05/12/2017

Altres acords del ple municipal de 4 de desembre de 2017

El ple ha aprovat definitivament el nou reglament de participació ciutadana, un cop resoltes favorablement totes les al·legacions que s’havien presentat durant el període d’informació pública. Les al·legacions havien estat presentades per l’Oficina Antifrau de Catalunya, que reclamava que en diferents articles del reglament es fes constar expressament l’observança de la legislació vigent en matèria de transparència.

El ple ha acordat delegar a la junta de govern local l’aprovació, modificació i derogació de preus públics per diversos serveis que presta l’Ajuntament. La mesura té la finalitat d’agilitar l’aprovació de preus com les matrícules dels cursos que organitza l’Ajuntament, ja que alguns cursos sorgeixen durant l’any i és llavors quan se sap el seu cost, no quan a finals de l’any anterior s’aproven les ordenances fiscals per l’exercici següent. Això permet també la introducció de bonificacions puntuals per a aquests cursos, sense necessitat que calgui prendre un acord plenari. El ple, no obstant, conservarà la facultat de recuperar la seva potestat en qualsevol cas que estimi oportú.

La sessió plenària ha aprovat el protocol de funcionament del nomenclàtor de carrers del municipi de Calafell. Aquest protocol regularà com es posen noms als carrers, places i vies del terme municipal. Es crearà una ponència, formada per l’alcalde o un regidor en qui delegui, l’arqueòleg municipal, el tècnic del Consorci per a la Normalització Lingüística: hi podran ser convocats altres persones en atenció als temes a tractar. I es determina el procediment per a posar nom a qualsevol espai públic: qui pot demanar-ho, amb quins requisits, la intervenció dels futurs Consells de Barri... Un dels objectius que es fixa aquest protocol és garantir la paritat entre dones i homes en el reconeixement en les denominacions dels espais públics.