Plens - ordres del dia i actes

Sessió plenària ordinària, 5 de març de 2018

05/03/2018

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors
  • 1.1. Ple 2018/2 ordinari 05/02/2018   
  • 1.2. Ple 2018/3 extraordinari 16/02/2018
 2. Expedient 2017/7863. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de l’ordenança d’administració electrònica i transparència de l’Ajuntament de Calafell   
 3. Aprovació inicial del reglament d’ús i gestió dels espais cívics de l’Ajuntament de Calafell.   
 4. Aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2016  
 5. Donar compte informe d’execució trimestral 2017 – 4rt trimestre   
 6. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 – 4rt trimestre 2017   
 7. Aprovació inicial modificació puntual  pla d'Ordenació Urbanistica Municipal (VI) ampliació àmbit  del  sector de serveis "la  Rafela"   
 8. Verificació text refós  modificació  POUM IV , redefinició i reordenació sòls destinats a aprofitament residencial i no residencial PAU 25 Maresme Castell   
 9. Sol·licitud bonificació icio immoble catalogat, c/ Major 5, (obra menor)    
 10. Proposta de resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l'habitatge del c/ Principal 18, inclòs dins l'àmbit del pla de barris, anualitat 2015.   
 11. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l'habitatge de la plaça Constitució 6b, anualitat 2016   
 12. Ratificar l’aprovació de la convocatòria per a l'atorgament d’una subvenció en l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual, a persones en situació de dificultat econòmica, per l'exercici 2018   
 13. Modificació del conveni entre l’Ajuntament de Calafell, el Consell Comarcal del Baix Penedès, SL i l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL descriptiu de les condicions tècniques i econòmiques en les quals es prestaran els serveis de recollida selectiva de residus municipals de Calafell de la fracció orgànica i resta, transport, eliminació i gestió del centre de transferència de residus (conveni d’activació), signat el 2 de juliol de 2011.   
 14. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants, amb referència a 1 de gener de 2017  
 15. Moció del grup municipal de la CUP en suport i adhesió a la vaga feminista convocada pel 8 de març de 2018.   
 16. Moció del grup municipal de la CUP per incorporar noves mesures que garanteixin la seguretat de les dones a l’espai públic a la nit. Implementació de la parada a demanda per a les usuàries dels autobusos públics del municipi.   
 17. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer ple (305 a 797)   
 18. Donar compte de les actes de junta de govern local (4 a 7)   
 19. Precs i preguntes

 

Sessió plenària extraordinària, 26 de febrer de 2018

26/02/2018

Ordre del dia:

 1. Aprovació del contracte programa del serveis de neteja d'edifici i dependències municipals, entre l'ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis S.A.

Sessió plenària extraordinària, 16 de febrer de 2018

16/02/2018

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació del pla de mandat 2017-2023. 
 2. Expedient 2018/1009, nomenament de la comissió municipal de delimitació de Calafell. 
 3. Proposta expedient 1090/2018 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes. 
 4. Proposta expedient 1105/2018 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos.

