Concurs de pessebres

La Regidoria de Cultura, per tal de potenciar la creativitat i les tradicions, convoca el 23è Concurs de Pessebres 2018. Aquest concurs està adreçat exclusivament a les escoles i a les Llars d’Infants del municipi.

Condicions de participació

  1. Objecte: El pessebre és la representació del naixement del nen Jesús construïda amb molsa, troncs, suro, amb figures de personatges de la vida rural que es construeix per les festes de Nadal. La majoria d'escoles catalanes celebren aquesta tradició construint un pessebre que decorarà l'escola al llarg de les festes nadalenques. L'Ajuntament de Calafell organitza el 23è Concurs de Pessebres per tal de fomentar i donar suport a aquesta tradició.
  2. Participants: Aquest concurs està adreçat exclusivament a les escoles i a les Llars d'Infants del municipi. Cada entitat només podrà participar amb una sola obra o pessebre.
  3. Tècnica: La tècnica és d'arts plàstiques, amb materials nous o reciclats, dibuixos, il·lustracions o qualsevol altre recurs relacionat amb els treballs manuals.
  4. Inscripcions: Cal realitzar la inscripció abans del dia 14 de desembre de 2018 mitjançant una sol·licitud al registre d'entrada de qualsevol de les oficines del SAC de l'Ajuntament de Calafell.
  5. Premi: Hi ha un únic premi de 100 €. En el premi s'hi aplicarà la retenció de l'IRPF pertinent. El premi pot ser declarat desert en cas que les obres presentades no reuneixin la qualitat adient.
  6. Jurat: El jurat passarà per les escoles i per les llars inscrites entre el 17 i el 20 de desembre de 2018 i estarà format per personal adscrit a la Casa de Cultura Cal Bolavà i a la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Calafell.
  7. Valoracions: Els membres del jurat valoraran i tindran en compte la participació de l'alumnat, la creativitat -introducció de noves formes i objectes- i l'originalitat. També es tindran en compte els recursos emprats, les propostes innovadores, la complexitat de les creacions i el format expositiu.
  8. Veredicte: Es farà públic abans del 24 de desembre per l'emissora municipal Calafell Ràdio (107.9 FM).
  9. Protecció de dades i pròpia imatge: El participant, en acceptar aquestes bases, autoritza a l'Ajuntament de Calafell el tractament de les seves dades, que seran incorporades en un fitxer denominat Cultura responsabilitat de l'Ajuntament de Calafell amb la finalitat de poder gestionar les diverses activitats i actes que s'organitzen. En qualsevol cas, el participant podrà exercitar els drets previstos en la normativa de protecció de dades mitjançant comunicació escrita a la seu central d'aquest Ajuntament a Plaça Catalunya 1 de 43820 Calafell (Tarragona). Així mateix també autoritza a la seva captació i publicació en diversos medis, inclosos els online, de la seva imatge, ja sigui en el lliurament de premis o en qualsevol acte públic relacionat amb aquest premi. Aquesta autorització tindrà caràcter gratuït, indefinit i revocable per comunicació escrita a l'Ajuntament.
  10. Condicions: La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases i qualsevol que pugui sorgir quedarà regulat per l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Calafell. Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d'imatge o de protecció de dades de caràcter personal.