19/10/2022

L’Ajuntament de Calafell celebrarà aquest dijous, dia 20, el ple ordinari del mes d’octubre

Començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà aquest dijous, dia 20, el ple ordinari del mes d’octubre. Serà una sessió presencial i amb assistència de públic, que se celebrarà a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja..

La sessió començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

L’ordre del dia és el següent:

 

 1. Aprovació acta anterior: ple 2022/12 ordinari.
 2. Proposta de modificació de les bases de participació a les rues del Carnaval “Xurigué” de Calafell.
 3. Revisió de preus del contracte per a la prestació del servei de transport urbà de Calafell, de l’any 2021.
 4. Proposta de ratificació de l’acord de junta de govern local de data 26 de setembre de 2022, d’aprovació de l’expedient de modificació del contracte de gestió indirecta, sota la modalitat de concert, del servei de transport públic urbà al municipi de Calafell.
 5. Proposta de resolució en relació a la petició de baixa de l’inventari de certs vehicles de titularitat municipal.
 6. Proposta de constitució de la comissió de seguiment i control de la promoció d’habitatges de lloguer de protecció oficial amb règim de preu assequible al carrer Priorat s/n i carrer Jaume Pallarés 3, de Calafell.
 7. Proposta d’aprovació inicial de declaració parcel·la sobrera de la finca municipal carrer Duesaigües 24 (finca registral núm 38.282).
 8. Proposta d’aprovació inicial de declaració parcel·la sobrera de la finca municipal carrer Altafulla 30, urbanització Bellamar (finca registral núm 38.966).
 9. Proposta revisió de preus del contracte de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell amb la mercantil Rubatec SA.
 10. Proposta d’aprovació i acceptació de liquidació 2021 del contracte programa del servei públic de recollida de residus municipals.
 11. Proposta d’aprovació de la modificació dels articles 9.4 i 9.6 de l’ordenança fiscal 1.1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
 12. Proposta expedient 10594/2022 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 13. Proposta de dictamen del compte general 2021.
 14. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del reglament orgànic municipal.
 15. Proposta de resolució dels recursos de reposició i aprovació de la concessió de subvencions de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions per a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses establertes a Calafell, afectades econòmicament per les conseqüències de la covid 19.
 16. Donar compte decret de l’alcaldia núm 2022/6568, de data 16/09/2022, corresponent a les línies fonamentals del pressupost 2023.
 17. Donar compte al ple de la corporació de l’acord de junta de govern local del 8 d’agost de 2022, corresponent a l’aprovació de la modificació dels preus púbics per als cursos del centre de formació.
 18. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 3r trimestre de 2022.
 19. Donar compte de l’acord de la junta de govern local, de data 26 de setembre de 2022, d’aprovació de les bases comunes reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places incloses en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 per estabilització d’ocupació temporal.
 20. Moció que presenten els grups municipals En Comú Podem i PSC, amb l’adhesió del grup municipal de Ciutadans, de suport polític a la reconversió del consultori de Segur de Calafell en un servei d’urgències d’atenció primària (CUAP).
 21. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 5986 a 6576 de l’any 2022.
 22. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de les números de la 36 a la 41 de l’any 2022.
 23. Precs i preguntes.

Més informació