Sessió plenària ordinària, 5 de febrer de 2018

05/02/2018

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors.
  • 1.1. Ple 201871 ordinari 08/01/2018
  • 1.2. Ple 2017/21 extraordinari 27/12/2017
  • 1.3. Ple 17/22 extraordinari amb urgència 27/12/2017
 2. Donar compte al ple de la corporació del decret d’alcaldia núm 5271 de data 21 de desembre de 2017 de denúncia dels vigents acords, convenis i reglamentacions reguladores de les relacions laborals amb el personal municipal i convocatòria del procés de negociació.
 3. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104 bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
 4. Proposta de regularització de la subvenció concedida a l’Institut d’Estudis Penedesencs per a l’any 2017.
 5. Revisió de preus del contracte de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell amb la mercantil Rubatec SA.
 6. Donar compte decret 5297/17 de data 28 de desembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1665_17, referent a l’adquisició i el subministrament d’equipaments educatius per als diferents centres escolars municipals.
 7. Donar compte decret 5095/17 de data 4 de desembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1736_17, referent a l’abonament del complement de productivitat mensual al secretari d’aquesta corporació, senyor Alexandre Pallarès i Cervilla.
 8. Donar compte decret 5198/17 de data 19 de desembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1870_17, referent a l’adquisició de roba de gala per als  agents de la Policia local.
 9. Donar compte decret 4896/17 de data 17 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1664_17, referent a la contractació del lloguer de l’enllumenat nadalenc 2017-2018 a instal·lar a la zona de Segur de Calafell.
 10. Donar compte decret 4897/17 de data 17 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1664_17, referent a la contractació del lloguer de l’enllumenat nadalenc 2017-2018 a instal·lar a la zona de Calafell.
 11. Donar compte decret 4898/17 de data 17 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1665_17, referent a a la contractació del lloguer de l’enllumenat nadalenc 2017-2018 a instal·lar a la zona de Calafell Platja.
 12. Donar compte decret 98/18 de data 12 de gener de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1865_17, referent a la remodelació de les instal·lacions de Calafell Ràdio, renovació del revistiment dels tancaments dels estudis, aparells d’aire condicionat, el subministrament d’equipaments i software.
 13. Proposta deixar sense efectes la subvenció atorgada per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Principal 6, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
 14. Proposta deixar sense efectes la subvenció atorgada per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Torredembarra 7, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
 15. Proposta deixar sense efectes la subvenció atorgada per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Mar 16, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
 16. Proposta deixar sense efectes la subvenció atorgada per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Principal 1, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
 17. Proposta resolució definitiva conceessió subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Principal 1, dins de l’àmbit del Pla de Barris exercici 2016.
 18. Proposa resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 10 de Calafell.
 19. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Torredembarra 2, anualitat 2016.
 20. Proposta de resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 46, dins l’àmbit del Pla de Barris, anualiat 2016.
 21. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat a la plaça Major 2B, inclòs dins l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2016.
 22. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (5219 a 304).
 23. Donar compte de les actes de junta de govern local (52 a 3)
 24. Precs i preguntes.

Sessió plenària ordinària, 8 de gener de 2018

08/01/2018

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta sessió 04/12/2017.
 2. Propostes
  • 2.1. Serveis Econòmics i Urbanístics
   • 2.1.1. Expedient 9827/2017. Aprovació de cessió de la titularitat de la concessió administrativa de les parades núm 25 i 26 i del magatzem núm 25 del mercat municipal de Calafell per jubilació.
   • 2.1.2. Expedient 10594/2017. Proposta modificació dels membres dels òrgans de gestió per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral del nucli antic de Calafell, integrat en el Pla de Barris.
  • 2.2 Medi Ambient i Seguretat
   • 2.2.1. Proposta d’acord d’aprovació del cronograma i estat d’execució del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Calafell, OAM-Fundació Castell de Calafell i CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis SA).
 3. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple.
 4. Donar compte de les actes de junta de govern local.
 5. Precs i preguntes.

2ª sessió plenària extraordinària, 27 de desembre de 2017

27/12/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

1ª sessió plenària extraordinària, 27 de desembre de 2017

27/12/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Proposta d’aprovació expedient núm 6/17 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 19.179,45 euros.

Sessió plenària ordinària, 4 de desembre de 2017

04/12/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors:
  • PLE2017/10 ordinari 03/07/2017 
  • PLE2017/11 extraordinari amb urgència 20/07/2017 
  • PLE2017/12 ordinari 01/08/2017 P
  • LE2017/13 ordinari 04/09/2017 
  • PLE2017/14 extraordinari 18/09/2017 
  • PLE2017/15 ordinari 05/10/2017 
  • PLE2017/16 extraordinari amb urgència 23/10/2017 
  • PLE 2017/17 extraordinari amb urgencia 23/10/2017 
  • PLE 2017/18 ordinari 06/11/2017 
  • PLE 2017/19 extraordinari 22/11/2017  
 2. Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal.  
 3. Donar compte informe d’execució trimestral 2017 - 3r trimestre.  
 4. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - 3r trimestre 2017.  
 5. Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament de Calafell per la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat. 
 6.  Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.  
 7. Donar compte de les actes de junta de govern (actes de la 41 a la 46). 
 8. Precs i preguntes. 

