Subvencions als grups polítics

// Aquest contingut està pendent d'actualització // Cada grup polític disposa d'una dotació econòmica anual en concepte de despeses de funcionament, compost per un component fix de sis mil cinc-cents (6.500) euros i un component variable de dos mil cinc-cents (2.500) euros per regidor, en funció del nombre de membres de cadascun d'ells.

Les quantitats es lliuraren de forma mensual a parts iguals, però es poden modificar la periodicitat o l'import a sol·licitud del grup interessat, i es tramiten en un sol acte administratiu que acumula les tres fases de la despesa (autorització, disposició i reconeixement de l'obligació), fent servir el document comptable ADO.

D’acord amb l'article 73.3 de la LRBRL, les aportacions rebudes pels grups polítics es justifiquen, mitjançant un certificat que emès pel portaveu del grup, en el termini de tres mesos des de la recepció de l'aportació, on es fa constar que les quantitats concedides s'han aplicat a despeses pròpies del grup municipal, entre les quals no s'inclouen pagaments de remuneracions de personal al servei de la Corporació, ni a l'adquisició de béns destinats a actius fixos de caràcter patrimonial.

Aquesta justificació es fa un cop l'any, durant el més de gener, i es justifiquen les subvencions de l'exercici anterior.

Subvencions als grups polítics
Grup Regidors Despeses funcionament fix Despeses funcionament variable Total
Total 20 45.500 € 50.000 € 95.500 €
CiU 6 6.500 € 15.000 € 21.500 €
PSC 5 6.500 € 12.500 € 19.000 €
CUP 2 6.500 € 5.000 € 11.500 €
UAM 2 6.500 € 5.000 € 11.500 €
PPC 2 6.500 € 5.000 € 11.500 €
ERC 2 6.500 € 5.000 € 11.500 €
C's 1 6.500 € 2.500 € 9.000 €