07/05/2019

L'Ajuntament de Calafell celebrarà dijous 9 de maig sessió plenària ordinària

A les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja

’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 9 de maig, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes anteriors.
1.1. Ple2019/5 ordinari 01/04/2019
1.2. Ple2019/6 extraordinari amb urgència 18/04/2019
1.3. Ple2017/7 extraordinari 29/04/2019
 
2. Donar compte de la consideració de regidors no adscrits dels membres del grup municipal d’Unió i Alternativa Municipal (UAM) i la dissolució de l’esmentat grup polític municipal.
 
3. Donar compte del decret d’alcaldia 2019/1428, de 28 de març, d’aprovació de la política de seguretat de la informació de l’Ajuntament de Calafell.
 
4. Aprovació inicial de la modificació de l’annex V de l’ordenança d’administració electrònica i transparència de l’Ajuntament de Calafell.
 
5. Resolució del recurs contra l’acord de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert de l’empresa Solé i Serveis 2013 SL.

6. Proposta d’aprovació expedient núm 3358/19 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Fundació Castell de Calafell.

7. Aprovació de la proposta de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 i de la incorporació de romanents de crèdit a 31 de desembre de 2018 de l’OAM Fundació Castell de Calafell.

8. Proposta d’acord d’adopció del model de control intern en règim de fiscalització limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i obligacions, i de control inherent a la presa de raó de comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora de l’Ajuntament de Calafell i l’OAM Fundació Castell de Calafell.
 
9. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2018 de l’Ajuntament de Calafell.
 
10. Proposta d’aprovació expedient núm 3959/19 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 167.183,25 euros.
 
11. Proposta d’aprovació de la delegació de les facultats de gestió tributària en l’àmbit del prorrateig de les baixes definitives de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’Ajuntament de Calafell a favor de la Diputació de Tarragona.
 
12. Proposta aprovació inicial pla de millora urbana 3 Tennis Sant Miquel de Segur de Calafell.
 
13. Dissolució del consorci de l’Àrea Residencial Estratègica La Barquera.
 
14. Bonificació ICIO finca situada al carrer Baixador 115 (comunicació prèvia obra menor.

15. Proposta aprovació inicial pla de millora urbana 3 Mas Mel en sòl urbà consolidat (SUC) de Calafell.

16. Dictamen aprovació de la modificació PEU del sector de serveis tècnics La Rafela.

17. Aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la construcció i/o adaptació de l’accés de vehicles des de la via pública a habitatges, locals i altres recintes.

18. Proposta d’aprovació de la modificació del protocol del projecte de reutilització de llibres als centres educatius de Calafell, per al curs 2019/2020.

19. Proposta aprovació projecte “Sobre rodes” en relació a l’educació viària als centres educatius del municipi de Calafell, a través del Pla Educatiu d’Entorn.

20. Aprovació de les bases reguladores del servei d’atenció domiciliària (SAD) dels serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Calafell, per a les persones del municipi que, per motius físics, psíquics i/o socials, es trobin en situació de manca d’autonomia temporal o permanent, problemàtiques familiars especials, negligència o incapacitat per a poder fer les tasques habituals de la vida quotidiana o per a garantir el desenvolupament personal i familiar adequat.
 
21. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (1363 a 2068).
 
22. Donar compte de les actes de la junta de govern local (8 a 17).
 
23. Precs i preguntes.

Més informació

Temes del ple (1) (PDF, 654.21 KB)
Temes del pla (2) (PDF, 714.41 KB)
Temes del ple (3) (PDF, 241.95 KB)