiu ha de dictar l’acte de concessió i procedir a la seva notificació.

Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor de la persona física o jurídica beneficiaria proposada davant l’Administració.

La notificació de les resolucions provisionals i definitives s’efectuarà mitjançant publicació en el tauler d’anuncis de la Corporació, en el web municipal,i en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per defensar els seus interessos.

Article 13. El termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de tres (3) mesos. El termini es computarà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol•licitud de concessió de la subvenció.

La publicació de les subvencions concedides es farà al mes següent a cada trimestre natural i inclourà totes les subvencions concedides durant el període esmentat. La publicitat de les subvencions concedides es realitza a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Article 14. La quantia de la subvenció

La quantia màxima de la subvenció que es podran concedir a una beneficiària serà anualment el 75 % de la/les activitat/s subvencionable/s, amb un màxim de 2.000 €/anuals. Aquest import pot ser modificat en el moment de la convocatòria. En cap cas es sobrepasarà aquest import màxim.

Article 15. Conceptes subvencionables

Pel que fa als conceptes que podran ser objecte de subvenció, en relació amb les activitats i actes, seran subvencionables les despeses en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin dins del termini establert a la convocatòria.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

a) Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

b) Les despeses realitzades que no estiguin facturades dins de l’any de la convocatòria.

c) Les despeses ordinàries de l’entitat, ni les despeses de protocol.

Article 16. Les compatibilitats

Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats.

Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos que s’obtindran i els recursos propis que es destinaran a l’activitat no podrà superar el cost total del projecte que es desenvoluparà. En cas contrari, el beneficiari haurà de retornar l’excés en la part proporcional o realitzar una ampliació de l’activitat o projecte subvencionat, prèvia autorització de l’ens concedent. En cas contrari, l’entitat haurà de renunciar a l’excés en la part proporcional.

Les subvencions concedides per Departament d’Urbanisme no seran compatibles amb qualsevol altre subvenció concedida, per un altre Departament del propi Ajuntament, pel mateix programa o activitat.

Article 17. Criteris per a l’atorgament de la subvenció i valoració de projectes

Per valorar les activitats a subvencionar es tindran en compte, amb un màxim de 100 punts, els següents criteris:

a) Nombre de veïns associats a l’entitat i import de les quotes anuals dels associats.

b) Interès municipal de l’activitat. Repercussió social i nivell de participació dels veïns en edicions passades.

c) Durada de l’activitat.

d) Despeses de l’activitat a realitzar, com la adquisició i/o lloguer material, decorats, equipaments i/o vestuaris, etc.

e) Assegurances de Responsabilitat Civil necessàries per les activitats a realitzar.

f) Publicitat i propaganda de les activitats.

g) Altres entrades econòmiques que rebin els sol•licitants: subvencions d’altres organismes, entrades per a activitats, quotes dels veïns, etc.

Cada un d’aquests criteris es valorarà en un màxim de 10 punts, excepte el corresponent a la lletra b) que es valorarà en un màxim de 20 punts.

L’obtenció d’aquesta puntuació servirà per a fer el càlcul de la subvenció a concedir, en base al pressupost presentat per cada entitat i amb la quantia màxima establerta a l’article 14 d’aquestes bases.

El càlcul s’efectuarà segons la següent escala:

Punts obtinguts Percentatge del pressupost a concedir de 0 a 50 punts fins a un 50% de la subvenció sol•licitada de 51 a 100 punts fins a un 100% de la subvenció sol•licitada

Article 18. La justificació i el control de la subvenció

L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. La persona física o jurídica beneficiària de la subvenció haurà de donar lliure accés a la seva comptabilitat (llibres i registres comptables).

La persona física o jurídica beneficiària de la subvenció haurà d’aportar la justificació de l’activitat subvencionada a qualsevol de les oficines del SAC en un termini no superior a tres mesos, que començaran a comptar des de la finalització de l’activitat i com a màxim el 30 de novembre de l’any de la convocatòria.

La justificació de l’activitat subvencionada es farà en els termes i d’acord amb l’Annex de les Bases d’Execució del Pressupost.

Els beneficiaris poden ser requerits per a la revisió i hauran de presentar els justificants originals de la despesa. Aquests justificants hauran de ser factures o documents de valor probatori equivalent.

La no realització de l’activitat subvencionada o l’incompliment de les condicions que van ser considerades per a l’atorgament de la subvenció, així com la manca de justificació o la justificació incompleta o incorrecta de l’activitat subvencionada, podrà comportar el reintegrament o l’anul•lació total o parcial de la subvenció d’acord amb el que s’estableix en aquestes bases i a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Calafell.

