Llars d'infants

Llars d'Infants municipals tenen un projecte educatiu que recull els trets d'identitat propis del centre i es concreta en un programa d'intervenció educativa que afavoreix el desenvolupament dels infants, lligat sempre al seu entorn més immediat.

En aquest vídeo poden veure les 4 llars d'infants municipals de Calafell amb tots els serveis que ofereixen.

Calendari de la preinscripció 2021-2022

 • Presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2021
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2021
 • Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2021
 • Sorteig del número de desempat: entre el 12 i el 14 de juny de 2021
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 15 de juny de 2021
 • Període de matrícula: del 16 de juny al 15 de juliol. Per a la matriculació del curs 2021-2022, a partir del 16 de juny, CEMSSA trucarà a les famílies per a quedar amb elles dia i hora.

Les preinscripcions es poden fer:

 1. De manera telemàtica accedint a la seu electrònica, seu.calafell.cat, seleccionant Tràmits i gestions, i sota Família, educació i serveis socials seleccionar el tràmit de Sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol. S'ha de disposar de certificat digital o idcat mòbil.
 2. De manera presencial a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) sol·licitant cita prèvia a citaprevia.calafell.cat.

Les matrícules es realitzaran a les oficines de CEMSSA (Carretera del Sanatori, 30, al costat del mercat municipal de Calafell).

Documentació

Juntament amb la sol·licitud d'admissió cal presentar la documentació identificativa i la documentació acreditativa dels criteris de prioritat al·legats.

Si no acrediteu amb els documents els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció, no obtindreu els punts corresponents. La falsedat o el frau en les dades presentades comporta la pèrdua dels drets de prioritat i, per tant, dels punts corresponents.

Documentació identificativa que ha de presentar tothom:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació (document d'identitat, passaport o llibre de família del país d'origen). Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Document nacional d’identitat (DNI) de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) del passaport o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres, tot en vigor.
 • Targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a si en disposa.
 • Carnet de vacunacions al dia.

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció):

 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Quan l’alumne/a, pare, mare o tutor/a, un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%. S’ha de portar documentació justificativa emesa pel Departament d’Acció Social i Ciutadania per l’ICAM.
 • Carnet de família nombrosa vigent.
 • Carnet de família monoparental vigent.
 • Situació laboral activa dels dos membres de la unitat familiar (informe de la vida laboral).

Per a més informació truqueu al Departament d'Ensenyament: 977 699 009, ext. 2472, o consulteu directament amb els centres.

Llistes definitives de la preinscripció, curs 2021-2022

Criteris de puntuació, curs 2021-2022

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places, s'apliquen per ordre, els criteris de prioritat, primer els generals i després els complementaris. Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Els ajuntaments amb competència en matèria d'admissió d'alumnat, a més d'aplicar els criteris que s'especifiquen a continuació, en poden establir de propis.

Els criteris de prioritat i els punts de cadascun són els següents:

Criteris generals

 • Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballen:

  • Quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre en el moment d’iniciar l’escolarització o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.

 • Empadronats al municipi de Calafell

  • Quan l’alumne estigui empadronat al municipi de Calafell: 30 punts.

  • Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet, es pren en consideració, l'adreça del lloc de treball, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.

 • Renda anual de la unitat familiar

  • Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.

 • Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, germanes o germans

  • Quan l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l'alumne o l'alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part de família nombrosa: 15 punts.
 • Pel fet de ser “família monoparental”, o “situació laboral activa dels dos membres de la unitat familiar”: 10 punts.

Places ofertades, curs 2021-2022

 • Llar d'infants El Petit Trenet - 38 places:
  • P0, 8 places
  • P1, 18 places
  • P2, 12 places
 • Llar d'infants El Rasclet - 44 places:
  • P0, 8 places
  • P1, 18 places
  • P2, 18 places
 • Llar d'infants Els Terrossets - 40 places:
  • P0, 8 places
  • P1, 19 places
  • P2, 13 places
 • Llar d'infants El Petit Príncep - 53 places:
  • P0, 8 places
  • P1, 12 places
  • P2, 33 places

Llar d'infants El Petit Trenet (43010724)

C/ Terral de Dalt, 1-9 - 43882 Segur de Calafell
Telèfon: 977 699 195
Correu: ebmelpetittrenet@cemssa.cat

Projectes de centre

Projecte fruita: considerem que la fruita és essencial a la dieta diària dels nostres infants. Aprofitant que en aquestes edats és on es forma la base de l’alimentació, introduïm aquest hàbit en els petits àpats que fem a la llar.

