Filtrar

Ordenances

28/05/2019
Ordenances fiscals exercici 2019

11/12/2018
Ordenances fiscals exercici 2018

Ordenances municipals sobre tributs i preus públics any 2018.

20/03/2018
Ordenança d'administració electrònica i transparència

Aquesta Ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics en l'àmbit de l'Ajuntament de Calafell, per tal de facilitar la consecució més eficaç dels principis de simplificació, transparència, proximitat i servei efectiu als ciutadans i ciutadanes, la tramitació del procediment administratiu municipal i la participació ciutadana per aquests mitjans.

26/09/2017
Ordenança reguladora dels mercats no sedentaris

24/07/2017
Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals

Aquesta ordenança regula la protecció, la tinença, comerç i recollida d'animals al terme municipal de Calafell.

22/05/2017
Ordenança general de subvencions

Aquesta ordenança té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Calafell i els seus organismes dependents.