Article 19. El pagament

El pagament de la subvenció s’ha de fer amb la justificació prèvia, per part del beneficiari, i en la part proporcional a la quantia de la subvenció justificada, de la realització de l’activitat, el projecte, l’objectiu o l’adopció del comportament per al qual es va concedir.

Es podrà avançar el pagament de fins al 50 % de l’import de les subvencions atorgades sense justificació prèvia (si es motiva degudament), però el 50 % restant no es farà efectiu fins que la persona beneficiària hagi presentat tota la documentació justificativa establerta en aquestes bases.

En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl•lic. S’efectuarà mitjançant transferència al compte bancari de l’entitat o associació de veïns que indiqui el sol•licitant i sota la seva responsabilitat, segons model normalitzat d’”Alta/Modificació de dades bancàries del creditor/ de la creditora”, validat i segellat per l’entitat bancària.

Article 20. El crèdit pressupostari

Aquests ajuts o subvencions concedits seran atesos amb càrrec a l’aplicació pressupostària de subvencions prevista al pressupost de la Regidoria d’Urbanisme.

En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions, i en el transcurs de l’exercici, quedés crèdit sense aplicació a la partida o l’estat de previsió de despeses corresponents, es podrà incrementar l’import concedit a alguna de les sol•licituds i/o atendre’n d’altres que, a causa de les disponibilitats pressupostàries, haguessin quedat sense subvenció, sempre que aquestes sol•licituds s’hagin presentat en el seu moment a la convocatòria i a partir dels criteris, requisits, procediments i altres extrems d’aquestes bases, i que això consti en la proposta de l’òrgan de valoració.

Article 21. L’aplicació d’aquestes bases

Aquesta normativa és d’aplicació per a les convocatòries de sol•licituds de subvencions a les entitats o associacions de veïns que duguin a terme activitats de caire culturals, socials, esportives i festes populars.

Article 22. El reintegrament

Sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que puguin correspondre, l’Ajuntament exigirà el reintegrament total o parcial de la subvenció atorgada en els casos d’incompliment previstos en l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.

Article 23. Les obligacions del beneficiari

Junt amb les obligacions previstes en l’Ordenança general de subvencions, la persona beneficiària té les obligacions següents:

a) Cal que la persona física o jurídica beneficiària accepti la subvenció amb la finalitat de complir les condicions fixades per aprovar-la.

b) L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.

c) Fer l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

d) Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la resta de la normativa aplicable.

e) Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament definitiu de la subvenció, que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, l’Administració tributària catalana i la Seguretat Social.

f) Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’ Ajuntament, un cop exhaurits els terminis.

g) Justificar l’activitat realitzada i l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

h) Presentar el programa de l’activitat i el pressupost, així com comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi desprès de l’atorgament (reintegrant els fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, en el cas que sigui necessària, la renúncia corresponent.

i) Col•laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin els òrgans de la Corporació.

j) Disposar de la documentació comptable que puguin exigir els òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control.

k) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

l) Tota subvenció concedida per la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell, amb les finalitats previstes en aquestes normes, serà sotmesa a la condició implícita que tota la propaganda escrita o gràfica de les actuacions subvencionades haurà de fer constar la llegenda “amb el suport de la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell” i l’anagrama d’aquest. Amb aquesta finalitat, els beneficiaris estaran obligats a sotmetre a la consideració de la Regidoria d’Urbanisme la maqueta de tota la publicitat gràfica prevista per a l’activitat subvencionada, sempre abans d’ordenar la seva impressió, atenent les indicacions que formuli la Regidoria d’Urbanisme.

m) Declarar, abans de l’atorgament de la subvenció, quin règim d’IVA li és aplicable. Les persones beneficiàries de subvencions resten sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions sobre infraccions administratives en la matèria i la Llei general pressupostària. L’Ajuntament queda exempt de les responsabilitats civils, mercantils, laborals o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a que quedin obligats les persones beneficiàries de les subvencions atorgades. Sense perjudici del que s’estableix als articles 62 i 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i procediment administratiu comú, l’atorgament de les subvencions a les quals fan referència aquestes bases té caràcter voluntari i eventual; és modificable en els supòsits previstos per la normativa indicada; no genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al•legar com a precedent.

Les persones beneficiàries de subvencions resten sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions sobre infraccions administratives en la matèria i la Llei general pressupostària.L’Ajuntament queda exempt de les responsabilitats civils, mercantils, laborals o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a que quedin obligats les persones beneficiàries de les subvencions atorgades.

El beneficiari no podrà alterar en cap cas el destí de les subvencions concedides.