08/05/2023

La preinscripció per a les escoles bressol municipals comença aquest 8 de maig

El termini estarà obert fins al proper 19 de maig

La preinscripció a les escoles bressol municipals per al proper curs 2023-2024 comença aquest dilluns 8 de maig. El termini estarà obert fins al proper 19 de maig. L’Ajuntament recorda la importància de fer la preinscripció en aquest període, per tal de poder planificar adequadament les places que s’ofereixen en cada centre.

Les preinscripcions funcionaran així:

Calendari de la preinscripció 2023-2024

 • Període de presentació de sol·licituds: del 8 al 19 de maig de 2023, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2023.
 • Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2023.
 • Sorteig del número de desempat: entre el 9 i el 13 de juny de 2023.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 15 de juny de 2023.
 • Període de matrícula: del 16 de juny al 14 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Les preinscripcions es poden fer:

 1. De manera telemàtica accedint a la seu electrònica, seu.calafell.cat, seleccionant Tràmits i gestions, i sota Família, educació i serveis socials seleccionar el tràmit de Sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol. S'ha de disposar de certificat digital o idcat mòbil.
 2. De manera presencial a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) sol·licitant cita a citaprevia.calafell.cat o trucant al 977 699 009.

Les matrícules es realitzaran a les oficines de CEMSSA (Carretera del Sanatori, 30, al costat del mercat municipal de Calafell).

Preus públics de les llars d'infants, curs 2023-2024.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud d'admissió cal presentar la documentació identificativa i la documentació acreditativa dels criteris de prioritat al·legats.

Si no acrediteu amb els documents els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció, no obtindreu els punts corresponents. La falsedat o el frau en les dades presentades comporta la pèrdua dels drets de prioritat i, per tant, dels punts corresponents.

Documentació identificativa que ha de presentar tothom:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació (document d'identitat, passaport o llibre de família del país d'origen). Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Document nacional d’identitat (DNI) de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) del passaport o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres, tot en vigor.
 • Targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a si en disposa.
 • Carnet de vacunacions al dia.

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció):

 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Quan l’alumne/a, pare, mare o tutor/a, un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%. S’ha de portar documentació justificativa emesa pel Departament d’Acció Social i Ciutadania per l’ICAM.
 • Carnet de família nombrosa vigent.
 • Carnet de família monoparental vigent.
 • Situació laboral activa dels dos membres de la unitat familiar (informe de la vida laboral).

Per a més informació truqueu al Departament d'Ensenyament: 977 699 009, ext. 2472, o consulteu directament amb els centres.