Filtrar

Edictes

En aquest apartat es publiquen els anuncis o edictes de l'Ajuntament. Per consultar els processos selectius de l'oferta pública d'ocupació i/o el planejament en tràmit, consulteu els seus apartats específics.

08/11/2018
Aprovació del Pla d'inspecció i programa de verificació d'activitats comunicades de l'Ajuntament de Calafell 2018-2022, expedient 9503/2018

La documentació integrant del Pla d’inspecció i programa de verificació d’activitats comunicades de l’Ajuntament de Calafell 2018-2022, està a disposició de tots els interessats en el portal de transparència de l’Ajuntament de Calafell: https://www.seu-e.cat/web/calafell/govern-obert-i-transparencia.

06/11/2018
Estudi senyalització de Calafell Residencial

05/11/2018
Aprovació inicial projecte executiu per a la millora energètica, reforma i ampliació del pavelló Joan Ortoll

31/10/2018
Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de l’aparcament del carrer Clos del Becu de Calafell

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 8 d’octubre de 2018, va aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de l’aparcament del carrer Clos del Becu de Calafell, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost per contracta de 65.606,97 €. Expedient 8875/18.

31/10/2018
Bases reguladores per a la realització de la Festa dels Tres Tombs 2019

04/10/2018
Aprovació de la convocatòria de concessió d’ajuts a l’educació de caràcter individual