Festes tradicionals catalanes: a la llar celebrem la Castanyada, el Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi. Convidem tots els familiars dels infants a gaudir d’aquestes festes amb nosaltres.

Setmana de la música: al novembre se celebra el mes de la música i la setmana de Santa Cecília es convida les famílies i diversos col·lectius a apropar la música als infants.

Setmana del protagonista: (P2) cada setmana hi haurà un infant que es convertirà en protagonista i serà l’encarregat de la classe. La família podrà venir a l’escola i fer una activitat amb els infants.

Hort: quan arriba la primavera amb ajuda de la família preparem l’hort. Els infants es fan responsables de les diferents tasques que suposa: planten, reguen i tasten tot el que cultiven. Adquireixen valors com la responsabilitat i el respecte, tot introduint-se en el coneixement del medi que els envolta, així com d’on provenen els aliments.

Sortides pedagògiques: amb els infants de P2 visitem la Confraria de Pescadors i anem a la Granja. Durant el curs organitzem activitats amb les escoles del municipi.

Identitat i entorn: apropem els infants a les festes populars i tradicionals de Calafell per tal que coneguin i estableixin vincles amb el seu entorn proper. En aquest sentit, a través d’una metodologia vivencial, també se’ls convida a observar i palpar diferents objectes i materials que poden trobar al seu abast i vida quotidiana.

Llar d'infants Els Terrossets (43010712)

C/ Cosme Mainé, 1 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 699 198
Correu: ebmelsterrossets@cemssa.cat

Projectes de centre

Projecte fruita: considerem que la fruita és essencial a la dieta diària dels nostres infants. Aprofitant que en aquestes edats és on es forma la base de l’alimentació, introduïm aquest hàbit en els petits àpats que fem a la llar.

Festes tradicionals catalanes: a la llar celebrem la Castanyada, el Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi. Convidem tots els familiars dels infants a gaudir d’aquestes festes amb nosaltres.

Setmana de la música: al novembre se celebra el mes de la música i la setmana de Santa Cecília es convida les famílies i diversos col·lectius a apropar la música als infants.

Llibre viatger: cada classe té la seva mascota i cada setmana un infant se l’emportarà el cap de setmana i omplirà el llibre amb les vivències que hagin compartit.

Setmana del protagonista: (P2) cada setmana hi haurà un infant que es convertirà en protagonista i serà l’encarregat de la classe. La família podrà venir a l’escola i fer una activitat amb els infants.

Hort: quan arriba la primavera amb ajuda de la família preparem l’hort. Els infants es fan responsables de les diferents tasques que suposa: planten, reguen i tasten tot el que cultiven. Adquireixen valors com la responsabilitat i el respecte, tot introduint-se en el coneixement del medi que els envolta, així com d’on provenen els aliments.

Sortides pedagògiques: amb els infants de P2 visitem la Confraria de Pescadors i anem a la Granja. Durant el curs organitzem activitats amb les escoles del municipi.

Identitat i entorn: apropem els infants a les festes populars i tradicionals de Calafell per tal que coneguin i estableixin vincles amb el seu entorn proper. En aquest sentit, a través d’una metodologia vivencial, també se’ls convida a observar i palpar diferents objectes i materials que poden trobar al seu abast i vida quotidiana.

Llar d'Infants El Rasclet (43012228)

C/ Repòs, 44-46 - 43882 Segur de Calafell
Telèfon: 977 163 619
Correu: ebmelrasclet@cemssa.cat

Projectes de centre

Consum de fruita: l’objectiu principal és potenciar la fruita a la dieta diària dels infants. En aquestes edats és on es forma la base de l’alimentació.

Festes tradicionals catalanes: la Castanyada, fem cagar el tió, Carnestoltes, Sant Jordi.

