Filtrar

Conveni

08/05/2018
Conveni entre la Fundació Santa Teresa i l’Ajuntament de Calafell pel Projecte Calafell Crea VI (2017-2020)

És objecte del present conveni regular la col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i la Fundació Santa Teresa del Vendrell per desenvolupar la sisena edició del projecte "Calafell Crea", amb la finalitat d'atendre diferents necessitats existents al municipi en l'àmbit de la ocupació i la integració social i laboral de persones amb risc d'exclusió.

Anunci (PDF, 41.82 KB)

16/04/2018
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i Sorea, Sociedad Regional de Abstecimiento de Aguas, S.A.U.

Creació d'un Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc d'exclusió social amb una dotació de 8.000 €.

12/04/2018
Contracte de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’entitat Club d’amics Razzlers 50’s car & rock and roll per a la celebració del festival Riverside per a l’any 2018

..."1. Aprovar el contracte de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’empresa CLUB D’AMICS RAZZLERS 50’S CAR & ROCK AND ROLL amb NIF G25600792  per a la celebració del  festival Riverside per a l’any, per un import de 16.203,51 euros ( 13.391,33 euros i 2812,18 euros d’IVA) i amb un termini d’execució de l’any 2018 (3-6 de maig)."...


09/03/2018
Conveni Ajuntament de Calafell - Port Segur de Calafell en motiu dels Jocs del Mediterrani

..."Que l'Ajuntament de Calafell, per a la gestió deis interessos del munic1p1, exerceix de conformitat amb els articles 66 i 71 del Text refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, activitats complementaries en materia d'educació, de cultura, de joventut, de l'esport, de promoció de la dona, de l'habitatge, de la sanitat, de protecció del medi, els arxius, les biblioteques, els museus, l'ocupació i de lluita contra l'atur."...

conveni_port_segur.pdf (PDF, 933.63 KB)

01/03/2018
Coveni Hife

..."Que l'Ajuntament de Calafell, per a la gestió deis interessos del municipi, exerceix de conformitat amb els articles 66 i 71 del Text refós de la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya, activitats complementaries en materia d'educació, de cúltura, de joventut, de l'esport, de promoció de la dona, de l'habitatge, de la sanitat, de protecció del medi, els arxius, les biblioteques, els museus, l'.ocupació i de lluita contra l'atµr."...

conveni_hife.pdf (PDF, 918.32 KB)

16/02/2018
Conveni fires internacionals, nacionals i estatals promogudes per l’Agència Catalana de Turisme

Ratificar el conveni de col.laboració interadministrativa  signat  amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per la participació conjunta i coordinada al programa de fires internacionals, nacionals i estatals promogudes per l’Agència Catalana de Turisme.