Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

El Servei d'Informació i Atenció a Les Dones (SIAD) de Calafell està ubicat a les oficines de la Departament de Qualitat de Vida. L'atenció personal es realitza a un despatx privat adeqüat pel seu ús.

Telèfon: 977 699 009 ext. 773
Fax: 977 673 418
Correu electrònic: siad@calafell.org

Horari

De dilluns a divendres: 9.00 - 14.00

  Dept. de Qualitat de Vida

  Pl. Constitució, 5
  43820 Calafell

  Funcions i objectius del SIAD

  Funcions

  • Informació, orientació i assessorament en matèries laborals, socials, familiars, personals, en les derivades per la violència masclista o d'altres.
  • Primera atenció i derivació a serveis especialitzats en situacions de violència de gènere.
  • Asessorament professional jurídic i psicològic per aquelles situacions que requereixin atenció especialitzada.
  • Derivació a altres serveis especialitzats dintre dels àmbits adients a la intervenció.
  • Treball comunitari de sensibilització i dinamització.
  • Realització de projectes i intervencions concretes.
  • Recollida de dades entorn les intervencions, informacions i demandes recollides.
  • Realitzar accions grupals.
  • Oferir un espai de relació de les dones.
  • Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu.

  Objectius

  • Millorar la capacitat de coneixement i resposta de les dones en aquells aspectes que les afecten especialment.
  • Facilitar a les dones els coneixements dels seus drets i el seu accés, especialment davant de situacions de descriminació per raó de gènere i en situacions de violència masclista.
  • Detectar situacions de violència masclista, facilitar una primera atenció i derivació a Xarxa d'Atenció Integral.
  • Dinamització d'iniciatives relacionades amb la promoció d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

  Atenció contra la violència masclista 24 h

  Línia d'atenció contra la violència masclista (24 h)

  El servei d'atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista de la Generalitat de Catalunya és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. S'hi pot accedir per telèfon i correu electrònic, i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones.

  Recursos i informació d'interès

  Infografia animada per a conèixer més a fons els àmbits i les formes de violències masclistes que estableix la Llei 5/2008 del Dret de les dones a eradicar la violència masclista, així com la xarxa d'atenció i recuperació amb que l'Administració catalana combat les violències masclistes per fer front a la greu vulneració dels drets humans i les llibertats fonamentals de les dones.

   


  Informe executiu d'avaluació dels circuits territorials per a l'abordatge de la violència masclista a Catalunya, elaborat per Almena Cooperativa Feminista, en col·laboració amb la UAB i l’ICD. L’objectiu general de l’avaluació és analitzar la validesa i l’eficàcia del model de circuit territorial per a l’abordatge de la violència masclista impulsat i liderat per l’ICD a 5 territoris de Catalunya.

   


  10 anys de trajectes de dones en situació de violència masclista: itineraris, vivències i relats és un estudi encarregat per l’ICD a Tamaia que identifica pautes per millorar l’abordatge d’intervenció posant en el centre la veu de:

  • Les mateixes dones que relaten la seva experiència en el trànsit a través dels recursos de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a dones que pateixen violència masclista.
  • Les persones professionals que les acullen i acompanyen.