Setmana de carnaval: aquesta setmana hem de fer cas a tot el que ens digui el Rei Carnestoltes. Divendres sortim al carrer a fer la rua i tot seguit tindrem un petit berenar a l’escola amb les famílies.

Llibre viatger: cada classe té la seva mascota i cada setmana un infant se l’emportarà el cap de setmana i omplirà el llibre amb les vivències que hagin compartit.

Aniversaris: el dia del nostre aniversari el celebrem a l’escola tot plegats. La família pot venir a l’escola a gaudir amb nosaltres.

Festes amb les famílies: berenar de Sant Miquel, Nadal i Carnestoltes, i sopar de fi de curs. Es vol potenciar la relació família-escola.

Hort: quan arriba la primavera amb ajuda de la família preparem l’hort. Els infants planten, reguen i tasten tot el que cultivem.

Comissió de mares/pares: ens ajuden en tot el necessari, donen vida a la llar, fan decoració de les diferents estacions de l’any.

El mes de la família: tot el mes de maig és el mes de la família a El Rasclet. Convidem les famílies a fer una activitat a la classe del seu fill/a. Han de pactar amb l'educadora quina activitat es farà i en quin horari vindran (matí o tarda). A final de mes els infants s'emporten un detall per la seva família fet per ells a la classe.

L'hora del conte: Cada divendres és el dia del conte. A cada aula expliquem el mateix conte (La Castanyera, el Peix irisat...) i l'últim divendres del mes, les educadores representen el conte a la sala polivalent per a tots els infants de l'escola.

Els jocs d'aigua: El mes de juliol és el mes de l'aigua i sortim al pati a fer activitats relacionades amb aquest element.

Llar d'infants El Petit Príncep (43012344)

Av. Central, 29 - Calafell Parc
Telèfon: 977 692 970
Correu: ebmelpetitprincep@cemssa.cat

Projectes de centre

Projecte fruita: considerem que la fruita és essencial a la dieta diària dels nostres infants. Aprofitant que en aquestes edats és on es forma la base de l’alimentació, introduïm aquest hàbit en els petits àpats que fem a la llar.

Festes tradicionals catalanes: a la llar celebrem la Castanyada, el Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi. Convidem tots els familiars dels infants a gaudir d’aquestes festes amb nosaltres.

Setmana de la música: al novembre se celebra el mes de la música i la setmana de Santa Cecília es convida les famílies i diversos col·lectius a apropar la música als infants.

Identitat i entorn: apropem els infants a les festes populars i tradicionals de Calafell per tal que coneguin i estableixin vincles amb el seu entorn proper. En aquest sentit, a través d’una metodologia vivencial, també se’ls convida a observar i palpar diferents objectes i materials que poden torbar al seu abast i vida quotidiana.

Jocs d’aigua: durant el mes de juliol sortim al pati a jugar amb l’aigua i amb diversos objectes/materials que proporcionen als infants la descoberta de les propietats d’aquest element.

Comunicació directa: una comunicació constant i fluida amb la família pot ajudar a entendre millor situacions que es donen a l’aula, així com ajudar la família a ser conscient dels canvis que es produeixen en l’infant. Utilitzem aquest mètode on l’educadora està en contacte directe i a diari amb les famílies, les quals considerem un factor bàsic per l’acompanyament i l’educació dels infants.

Sortides pedagògiques: amb els infants de P2 visitem la Confraria de Pescadors i anem a la Granja. Durant el curs organitzem activitats amb les escoles del municipi.

Hort: quan arriba la primavera amb ajuda de la família preparem l’hort. Els infants es fan responsables de les diferents tasques que suposa: planten, reguen i tasten tot el que cultiven. Adquireixen valors com la responsabilitat i el respecte, tot introduint-se en el coneixement del medi que els envolta, així com d’on provenen els aliments.

Mes de la família: al maig celebrem el mes de la família i convidem els pares i mares del centre perquè vinguin a realitzar una activitat. També elaborem un racó a l’aula amb les fotografies de les diverses famílies, on els infants podran reconèixer la pròpia i la dels companys/es.