Retribucions dels càrrecs electes

El Ple de la corporació en sessió de caràcter extraordinari celebrada el dia 06 de juliol de 2015 aprovà el règim de dedicació i retribució dels càrrecs electes amb efectes de 7 de juliol de 2015.
Dedicacions i retribucions per als regidors de la Corporació
Càrrec Règim de dedicació Percentatge de dedicació Retribució (euros bruts anuals)
Alcalde Parcial 90% 47.000
Tinent/a d’Alcalde Parcial 80% 42.000
Regidor/a Parcial 80% 42.000

Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials. Aquesta dedicació comporta la incompatibilitat de percepció d’altres retribucions en els termes que estableix la legislació vigent en matèria d’incompatibilitats.

Indemnitzacions a favor dels membres de la Corporació, per assistència
Concepte Import/sessió
Ple 500
Junta de Govern Local 350
Comissions Informatives 250
Junta de Portaveus 100
Límits màxims mensuals règim d'indemnitzacions per assistència
Càrrec Import màxim mensual
Portaveu 1.516
Regidor/a de govern 3.500
Regidor/a de l’oposició 700
President/a de comissions 1.516

La retribució i les indemnitzacions que es reconeix en els apartats anteriors, és independent del dret que es reconeix als membres corporatius, a la percepció de dietes per desplaçament i allotjament per raó del càrrec, així com indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici del càrrec quan siguin efectives i amb justificació documental prèvia.