Propostes urgents

 1. Delegació del ple en la junta de govern local l’aprovació, la modificació i la derogació de preus públics.  
 2. Nomenament de representants de la corporació en el Consell Escolar de la llar d’infants de titularitat municipal “El Petit Príncep”. 
 3. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del reglament de participació ciutadana. 
 4. Proposta de modificació de la denominació de la plaça del Baixador de Segur de Calafel pel de Lola Boronat.  
 5. Proposta d’acord d’aprovació del protocol de funcionament del nomenclàtor de carrers del municipi de Calafell. 
 6. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4686/2017, de 8 de novembre, de declaració de caducitat i d’incoació d’expedient de revisió d’ofici de l’acord pres per la junta de govern local de 27 de maig de 2015 en relació amb la proposta de resolució de desestimació de l’expedient de responsabilitat patrimonial RP43/13, interposat pel senyor Òscar Bru Magarolas, en representació de Proinor.  
 7. Donar compte de decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l’exercici 2016.  
 8. Donar compte de decret 3923/17 de data 27 de setembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1117_17, referent a l’adquisició de roba per a la temporada d’estiu per als components de la Policia local de Calafell.  
 9. Donar compte de decret 3529/17 de data 30 d’agost de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1220_17, referent a l’adquisició de combustible dels vehicles municipals. 
 10. Donar compte de decret 4855/17 de data 16 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1862_17, referent al subministrament de combustible dels vehicles municipals. 
 11. Donar compte de decret 3381/17 de data 16 d’agost de 2017 i decret 3646/17 de data 6 de setembre de 2017, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0649_17, referent a la contractació del programa Nòrdic Walking de l’any 2017.  
 12. Donar compte en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.

Sessió plenària extraordinària, 22 de novembre de 2017

22/11/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017.

Sessió plenària ordinària, 6 de novembre de 2017

06/11/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors.
  • 1.1. Ple 2017/8 ordinari 05/06/2017. 
  • 1.2. Ple 2017/9 extraordinari amb urgència 26/06/2017.
 2. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple (decrets del 3700 al 4251). 
 3. Donar compte de les actes de junta de govern (actes de la 37 a la 40). 
 4. Precs i preguntes.

Propostes urgents:

 1. Actualització de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2016.
 2. Proposta d’aprovació expedient 5/17 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 306.246,88 euros.
 3. Proposta d’aprovació expedient núm 2/17 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 22,99 euros.
 4. Ratificar decret de l’alcaldia núm 2017/4125, de data 10/10/2017, corresponent a l’aprovació d’atorgament de subvencions a les entitats esportives i esportistes del municipi de Calafell.
 5. Proposta de ratificar el decret de la regidora Teresa González Santiago núm 4190/2017 de deixar sense efecte l’acord plenari de data 5 d’octubre de 2017, relatiu a l’aprovació del conveni de cooperació entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Calafell, l’Ajuntament de Cunit i l’Ajuntament del Vendrell, pel despelgament d’accions de promoció turística.
 6. Proposta d’aprovació de modificació de les bases de participació del Carnaval Xurigué de Calafell i convocatòria pública de subvencions, per a carrosses i comparses, per a l’exercici 2018.
 7. Proposta d’aprovació conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament de Calafell per a l’any 2017 i atorgament d’una subvenció de 1.500 euros.
 8. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4130/2017, de dta 11 d’octubre, de resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.
 9. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4131/2017, de data 11 d’octubre, resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions pels centres educatius del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.
 10. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4153/2017, de data 16 d’octubre, de resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a les associacions veïnals del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.
 11. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4129/2017, de data d’11 d’octubre, de resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres escolars del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.