Planejament en tràmit

12/04/2021
Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (IX) PAU 24 Masia de Cal Rion

30/10/2020
Conveni Urbanístic de Planejament per la modificació puntual PMU 10 cruïlla Sindicat

14/05/2019
Pla de Millora Urbana (PMU) 3 Mas Mel, en sòl urbà consolidat (SUC), de Calafell

15/03/2019
Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (VIII) Sector Bellamar Nord