Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29. *

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

*) Ateses les circumstàncies excepcionals de l'emergència sanitària pel COVID-19, els plens municipals se celebren actualment per via telemàtica. Les persones que vulguin intervenir en el torn d’intervenció de la ciutadania, hauran d’enviar les seves preguntes per correu electrònic a alcaldia@calafell.org (fins al dia anterior al vespre).

16/09/2021
Sessió plenària ordinària, 16 de setembre de 2021

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació acta anterior
  1. Ple2021/11 ordinari 15/07/2021
 3. Rectificació errada material en l’acord de ple de 15 de juliol de 2021 d’aprovació de la revisió de preus del contracte per a la prestació del servei de transport urbà de Calafell, dels anys 2018, 2019 i 2020.
 4. Aprovació de les tarifes proposades per l’empresa Tandem Wellness SL, per a la zona esportiva municipal Vilarenç Aqua en el marc del contracte de concessió de gestió de serveis públics per a l’any 2021.
 5. Document marc  per a l’adhesió lliure dels municipis de la comarca interessats en l’elaboració i presentació conjunta de projectes i actuacions en el context de l’ajuda financera del mecanisme de recuperació i resiliència de la Unió Europea.
 6. Aprovació provisional modificació puntual núm IX PAU-Masia de Cal Rion del POUM de Calafell.
 7. Proposta bonificació sobre construccions, instal·lacions i obres Exp 3634/2021.
 8. Proposta bonificació sobre construccions, instal·lacions i obres Exp 4122/2021.
 9. Proposta bonificació sobre construccions, instal·lacions i obres Exp 12722/2020.
 10. Proposta d’adjudicació d’una operació de crèdit a llarg termini per import de 499.914,77 euros, per al finançament d’inversions del pressupost de l’exercici 2021.
 11. Proposta expedient 10463/2021 modificacions pressupostàries de l'ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 12. Proposta sobre la modificació de l’article 12 de les bases d’execució del pressupost municipal de 2021.
 13. Proposta relativa al reconeixement de la compatibilitat sol·licitada per una empleada de l’Ajuntament de Calafell, en règim laboral, per a desenvolupar un lloc de treball com a professora associada universitària de la UAB.
 14. Donar compte informe d’execució trimestral 2021 - 2n trimestre
 15. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual, 2n trimestre de 2021.
 16. Donar compte de l’acord d’aprovació de l’informe de les liquidacions dels contractes programa dels serveis de la societat municipal de l’exercici 2020.
 17. Donar compte de l’informe de compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal relatiu als tractaments efectuat a l’Ajuntament de Calafell, actualització desembre 2020.
 18. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (4524 a 5620).
 19. Donar compte de les actes de la junta de govern local núm. 28 a 36 de 2021.
 20. Precs i preguntes.

15/07/2021
Sessió plenària ordinària, 15 de juliol de 2021

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació acta anterior
  1. Ple2021/10 ordinari 17/06/2021
 3. Proposta d'aprovació conveni entre l'Ajuntament de Calafell i l'Associació Bot Salvavides Calafell per la cessió patrimonial d'ús de l'embarcació Francisco Gorostidi.
 4. Actualització anual de costos del contracte de prestació de la gestió de servei de transport urbà de Calafell dels anys 2018, 2019 i 2020
 5. Proposta d'acord d'aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per a l'any 2022
 6. Moció que presenta el grup municipal En Comú Podem, amb l'adhesió de la regidora no adscrita, sobre l'exclusió dels serveis bancaris dels col·lectius no digitalitzats i territoris poc poblats i la pèrdua de qualitat dels serveis
 7. Moció que presenten els grups municipals En Comú Podem i Partit Socialista de Calafell, amb l'adhesió del grup municipal d'Unió Alternativa Municipal, de suport al Projecte VioPet, juliol 2021
 8. Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal
 9. Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana, amb l'adhesió del grup municipal d'Unió Alternativa Municipal, a favor de la diversitat sexual i de gènere i per la igualtat de drets de les persones LGTBI
 10. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (3991 a 4523)
 11. Donar compte de les actes de la junta de govern local núms. 24 a 27 de 2021
 12. Precs i preguntes

