Organització política

El Reglament Orgànic Municipal regula l'organització i el funcionament de l'Ajuntament de Calafell i dels seus diferents òrgans, en exercici de la potestat reglamentària i d'autoorganització que li reconeix la legislació sobre règim local.

L'organització municipal està composta per:

  1. L'alcalde/essa
  2. Els/les tinents d'alcalde
  3. La Junta de Govern Local
  4. El Ple (format per 21 regidors)
  5. Les comissions informatives
  6. Junta de Portaveus
  7. Els/les regidors/es delegats/des

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament.

La Junta de Govern Local és un òrgan de govern amb atribucions d'assessorament i assistència a l'alcalde en les seves funcions de govern i d'exercici de les quals li siguin delegades pel mateix alcalde o pel Ple.

Reglament Orgànic Municipal (ROM)

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) regula l'organització i el funcionament intern de l'Ajuntament. L'actual corporació va decidir posar-lo al dia l'any 2016, tant per adaptar-lo a les novetats normatives com per introduir-hi més pluralitat i més participació ciutadana en la presa de decisions.

Arxius adjunts

Àrees - BOP T 2015-8634 (PDF, 1.69 MB)