Plens - ordres del dia i actes

Sessió plenària ordinària, 4 de desembre de 2017

04/12/2017

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors:
  • PLE2017/10 ordinari 03/07/2017 
  • PLE2017/11 extraordinari amb urgència 20/07/2017 
  • PLE2017/12 ordinari 01/08/2017 P
  • LE2017/13 ordinari 04/09/2017 
  • PLE2017/14 extraordinari 18/09/2017 
  • PLE2017/15 ordinari 05/10/2017 
  • PLE2017/16 extraordinari amb urgència 23/10/2017 
  • PLE 2017/17 extraordinari amb urgencia 23/10/2017 
  • PLE 2017/18 ordinari 06/11/2017 
  • PLE 2017/19 extraordinari 22/11/2017  
 2. Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal.  
 3. Donar compte informe d’execució trimestral 2017 - 3r trimestre.  
 4. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - 3r trimestre 2017.  
 5. Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament de Calafell per la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat. 
 6.  Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.  
 7. Donar compte de les actes de junta de govern (actes de la 41 a la 46). 
 8. Precs i preguntes. 

Propostes urgents

 1. Delegació del ple en la junta de govern local l’aprovació, la modificació i la derogació de preus públics.  
 2. Nomenament de representants de la corporació en el Consell Escolar de la llar d’infants de titularitat municipal “El Petit Príncep”. 
 3. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del reglament de participació ciutadana. 
 4. Proposta de modificació de la denominació de la plaça del Baixador de Segur de Calafel pel de Lola Boronat.  
 5. Proposta d’acord d’aprovació del protocol de funcionament del nomenclàtor de carrers del municipi de Calafell. 
 6. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4686/2017, de 8 de novembre, de declaració de caducitat i d’incoació d’expedient de revisió d’ofici de l’acord pres per la junta de govern local de 27 de maig de 2015 en relació amb la proposta de resolució de desestimació de l’expedient de responsabilitat patrimonial RP43/13, interposat pel senyor Òscar Bru Magarolas, en representació de Proinor.  
 7. Donar compte de decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l’exercici 2016.  
 8. Donar compte de decret 3923/17 de data 27 de setembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1117_17, referent a l’adquisició de roba per a la temporada d’estiu per als components de la Policia local de Calafell.  
 9. Donar compte de decret 3529/17 de data 30 d’agost de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1220_17, referent a l’adquisició de combustible dels vehicles municipals. 
 10. Donar compte de decret 4855/17 de data 16 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1862_17, referent al subministrament de combustible dels vehicles municipals. 
 11. Donar compte de decret 3381/17 de data 16 d’agost de 2017 i decret 3646/17 de data 6 de setembre de 2017, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0649_17, referent a la contractació del programa Nòrdic Walking de l’any 2017.  
 12. Donar compte en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.

Sessió plenària extraordinària, 22 de novembre de 2017

22/11/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017.

Sessió plenària ordinària, 6 de novembre de 2017

06/11/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors.
  • 1.1. Ple 2017/8 ordinari 05/06/2017. 
  • 1.2. Ple 2017/9 extraordinari amb urgència 26/06/2017.
 2. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple (decrets del 3700 al 4251). 
 3. Donar compte de les actes de junta de govern (actes de la 37 a la 40). 
 4. Precs i preguntes.

Propostes urgents:

 1. Actualització de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2016.
 2. Proposta d’aprovació expedient 5/17 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 306.246,88 euros.
 3. Proposta d’aprovació expedient núm 2/17 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 22,99 euros.
 4. Ratificar decret de l’alcaldia núm 2017/4125, de data 10/10/2017, corresponent a l’aprovació d’atorgament de subvencions a les entitats esportives i esportistes del municipi de Calafell.
 5. Proposta de ratificar el decret de la regidora Teresa González Santiago núm 4190/2017 de deixar sense efecte l’acord plenari de data 5 d’octubre de 2017, relatiu a l’aprovació del conveni de cooperació entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Calafell, l’Ajuntament de Cunit i l’Ajuntament del Vendrell, pel despelgament d’accions de promoció turística.
 6. Proposta d’aprovació de modificació de les bases de participació del Carnaval Xurigué de Calafell i convocatòria pública de subvencions, per a carrosses i comparses, per a l’exercici 2018.
 7. Proposta d’aprovació conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament de Calafell per a l’any 2017 i atorgament d’una subvenció de 1.500 euros.
 8. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4130/2017, de dta 11 d’octubre, de resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.
 9. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4131/2017, de data 11 d’octubre, resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions pels centres educatius del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.
 10. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4153/2017, de data 16 d’octubre, de resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a les associacions veïnals del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.
 11. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4129/2017, de data d’11 d’octubre, de resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres escolars del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.

