Retribucions dels càrrecs electes

El Ple de la corporació en sessió de caràcter extraordinari celebrada el dia 6 de juliol de 2015 aprovà el règim de dedicació i retribució dels càrrecs electes amb efectes de 7 de juliol de 2015.

Dedicacions i retribucions bruts anuals
Càrrec Règim Dedicació Retribució
Alcalde Parcial 90% 47.000 €
Tinent/a d’Alcalde Parcial 80% 42.000 €
Regidor/a Parcial 80% 42.000 €

Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials. Aquesta dedicació comporta la incompatibilitat de percepció d’altres retribucions en els termes que estableix la legislació vigent en matèria d’incompatibilitats.

Indemnitzacions per assistència
Concepte Import/sessió
Ple 500 €
Junta de Govern Local 350 €
Comissions Informatives 250 €
Junta de Portaveus 100 €
Límits màxims mensuals per assistència
Càrrec Màxim mensual
Portaveu 1.516 €
Regidor/a de govern 3.500 €
Regidor/a de l’oposició 700 €
President/a de comissions 1.516 €

La retribució i les indemnitzacions que es reconeix en els apartats anteriors, són independents del dret que es reconeix als membres corporatius, a la percepció de dietes per desplaçament i allotjament per raó del càrrec, així com indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici del càrrec quan siguin efectives i amb justificació documental prèvia.