06/05/2016

En marxa el projecte de reutilització de llibres escolars per al proper curs

Amb objectius pedagògics i per donar un suport a les famílies amb nens en edat escolar

L’Ajuntament de Calafell ha posat en marxa el projecte de reutilització de llibres escolars per al proper curs 2016-2017. Aquests dies, les famílies han de formalitzar la seva adhesió a la iniciativa, que els significa un important estalvi econòmic, a la vegada que fomenta  valors com la sostenibilitat, la solidaritat i l’esforç compartit.
El projecte de reutilització va posar-se en marxa el curs 2007-2008. Des de llavors s’hi han vingut acollint aproximadament tres de cada quatre alumnes dels que podien participar-hi. El projecte està dirigit a tota la població educativa empadronada des de tercer de primària fins a quart d’ESO. Amb les xifres de matrícula actual, s’hi poden acollir més de 2.000 alumnes.

El projecte es basa en un model de reutilització parcial. No s’hi inclouen els llibres d’activitats per considerar-los fungibles i no reaprofitables. Pel mateix criteri, també s’exclouen els llibres que  incorporen activitats en el mateix volum. Per això, no tots els cursos se’n poden beneficiar en la mateixa mesura. A més, queden exclosos del projecte els següents àmbits i/o matèries:

–Educació Primària: àmbit artístic, d’educació física i d’educació en valors.

–Educació Secundària Obligatòria: educació física, música, religió o cultura i valors ètics i totes les matèries optatives.

Cal recordar que l’Ajuntament subvenciona el 30% de la totalitat de llibres a les famílies empadronades que tenen infants a primer i segon de primària. En aquests cursos, la major part de llibres no són reaprofitables, raó per la qual les famílies no poden participar en el projecte, però se les compensa amb aquest ajut.

L’Ajuntament recorda que poden existir diferències d’estalvi familiar segons el centre, ja que cada escola decideix autònomament quins llibres fa servir. La participació en el projecte té un procediment comú a tots les centres, però cadascun el gestiona individualment, amb el suport municipal.

Aquí pot trobar-se el calendari d’adhesió, amb el detall de dates de cada centre, així com descarregar els fulls d’adhesió:

Segons la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament, Lluïsa Lastra, “aquesta iniciativa és més pedagògica que influïda per factors econòmics, però és evident que també constitueix   una política social de primer ordre”. Lastra afegeix que “a la vegada que ajudem a formar futurs ciutadans amb valors, també ajudem moltes famílies per a les quals la compra de llibres de text és un esforç econòmic molt important”.

Lastra recorda que una part important de l’èxit del programa és l’altíssim índex de reaprofitament del material, que supera de molt el 90%. “És el millor indicatiu que els objectius pedagògics estan assolits”, diu la regidora.

Més informació