Segona sessió plenària extraordinària, 23 d'octubre de 2017

23/10/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Primera sessió plenària extraordinària, 23 d'octubre de 2017

23/10/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Ratificar la urgència de la sessió
 2.  Aprovació inicial de l’ordenança d’administració electrònica i transparència de l’Ajuntament de Calafell.
 3. Aprovació del contracte-programa entre l’Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis SA, per a la gestió del servei públic de grua municipal.
 4. Aprovació del contracte-programa entre l’Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis SA, per a la gestió del servei de control de l’estacionament amb horari limitat de vehicles en la via pública.
 5. Aprovació del contracte-programa entre l’Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis SA, per a la gestió del servei de lloguer de material per als banyistes: ombrel·les, cadires, tumbones.
 6. Donar compte decret de l’alcaldia núm 2017/3731 de data 14/09/2017, corresponent a les línies fonamentals del pressupost 2018.
 7. Proposta expedient 8533/2017 modificacions pressupostàrires de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT.
 8. Proposta expedient 8749/2017 modificacions pressupostàrires de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 9. Proposta de donar de baixa drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis tancats.
 10. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2017, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 11. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2017.
 12. Proposta de ratificació del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Calafell pel Pla Educatiu d’Entorn.
 13. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració per al sosteniment de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de Calafell amb l’Associació per la Creació d’Estudis i Projectes Socials (CEPS), entitat amb la qual el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signat un contracte administratiu per tal de dur a terme la gestió de l UEC de Calafell, i la necessitat de concedir, per al curs 2017/2018, una subvenció de 4.500 euros.

Sessió plenària ordinària, 5 d'octubre de 2017

05/10/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors.
  • 1.1. Ple 2017/4 ordinari 06/03/2017.
  • 1.2. Ple 2017/5 ordinari 03/04/2017.
  • 1.3. Ple 2017/6 extraordinari 21/04/2017.
  • 1.4. Ple 2017/7 ordinari 02/05/2017.
 2. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia 2017/3596, d’inici de l’expedient administratiu per al segrest temporal de la concessió d’obra pública de la llar d’infants “El Petit Príncep”.
 3. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia núm 3686/2017 acordant la suspensió per resoldre l’expedient per tal que l’empresa concessionària mercantil Construcciones y Contratats Seal SA completi la documentació i justifiqui l’obertura del centre d’escola bressol municipal “El Petit Príncep”.
 4. Aprovació inicial de la supressió del registre municipal de parelles estables de l’Ajuntament de Calafell i deixar sense efecte el reglament regulador d’aquest servei.
 5. Adhesió de l’Ajuntament de Calafell al registre de grups d’interès de Catalunya, implantat pel departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 6. Aprovació definitiva de l’establiment del servei de grua municipal.
 7. Delegació del ple a la junta de govern local de l’aprovació, la modificació i la derogació de preus públics.
 8. Renúncia de les competències d’inspecció i instrucció d’expedients sancionadors en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives a favor de la Generalitat de Catalunya.
 9. Proposta d’acord per a subscriure un conveni de cooperació entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Calafell, l’Ajuntament de Cunit i el Patronat de Turisme del Vendrell, pel desplegament d’accions de promoció turística.
 10. Aprovació inicial del reglament d’ús de les instal·lacions públiques dels centres d’educació infantil i primària de Calafell.
 11. Donar compte de l’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament d’una subvenció en l’import de l’impost sobre béns immoles, corresponent al domicili habitual, a persones de dificultat econòmica, per a l’exercici 2017.
 12. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans a l’Ajuntament de Calafell en defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals.
 13. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.
 14. Donar compte de les actes de junta de govern local.
 15. Precs i preguntes.

Sessió plenària extraordinària, 18 de setembre de 2017

18/09/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Donar compte del decret d’alcaldia núm 3482/2017 de la modificació de l’horari de celebració de les sessions de la Junta de Govern Local.
 2. Donar compte del decret d’alcaldia de modificació de delegació de competències en matèria de mercats ambulants, del departament de Comerç (Àrea de Qualitat de Vida i Participació Ciutadana) al departament de Via Pública (Àrea de Via Pública i Turisme).
 3. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
 4. Proposta d’aprovació del conveni entre la Fundació Santa Teresa i l’Ajuntament de Calafell per al projecte Calafell Crea VI (2017-2018).
 5. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i l’Associació de Gent Gran de la Platja de Calafell per a l’atorgament d’una subvenció per import de 3.000 euros.
 6. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i l’Associació de Gent Gran de Segur de Calafell per a l’atorgament d’una subvenció per import de 3.000 euros.
 7. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i la Llar del Pescador Jubilat per a l’atorgament d’una subvenció per import de 3.000 euros.
 8. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i Càritas Parroquial Calafell Poble per a l’atorgament d’una subvenció per import de 1.800 euros.
 9. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i Càritas Parroquial Segur de Calafell per a l’atorgament d’una subvenció per import de 1.800 euros.
 10. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i la Llar de Jubilats de Calafell Poble per a l’atorgament d’una subvenció per import de 3.000 euros.

