Estructura administrativa

Relació de llocs de treball

L'estatut bàsic de l'empleat públic diu en el seu article 74: «Les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments són públics».

La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. S'ha de tenir en compte que la RLT ha d'incloure tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals. La RLT és una relació de llocs de treball, no de persones.