Filtrar

Planejament en tràmit

20/05/2019
Modificació pla especial urbanístic de la zona de serveis tècnics “La Rafela”

04/04/2019
Pla Especial Urbanístic per a la regulació d’establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses

Expedient administratiu núm. 2273/19

Projecte (PDF, 24.78 MB)

15/03/2019
Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (VIII) Sector Bellamar Nord

25/04/2018
Modificació puntual (VII) del POUM de Calafell PAU 10 Av. Brasil i antiga plaça de Braus (exp. 2759/18)

24/04/2018
Reparcel·lació voluntària del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 22, carrer Miño del POUM de Calafell (exp. 3081/18)