Ajuts a l'educació de caràcter individual

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de l’atorgament de les prestacions socials de caràcter econòmic, amb la finalitat de cobrir necessitats bàsiques i d’àmbit socioeducatiu, per a menors escolaritzats al municipi de Calafell.

Podran ser beneficiàries les famílies que sol·licitin ajuts econòmics escolars per a infants empadronats i escolaritzats en el municipi de Calafell que estiguin fent un seguiment actiu des de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Es podran sol·licitar l’ajut econòmic escolar des del mes de gener de 2019 fins al mes de juliol de 2019. Les sol·licituds podran presentar-se al Servei d’Atenció al Ciutadà mitjançant instància genèrica.

Per a més detalls consulteu la documentació adjunta.