Sessió plenària ordinària, 4 de setembre de 2017

04/09/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta
  • 1.1 Ple 2017/3 extraordinari amb urgència 20/02/2017
 2. Proposta d’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.
 3. Proposta d'aprovació inicial del reglament per a l’elaboració de pressupostos participatius.
 4. MC Expedient 5447/2017 crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 5. Donar compte informe d’execució trimestral 2017 - segon trimestre.
 6. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - segon trimestre 2017.
 7. Proposta expedient 6554/2017 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria.
 8. MC expedient 5219/2017 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 9. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el segon trimestre de 2017, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 10. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2017.
 11. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
 12. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals per al municipi de Calafell per a l’any 2018.
 13. Proposta aprovació bases específiques per a l’atorgament d’ajuts per a la rehabilitació d’immobles dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell, i simultàniament aprovar la convocatòria per a l’anualitat 2017.
 14. Proposta aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts al comerç dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell, i simultàniament aprovar la convocatòria de l’anualitat 2018.
 15. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat carrer Major 48, obra menor, expedient 43/2016.
 16. Aprovació definitiva de la desafectació de la casa dels Mestres - D, carrer Cosme Manié núm 1.
 17. Sol·licitud bonificació ICIO església de la Santa Creu de Calafell, plaça de Catalunya 23.
 18. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat, carrer Aire 1, de Calafell Poble, obra menor.
 19. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat, carrer Aire 1 (obra menor)
 20. Cessió en precari del solar i caseta del Camí de Mas d’En Vives (ref. cadastral núm. 43037A00700119) a favor de l’Associació de Caçadors de Calafell.
 21. Cessió en precari del solar municipal situat a l’avinguda Santa Maria de Montserrat 42-B, a favor de l’Associació de Propietaris de la Unitat Residencial de Segur de Dalt.
 22. Proposta d’aprovació d’un nou preu públic per al curs de màrqueting digital i nous descomptes preus públics per a persones emprenedores i empreses.
 23. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixemnet a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències.
 24. Moció que presenta el grup municipal de la CUP d’aplicació del manual de bones pràctiques de contractació en el sector musical.
 25. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.
 26. Donar compte de les actes de junta de govern.
 27. Precs i preguntes.

Sessió plenària ordinària, 1 d'agost de 2017

01/08/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació d'actes: 28/12/2016, 09/01/2017, 06/02/2017 
 2. Aprovació de l'adhesió al conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i el consorci Localret en impuls de la plataforma Dedicim.
 3. Proposta d'aprovació de l'expedient de desafectació de tres motocicletes de la Policia local.
 4. Proposta de resolució en relació a la modificació del conveni de col·laboració entre el departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Calafell per a l'aplicació de mesures alternatives a persones de menors d'edat denunciades per consum o tinença de drogues, aprovat pel ple de la corporació en data 4 de juliol de 2016.
 5. Moció del grup municipal de Ciutadans sobre les modificacions de la situació dels centres escolars precaris en el municipi de Calafell.
 6. Moció del grup municipal de Ciutadans sobre l'ensenyament trilingüe a Catalunya. 
 7. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple. 
 8. Donar compte de les actes de junta de govern.
 9. Precs i preguntes.

Sessió plenària extraordinària, 20 de juliol de 2017

20/07/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Ratificar la urgència de la sessió.
 2. Proposta d'aprovació de les bases reguladores per l'atorgament de subvencions en l'import de la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles.  
 3. Proposta d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per l'escolarització i menjador d'infants de les escoles bressol municipals de Calafell per al curs 2017/18.  
 4. Proposta d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per al transport d'infants de les escoles de Calafell, per el curs 2017/2018.  
 5. Proposta d'acord sobre l'aplicació, als empleats públics de l'Ajuntament de Calafell i Organisme Autònom Municipal, OAM-Fundació Castell de Calafell, de l'increment retributiu establert per la llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2017.
 6. Proposta d'acord de modificació de l'actual relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell i de l'OAM-Fundació Castell de Calafell per increment de l'1% del complement específic, en aplicació de la llei de pressupostos de l'estat per a l'any 2017.
 7. Aprovació del conveni a signar entre l'ajuntament de Calafell i el grup de Diables Guaite'ls que regula les condicions per a l'atorgament, pagament i justificació de la subvenció extraordinària d'import 8.147,86 euros, atorgada a l'entitat amb motiu de la celebració del seu 25è aniversari.