17/06/2021
Sessió plenària ordinària, 17 de juny de 2021

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació actes anteriors
  1. Ple2021/8 ordinari 13/05/2021
  2. Ple2021/9 extraordinari amb urgència 20/05/2021
 3. Actualització del preu de la pròrroga del contracte-programa del servei de control de l'estacionament amb horari limitat de vehicles a la via pública
 4. Aprovació de la modificació de l'article 2 de la condició núm. 15 del condicionat de les llicències d'obres
 5. Proposta de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres exp. 12222/2020
 6. Proposta d'aprovació del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de l'Ajuntament de Calafell
 7. Proposta d'aprovació del calendari dels pressupostos participatius per a l'any 2022
 8. Proposta d'aprovació del conveni entre l'ajuntament i l'associació esportiva Llaguts de Calafell per a la cessió patrimonial d'ús de les embarcacions Cossetana i Samulero
 9. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Calafell per a l'execució de les obres d'instal·lació i manteniment d'ascensor a l'Institut Camí de Mar de Calafell
 10. Proposta de derogació de l'ordenança fiscal OF. 2.1.19 - taxa per a la prestació dels serveis de l'àrea de qualitat de vida, de l'article 5.1. En l'àmbit de la cultura, i els punts 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5 pels cursos de formació d'adults, escola d'art, escola d'idiomes (Cal Bolavà) i cursos anuals de narrativa i poesia
 11. Proposta d'aprovació de la modificació de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a les entitats culturals de Calafell
 12. Proposta d'aprovació de la modificació de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a les associacions de veïns de Calafell
 13. Proposta de desestimació del recurs potestatiu de reposició presentat per UGT Tarragona contra l'acord adoptat pel plenari de l'ajuntament de Calafell, en sessió extraordinària celebrada el dia 12 de març de 2021, relatiu a l'aprovació definitiva del canvi de forma de gestió i de l'establiment del servei de recollida de residus municipals mitjançant prestació directa amb contracte programa entre l'Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (CEMSSA)
 14. Proposta de ratificació del decret d'alcaldia 2021/4016 de data 8 de juny de 2021 de resolució de discrepància i aixecament d'objeccions suspensives plantejades per la intervenció municipal respecte a l'aprovació de la continuïtat del contracte de servei de gestió integrada dels espais verds i de l'arbrat viari del terme municipal de Calafell després de la finalització del contracte el 31 de maig de 2021
 15. Aprovació de les modificacions pressupostàries de crèdit extraordinari finançat amb baixes
 16. Aprovació del plec de clàusules per a la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini pel finançament d'inversions del pressupost 2021
 17. Proposta d'aprovació de baixes de drets reconeguts pendents de cobrament d'exercicis anteriors
 18. Donar compte de l'informe anual sobre compliment en matèria de morositat de l'exercici 2020
 19. Donar compte de l'informe de resum anual sobre el control intern de l'exercici 2020
 20. Donar compte de l'informe d'execució trimestral 2021 – 1r trimestre
 21. Donar compte del decret del tinent d'alcalde de serveis interns núm. 3231 de data 4 de maig de 2021, de la cobertura de diferents places tècniques, en règim laboral, dels serveis socials de l'ajuntament amb motiu de la creació de les mateixes i la continuïtat en les funcions dels serveis prestats
 22. Moció que presenta el grup municipal d'En Comú Podem Calafell, amb l'adhesió del grup municipal de Ciutadans, per a l'impuls d'un pla de xoc sobre la salut mental a Catalunya
 23. Moció que presenta el grup municipal d'En Comú Podem Calafell sobre l'ofensiva d'Israel a Palestina de maig de 2021
 24. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (3176 a 3990)
 25. Donar compte de les actes de la junta de govern local núm. 18 a 23 de 2021
 26. Precs i preguntes.

20/05/2021
Sessió plenària extraordinària, 20 de maig de 2021

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.
 2. Ratificar la urgència de la sessió.
 3. Proposta d’adjudicació d’una operació de crèdit a llarg termini per import de 5.000.331,77 euros pel finançament d’inversions del pressupost de l’exercici 2021.

13/05/2021
Sessió plenària ordinària, 13 de maig de 2021

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació actes anteriors
  1. Ple2021/6 ordinari 15/04/2021
  2. Ple2021/7 extraordinari amb urgència 29/04/2021
 3. Aprovació inicial del pla director d’arbrat viari de Calafell
 4. Ratificar al ple l’acord de la junta de govern local de 28/12/2020, d’aprovació de la liquidació del contracte programa de servei de control de l’estacionament amb horari limitat de vehicles a la via pública de l’exercici 2019 i revisió del preu de l’exercici 2020.
 5. Proposta per incorporar esmenes al reglament per a l’adjudicació d’habitatges destinats a polítiques socials en règim de lloguer temporal
 6. Aprovació inicial de la modificació del reglament dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell
 7. Designació dels membres de les comissions de seguiment i valoració de les encomanes de gestió dels serveis de l'Ajuntament de Calafell encarregats a CEMSSA
 8. Proposta d’acord per al reconeixement de la compatibilitat sol·licitada per un empleat de l'Ajuntament de Calafell, en règim funcionari, per a desenvolupar activitats privades.
 9. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 1r trimestre de 2021
 10. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2020 de l'Ajuntament de Calafell
 11. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2021, d’acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 12. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l’exercici 2021
 13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (2513 a 3715)
 14. Donar compte de les actes de la junta de govern local núm. 15,16 i 17 del 2021
 15. Precs i preguntes

29/04/2021
Sessió plenària extraordinària, 29 d'abril de 2021

 1. Donar compte de la situació de força major per a la celebració de la sessió a distància.
 2. Ratificar la urgència de la sessió.
 3. Proposta expedient 4721/2021 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit finançat amb RLT.
 4. Proposta expedient 4728/2021 modificacions pressupostsàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit finançat amb baixes.
 5. Proposta expedient 4909/2021 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos.