Formació d'adults

La formació d'adults comprèn les activitats d'aprenentatge perquè les persones adultes, al llarg de tota la seva vida, puguin desenvolupar capacitats, enriquir coneixements i millorar competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

Cursos dirigits a persones adultes:

 • Preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà
 • Preparació per a la realització de les proves específiques de graduat en educació secundària per a persones majors de 18 anys
  Curs de 375 hores destinat a aquelles persones que, sense estar en possessió del Graduat en ESO, volen continuar estudiant i aprendre un ofici.
 • Cicle de formació instrumental per a persones adultes
  Curs de 200 hores dirigit a neolectors amb un nivell avançat que es volen preparar per obtenir el Certificat de Formació Instrumental. La prova és de caràcter global i està estructurada en tres àrees: llengua, matemàtiques, socials i naturals. També es treballa amb suport informàtic.
 • Alfabetització i habilitats socials per a persones adultes
  Curs de 100 hores adreçat a nouvinguts i a aquelles persones no alfabetitzades.
 • Castellà per a estrangers, diferents nivells

Escola d'Art

Cursos de 90 o 100 hores dirigits a persones adultes a excepció dels tallers específics per a infants. S'imparteixen classes de pintura, dibuix, patchwork, confecció i artesania entre altres. Els cursos són a l'edifici de vidre de Cal Bolavà. El curs comença la primera setmana d'octubre i finalitza a mitjans de juny. Les inscripcions són al mes de setembre.

Escola d'anglès

Cursos dirigits a persones adultes i infants. S'imparteixen classes a Calafell.

Monogràfics

Tallers, cursos i seminaris que van dirigits a persones adultes a excepció dels tallers específics per a infants. S'imparteixen classes a Calafell i a Segur de Calafell.

Inscripcions

Preinscripcions

Les preinscripcions podran fer-se efectives de l’1 al 15 de setembre de 2018, ambdós inclosos, per formar els grups. Si hi ha més sol·licituds que places s’efectuarà un sorteig amb totes les preinscripcions entrades en aquestes dates. La data del sorteig es farà pública al web de l’Ajuntament (calafell.cat) i a Calafell Ràdio. Només hi haurà sorteig per als grups que tinguin un excedent: en aquest cas es donarà prioritat a les persones empadronades al municipi. Les preinscripcions queden obertes i s’acceptaran alumnes si hi ha places o romandran en llista d’espera.

No s’admetrà més d’una preinscripció per persona a un mateix curs i amb diferent horari.

Les preinscripcions es poden fer:

Inscripcions

Per confirmar la inscripció i efectuar el pagament caldrà aportar la documentació següent (en cas de no haver-la aportat o si hi ha algun canvi):

 • Fotocòpia del DNI o d'altres documents
 • Fotocòpia del document acreditatiu de la situació de pensionista, aturat i membre de família nombrosa per poder aplicar el descompte corresponent. També s'haurà de comunicar si hi ha més d'una matrícula per unitat familiar amb el mateix domicili.

Per tenir dret als descomptes, cal que comuniqueu sempre la vostra situació abans d'emetre l'autoliquidació. No s'admetrà cap justificant un cop aquesta s'ha realitzat.

Els descomptes que s'apliquen, no acumulables, són els següents:

10%:

 • A persones en situació d'atur: cal aportar algun dels documents següents: certificat negatiu d'alta a la Seguretat Social; certificat de vida laboral; certificat de demanda de les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya que especifiqui la situació d'atur o de percepció de la prestació econòmica; informe de la situació actual, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social; o un justificant bancari que acrediti el cobrament de:
  • el subsidi d'atur,
  • l'ajut familiar o
  • el PIRMI (Programa Interdepartamental de Renda Mínima d'Inserció)
 • A una 2a matrícula simultània d'una persona del mateix domicili.
 • Als menors de 15 anys

25%:

 • Als jubilats: cal aportar fotocòpia de la targeta sanitària o carnet de jubilat

 • Als pensionistes per invalidesa: cal aportar fotocòpia de la targeta sanitària o carnet de pensionista

 • A tots els membres de família nombrosa: cal aportar el carnet acreditatiu actualitzat

 • A una 3a matrícula o més simultània d'una persona del mateix domicili.

S'admetran inscripcions als tallers monogràfics fins una setmana abans del seu inici sempre que hi hagi places disponibles.

Els menors d'edat necessitaran l'autorització del pare/mare o tutor legal per formalitzar la inscripció.

El pagament del curs s'haurà de fer sempre abans del seu inici. Si un alumne no ha efectuat el pagament abans serà donat de baixa.

Si un alumne que ha pagat el curs es dóna de baixa fins una setmana abans de començar el curs, se li retornarà els diners abonats, però si no ho comunica o si ho comunica amb menys temps no se li retornarà l'import abonat.

Calendari

Tots els cursos de llarga durada s'inicien a partir de l'1 d'octubre de 2018 i finalitzen la setmana del 17 de juny de 2019.

Vacances

Nadal: del 21 de desembre de 2018 al 8 de gener de 2019, ambdós inclosos

Setmana Santa: del 15 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos

Dies festius: 12 d’octubre, 1 i 2 de novembre, 6, 7 i 8 de desembre de 2018; 4 de març i 1 de maig de 2019

Preus dels cursos de llarga durada

Segons el nombre d’activitats que faci cada alumne s’aplicarà la tarifa corresponent. Hi ha tarifes per a persones empadronades al municipi i per a persones que no ho estan.

Persones empadronades

 • 1 activitat: 19,90 € / mes
 • 2 activitats: 33,90 € / mes 
 • 3 activitats: 44,90 € / mes 
 • 4 activitats: 54, 90 € / mes 

Si voleu fer un sol pagament a l’inici de curs:

 • 1 activitat: 149,90 € 
 • 2 activitats: 269,90 € 
 • 3 activitats: 364,90 € 
 • 4 activitats: 449,90 € 

Persones no empadronades

 • 1 activitat: 23,90 €  / mes
 • 2 activitats: 39,90 € / mes 
 • 3 activitats: 54,90 € / mes 
 • 4 activitats: 69,90 € / mes 

Si voleu fer un sol pagament a l’inici de curs:

 • 1 activitat: 199,90 € 
 • 2 activitats: 329,90 € 
 • 3 activitats: 449,90 € 
 • 4 activitats: 579,90 € 

Més informació i consultes