11/01/2019

El Tribunal Català de Contractes tomba un recurs contra l’adjudicació del transport escolar de Calafell

La resolució desestima l’al·legació de l’empresa Plana i la multa per abús de dret i mala fe

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha rebutjat el recurs que l’empresa Plana va presentar contra l’adjudicació del transport escolar a Calafell. El Tribunal desestima els arguments d’aquesta empresa i fins i tot li imposa una sanció de 2.000 euros per haver fet un “abús de dret” per presentar “recursos mancats manifestament de fonament o de viabilitat jurídica”.

Plana va denunciar l’adjudicació de transport escolar a l’empresa Hife, aprovada de 24 d’abril de 2018. Al·legava que l’Ajuntament li havia negat la documentació tècnica dels vehicles dels altres aspirants per valorar la seva antiguitat, que era un dels factors que puntuaven. Tanmateix, l’òrgan de contractació de l’Ajuntament ha acreditat davant del Tribunal que va posar aquesta informació a disposició de Plana fins a tres vegades i per canals diferents: notificació electrònica, correu electrònic ordinari i correu postal.

A més, el Tribunal descarta la pretensió de Plana de declarar nul el concurs i tornar-lo a iniciar, prestant el servei, mentrestant, aquesta empresa. Segons la resolució, que porta data del passat 12 de desembre, la funció del Tribunal és revisar l’acte impugnat, no gestionar cap servei públic o decidir qui l’ha de prestar.

“En conseqüència”, determina el Tribunal, “no havent estat denegat a Plana l’accés a l’expedient de contractació i no havent fet ús l’empresa del dret a complentar el seu recurs, havent tingut l’oportunitat de fer-ho, decauen les seves pretensions en aquest sentit i porten aquest Tribunal a haver de desestimar el recurs interposat, confirmar la resolució d’adjudicació impugnada i aixecar la suspensió del procediment de contractació”.

Tanmateix, la resolució considera que Plana ha incorregut en un abús de dret, ja que va voler fer valer a través del recurs un dret, accedir a documentació d’altres licitadors, que “el disposava davant l’òrgan de contractació, no en va fer ús i, addicionalment, el va ocultar al Tribunal”.

“S’aprecia temeritat i mala fe en la interposició del recurs i, per tant, correspon imposar la multa prevista en l’article 58.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic en la quantia de 2.000 euros”, conclou el Tribunal.