Filtrar

Edictes

En aquest apartat es publiquen els anuncis o edictes de l'Ajuntament. Per consultar els processos selectius de l'oferta pública d'ocupació i/o el planejament en tràmit, consulteu els seus apartats específics.

17/07/2018
Preu Públic del Servei d'Atenció Domiciliària

28/06/2018
Aprovació inicial de la modificació de la forma de gestió del servei de llars d’infants

04/06/2018
Creació dels Consells Municipals Sectorials de Participació Ciutadana

04/06/2018
Expedient 2017/9660. Creació dels Consells de Barri de Participació Ciutadana

04/06/2018
Atorgament de llicència d’usos i obres provisionals a favor del Sr. David Castellví Romeu

Inici d'expedient per l'atorgament de llicència d'usos i obres provisionals a favor del Sr. David Castellví Romeu, per la instal·lació de l'activitat de parc d’oci infantil a la finca situada a la Ctra. De l’Estació, 2 de Calafell Platja (Ref. Cadastral 0610301CF8601S0000IG i 0610301CF8601S0001OH) inclosa en el Pla parcial urbanístic PPU 2 Hostal del Prat i classificada com a sòl urbà no consolidat. Expedient 4559/18.