Filtrar

Planejament en tràmit

16/11/2018
Suspensió potestativa per treballs i estudis previs per la modificació puntual del sector de Bellamar Nord del POUM

25/04/2018
Modificació puntual (VII) del POUM de Calafell PAU 10 Av. Brasil i antiga plaça de Braus (exp. 2759/18)

24/04/2018
Reparcel·lació voluntària del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 22, carrer Miño del POUM de Calafell (exp. 3081/18)

19/03/2018
Modificació puntual (VI) del POUM d’ampliació del sector dels PEU de serveis tècnics "La Rafela", exp. 822/18

Modificació puntual número VI del POUM del municipi de Calafell d'ampliació de l'àmbit del Sector del PEU de serveis tècnics "La Rafela".

05/08/2016
Modificació puntual del POUM (V), PAU carrers Loira i Cossetània

El Ple de l'Ajuntament de Calafell, en la sessió ordinària celebrada el dia 1 d'agost de 2016, va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal (V), PAU carrers Loira i Cossetània, redactada pels serveis tècnics municipals.

20/06/2016
Modificació puntual del POUM (IV), PAU 25 Maresme-Castell

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el dia 6 de juny de 2016 en relació a l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (IV) de redefinició i reordenació deis sois destinats a equipaments i a aprofitament residencial i no residencial del PAU 25 Maresme-Castell.