Entitats culturals, centres educatius i AMPAs

Des de l’Ajuntament de Calafell es vol fomentar la iniciativa ciutadana en activitats de caire cultural,
contribuint al seu finançament i/o la seva consecució; en accions de caràcter tradicional o de caire
innovador que es programin dins el territori municipal i, d’aquesta manera, contribuir a generar una
societat més participativa, més oberta i més solidària.

Per altra banda, es vol donar suport als centres educatius del municipi, de titularitat pública, per dur
a terme el seu projecte educatiu de centre (PEC) durant el curs escolar vigent. També es vol fomentar la realització d’activitats extraescolars que són competència de les AMPAs, durant el curs escolar vigent.

Sol·licitud, acceptació i justificació