Obres municipals en tràmit

Aquí consten els projectes de les obres municipals que estan en període d'informació pública.

23/11/2020
Rehabilitació de la finca situada a la carretera de Barcelona, 90-92

Projecte executiu (PDF, 35.25 MB)
Edicte aprovació inicial (PDF, 120.31 KB)
12/06/2020
Edicte rectificació per error material (PDF, 121.87 KB)
23/11/2020

17/11/2020
Projecte de reforma de la planta baixa de les oficines municipals situades al c/ Sant Pere, 29-31

L’objecte d’aquest projecte és la reforma de la planta baixa de les oficines municipals de Calafell Platja.

Projecte executiu (PDF, 35.74 MB)
Plànols arquitectura (PDF, 16 MB)
Plànols instal·lacions (PDF, 8.32 MB)
IV Amidaments (PDF, 616.1 KB)
V Pressupost (PDF, 1.85 MB)
Edicte aprovació inicial (PDF, 124.44 KB)
17/11/2020

13/11/2020
Projecte bàsic de tancament de la Pista Esportiva, Nova construcció de Vestidors de l’IES Camí de Mar i Urbanització de l’entorn

Projecte executiu (PDF, 41.51 MB)
Aprovació inicial, exp. 7808/2020 (PDF, 120.36 KB)
03/09/2020
Aprovació definitiva, DOGC núm. 8270 (PDF, 38.39 KB)
13/11/2020

03/09/2020
Urbanització del carrer de Jesús entre el carrer Mare de Déu de la Cova i rambla Mossèn Jaume Tobella (fase II-fase III)

10/08/2020
Aprovació definitiva Projecte adequació de natura per refugi de gats

05/08/2020
Projecte zona atletisme popular al parc del Vilarenc