Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

12/05/2022
Sessió plenària ordinària, 12 de maig de 2022

 1. Aprovació actes anteriors:
  1. Ple2022/4 ordinari 21/04/2022
  2. Ple2022/5 extraordinari amb urgència 28/04/2022
 2. Proposta d'adhesió al Grup d'Acció Local Pesquer Costa Daurada (GALP)
 3. Ratificació de l'acord de junta de govern local d'aprovació del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Calafell.
 4. Ratificació de l'acord de junta de govern local de creació de la Bústia Ètica/Canal de Denúncies de l'Ajuntament de Calafell.
 5. Ratificació de l'acord de junta de govern local de creació del Comitè d’Ètica de l'Ajuntament de Calafell.
 6. Ratificació de l'acord de junta de govern local d'aprovació de la declaració institucional de lluita contra el frau.
 7. Ratificació de l'acord de junta de govern local d'aprovació del pla d'integritat de l'Ajuntament de Calafell.
 8. Aprovació del plec de condicions per a la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini pel finançament d'inversions del pressupost 2022.
 9. Proposta d'acord d'aprovació de l'increment de les retribucions complementàries de conformitat amb la llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022.
 10. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l'article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 1r trimestre de 2022.
 11. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l'exercici 2022.
 12. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2022, d'acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 13. Donar compte de l'informe anual sobre el compliment en matèria de morositat de l'exercici 2021.
 14. Donar compte informe d'execució trimestral 2022 - 1r trimestre.
 15. Donar compte de l'informe resum anual sobre el control intern 2021.
 16. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 1901 a 2620 de l'any 2022.
 17. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de les números 15 a la 18 de l'any 2022.
 18. Precs i preguntes.

26/04/2022
Sessió plenària extraordinària, 28 d'abril de 2022

 1. Ratificar la urgència de la sessió
 2. Proposta de resolució a les al·legacions presentades en el termini d’informació pública respecte de l’acord d’aprovació inicial de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Calafell per a l’any 2022, i la seva aprovació definitiva.
 3. Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Calafell i de la societat municipal per l'any 2022.
 4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2021 de l’Ajuntament de Calafell.
 5. Donar compte del pla anual de control financer de l’exercici 2022.

21/04/2022
Sessió plenària ordinària, 21 d'abril de 2022

 1. Aprovació acta anterior.
  1. Ple2022/3 ordinari 15/03/2022
 2. Proposta de rectificació d’error material a l’acord del ple de data 16 de desembre de 2021, proposta de revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell amb la mercantil Rubatec S.A.
 3. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia 2022/1327 de data 6 de març de 2022 de resolució de discrepància i aixecament d'objeccions suspensives plantejades per la intervenció municipal respecte a l'aprovació de la continuïtat del contracte de servei de gestió integrada dels espais verds i de l’arbrat viari del terme municipal de Calafell després de la finalització del contracte el 31 de maig de 2021.
 4. Proposta de ratificació de l’acord de la junta de govern local de 21 de març de 2022 de constitució d'una comissió política i tècnica d'estudi per a la tramitació i aprovació de l'expedient del canvi de forma de gestió del servei d'abastament d'aigua potable i clavegueram al municipi de Calafell.
 5. Proposta d’aprovació de baixes de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors per duplicitat
 6. Aprovació inicial de les ordenances reguladores de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari de l’Ajuntament de Calafell.
 7. Proposta d’aprovació inicial del reglament dels serveis de subministrament d’aigua, clavegueram i pluvials del municipi de Calafell.
 8. Aprovació inicial del pla de gestió, planificació, manteniment i recuperació del sistema de platja, accessos i entorns de la platja Calafell.
 9. Pla estratègic Calafell 2030 i agenda urbana Calafell 2030.
 10. Aprovació de l’acta conjunta de delimitació territorial subscrita entre aquest ajuntament i l'Ajuntament de Castellet i la Gornal.
 11. Donar compte de l’acord de la junta de govern local de data 9 de desembre de 2021, d’aprovació de la incorporació d’una bonificació del percentatge del 33% a les famílies monoparentals que gaudeixin del servei de les llars d’infants municipals, a l’apartat de descomptes de l’article número 4.8.1 escoles bressol municipals, de l’ordenança fiscal 4.8, reguladora dels preus públics per a serveis de cultura i ensenyament, així com eliminar en el títol i en l’apartat descomptes la referència al curs del 2015-2016.
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 1021 a la 1900 de l’any 2022.
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de les números 10 a la 14 de l’any 2022.
 14. Precs i preguntes.

