Filtrar

Planejament en tràmit

25/04/2018
Modificació puntual (VII) del POUM de Calafell PAU 10 Av. Brasil i antiga plaça de Braus (exp. 2759/18)

24/04/2018
Reparcel·lació voluntària del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 22, carrer Miño del POUM de Calafell (exp. 3081/18)

19/03/2018
Modificació puntual (VI) del POUM d’ampliació del sector dels PEU de serveis tècnics "La Rafela", exp. 822/18

Modificació puntual número VI del POUM del municipi de Calafell d'ampliació de l'àmbit del Sector del PEU de serveis tècnics "La Rafela".

05/08/2016
Modificació puntual del POUM (V), PAU carrers Loira i Cossetània

El Ple de l'Ajuntament de Calafell, en la sessió ordinària celebrada el dia 1 d'agost de 2016, va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal (V), PAU carrers Loira i Cossetània, redactada pels serveis tècnics municipals.

20/06/2016
Modificació puntual del POUM (IV), PAU 25 Maresme-Castell

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el dia 6 de juny de 2016 en relació a l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (IV) de redefinició i reordenació deis sois destinats a equipaments i a aprofitament residencial i no residencial del PAU 25 Maresme-Castell.

20/06/2016
Modificació puntual del POUM (III), reducció de la línia d'edificació al Passatge Ferrocarril, entre els carrers Tajo i Tàmesi

El Ple de l'Ajuntament de Calafell, en les sessions ordinàries celebrades, el dia 2 de maig de 2016 i 6 de juny de 2016, va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (III) de reducció de la línia de l'edificació de l'illa que conforma la ctra. de Barcelona, del núm. 2 al 22 i modificació de l'article 67.1.4 de les NNUU del POUM de Calafell.