Filtrar

Ordenances

09/11/2017
Ordenança d'administració electrònica i transparència

Aquesta Ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics en l'àmbit de l'Ajuntament de Calafell, per tal de facilitar la consecució més eficaç dels principis de simplificació, transparència, proximitat i servei efectiu als ciutadans i ciutadanes, la tramitació del procediment administratiu municipal i la participació ciutadana per aquests mitjans.

26/09/2017
Ordenança reguladora dels mercats no sedentaris

24/07/2017
Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals

Aquesta ordenança regula la protecció, la tinença, comerç i recollida d'animals al terme municipal de Calafell.

22/05/2017
Ordenança general de subvencions

Aquesta ordenança té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Calafell i els seus organismes dependents.

27/03/2015
Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública

04/12/2014
Ordenança municipal sobre circulació de vehicles

Quadre de multes (pendent d'actualització)

Ordenança municipal sobre circulació de vehicles aprovada inicialment pel Ple de la corporació, en sessió extraordinària de data 17 de maig de 2005.