Subvencions esportives

Convocatòria 2016

a) Obrir la convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva per als següents tipus de programes:

  1. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades.
  2.  Ajuts econòmics per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o per l’organització de campionats de caràcter supralocal.
  3. Ajuts econòmics per la participació en campionats ofi cials no locals i pels mèrits aconseguits.
  4. Ajuts econòmics pel suport a escoles esportives no federades.

Les bases d’atorgament s’incorporen dintre de la mateixa convocatòria.

b) El termini de presentació de les sol·licituds seran els següents:

- 20 DIES:

  1.  Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades

-Fins el 31 d’octubre de l’exercici en curs es concediran les subvencions a mida que es sol·licitin, per ordre de petició, fins que s’esgoti la disponibilitat pressupostària assignada, sempre que el sol·licitant compleixi els requisits mínims exigits:

  1.  Ajuts econòmics per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o per l’organització de campionats de caràcter local o no local.
  2.  Ajuts econòmics per la participació en campionat ofi cials no locals i pels mèrits aconseguits.
  3. Ajuts econòmics pel suport a escoles esportives no federades.

-Fins el 15 de novembre de l’exercici en curs podran presentar sol·licituds aquells esportistes que des de la fi del període de presentació de sol·licituds de subvenció fins al 15 de novembre hagin obtingut algun mèrit, sempre i quan hi hagi consignació pressupostària i els sol·licitants compleixin els criteris i requisits de les bases d’aquell any.

c) La sol·licitud

Les sol·licituds per concórrer a les convocatòries regulades per aquestes bases s’han de formular mitjançant el model oficial que es pot obtenir al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC), a la Regidoria d’Esports i al web municipal.

La sol·licitud es pot presentar a qualsevol de les oficines del SAC, sense perjudici de la possibilitat que es pugui presentar per registre electrònic a la seu electrònica de l’Ajuntament o mitjançant qualsevol de les altres vies previstes a la legislació sobre procediment administratiu comú.

La documentació presentada en el termini establert per esmenar també s’haurà de lliurar a través d’un d’aquests canals.

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.

Els formularis es poden presentar tant en català com en castellà, i s’emplenaran preferentment per mitjans informàtics o mecanografiques.

En cas de presentació electrònica de les sol·licituds, els formularis s’han d’emplenar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament a l’adreça http://www.calafell.cat seguint les instruccions indicades al portal de tràmits.

d) Els imports màxims que es podran concedir a una persona benefi ciària, per cada un dels programes, són els següents:

-Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades:

La quantia de la subvenció màxima és del cinquanta per cent (50%) del pressupost de l’activitat subvencionable amb un màxim de 30.000 euros.

-Ajut econòmic per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o per l’organització de campionats de caràcter supralocal:

Els criteris de valoració de l’article 16 d’aquestes bases estableixen l’import concret a percebre en funció dels punts obtinguts en la valoració del projecte.

En tot cas, es podran atorgar diverses subvencions dins d’aquest programa a una mateixa beneficiària fins a un màxim de 1.800 euros, durant un mateix exercici pressupostari.

-Ajut econòmic per la participació en campionats oficials no locals i pels mèrits aconseguits:

Els criteris de valoració de l’article 16 d’aquestes bases estableixen l’import concret a percebre en funció dels punts obtinguts en la valoració del projecte.

En tot cas, es podran atorgar diverses subvencions dins d’aquest programa a una mateixa beneficiària fins a un màxim de 1.600 euros, durant un mateix exercici pressupostari.

-Ajut econòmic pel suport a escoles esportives no federades:

La quantia de la subvenció màxima és del cinquanta per cent (50%) del pressupost de l’activitat subvencionable amb un màxim de 2.700 euros.

En cap cas es sobrepassarà l’import sol·licitat.

Quedarà a càrrec de la persona física o jurídica sol·licitant l’aportació de la resta del cost, bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats).

Només es pot presentar una sol·licitud per projecte i en cap cas es pot presentar el mateix projecte a diferents programes, sense perjudici de la possibilitat de presentar un projecte diferent a cada modalitat de programa.

Si durant el moment de la valoració s’apreciés un error en l’àmbit escollit per part del sol·licitant, la sol·licitud es podrà incloure en el programa al qual s’adeqüi millor.