15/03/2022
Sessió plenària ordinària, 15 de març de 2022

 1. Aprovació acta anterior
  1. Ple2022/2 ordinari 17/02/2022
 2. Proposta d'aprovació del protocol del projecte de reutilització de llibres i innovació educativa, per al curs 2022-2023.
 3. Proposta aprovació carta de serveis de l'Ajuntament.
 4. Proposta relativa al recurs de reposició interposat per CCOO respecte de l'acord del ple de l'Ajuntament de Calafell de 21 d'octubre de 2021 relatiu a la modificació de la relació de llocs de treball consistent en la supressió de quatre llocs de treball dels serveis informàtics de l'Ajuntament.
 5. Proposta d'aprovació de la licitació pública per a la constitució d'un dret de superfície sobre part de la finca municipal, situada entre el carrer priorat, s/n i el carrer Jaume Pallarès, 3 de Calafell, per destinar-la a la promoció, construcció i gestió d'habitatges de protecció oficial en règim de lloguer assequible.
 6. Proposta de resolució d'adhesió genèrica de l'Ajuntament de Calafell a la central de contractació de l'estat.
 7. Proposta de ratificació pel ple, del decret d'alcaldia 2022/689 de data 10 de febrer de 2022: Resolució sobre la petició presentada pel Sr. Luís Montes Solís a fi de suspendre l'execució de l'acord del ple de l'Ajuntament de Calafell de data 18 de novembre de 2021 de revocació de la concessió de la parada del mercat de Calafell P21-P22, dipòsit D14 i magatzem M13. S1 i S2 a la Sra. María José Montes Solís.
 8. Proposta de resolució de la petició de rectificació d'errada formulada per l'empresa Tandem Wellness, SL.
 9. Aprovació inicial del pressupost de la corporació i de la societat municipal CEMSSA per l'any 2022
 10. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la plantilla del personal al servei de l'ajuntament de Calafell, per a l'any 2022
 11. Dictamen sobre l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 1.4 reguladora de l'impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 12. Donar compte del decret d'alcaldia 2022/563 de data 3 de febrer de 2021 d'aixecar discrepàncies i aprovar continuïtat del contracte de serveis de telefonia.
 13. Donar compte informe d'execució trimestral 2021 – 4t trimestre
 14. Donar compte decret 2021/7733 de data 3 de desembre de 2021 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 1142_21, referent a la contractació del subministrament de diferents punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
 15. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la 621 a la 1020.
 16. Donar compte de les actes de la junta de govern local de la 7 a la 9 de l'any 2022.
 17. Precs i preguntes

17/02/2022
Sessió plenària ordinària, 17 de febrer de 2022

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.
 2. Aprovació acta anterior:
  1. Ple2022/1 ordinari 20/1/2022.
 3. Proposta aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants, amb referència a 1 de gener de 2021.
 4. Proposta d’aprovació inicial del reglament regulador del servei de recollida de residus municipals i del servei de neteja viària de l’Ajuntament de Calafell.
 5. Aprovació de l’acta conjunta de delimitació territorial subscrita entre aquest Ajuntament i l’Ajuntament del Vendrell.
 6. Proposta d’aprovació de la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell.
 7. Proposta relativa a les al·legacions presentades en el termini d’informació pública respecte de l’acord d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Calafell adoptat pel ple en sessió de 21 d’octubre de 2021.
 8. Proposta relativa als recursos de reposició interposats per UGT i SPC respecte de l’acord del ple de l’Ajuntament de Calafell de 21 d’octubre de 2021, relatiu a la modificació de la relació de llocs de treball consistent en la supressió de quatre llocs de treball dels serveis informàtics de l’Ajuntament.
 9. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 3r trimestre de 2021.
 10. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 4t trimestre de 2021.
 11. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2021.
 12. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2021, d’acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 13. Moció que presenta el grup municipal de la CUP, amb l’adhesió del grup municipal Sumem+Junts, “A Calafell en català, no t’excusis”, moció en defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el català.
 14. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (de la 8150 a la 8165 de l’any 2021 i de la 1 a la 620 de l’any 2022).
 15. Donar compte de les actes de la junta de govern local (de la 3 a la 6 de l’any 2022).
 16. Precs i preguntes.

20/01/2022
Sessió plenària ordinària, 20 de gener de 2022

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació acta anterior
  1. Ple2021/16 ordinari 16/12/2021
 3. Proposta de ratificació del decret d'alcaldia 2021/7968 de data 17 de desembre de 2021 de resolució de discrepància i aixecament d'objeccions suspensives plantejades per la intervenció municipal respecte a l'aprovació de la continuïtat del contracte de servei de gestió integrada dels espais verds i de l'arbrat viari del terme municipal de Calafell després de la finalització del contracte el 31 de maig de 2021.
 4. Proposta d'aprovació de l'expedient de revisió d'ofici del decret 7109/2021 de data 11 de novembre de 2021
 5. Proposta d'aprovació de les bases de participació a les rues del carnaval "Xurigué" de Calafell
 6. Donar compte del decret d'alcaldia d'aprovació del protocol per a les violacions de seguretat de la informació de l'ajuntament de Calafell
 7. Donar compte al ple municipal de l'acord adoptat davant la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 27 de desembre de 2021, relativa a autoritzar a la Fundació Santa Teresa del Vendrell a seguir les actuacions i projectes de Calafell Crea X.
 8. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (7577 a 8149)
 9. Donar compte de les actes de la junta de govern local: núms 50 a la 53 del 2021 – 1 i 2 del 2022.
 10. Precs i preguntes