10/12/2018

Altres acords aprovats en el ple municipal del 3 de desembre de 2018

L’Ajuntament de Calafell ha arribat a un acord amistós d’expropiació amb la propietat d’un petit terreny al carrer de l’Aire, on l’any 2011 es va instal·lar una plataforma dins de la museïtzació dels entorns del Castell de la Santa Creu. En aquell moment, no es va fer cap acte expropiatori. La compensació serà d’uns 14.000 euros.


El ple municipal d’aquest 3 de desembre de 2018 ha aprovat una modificació del reglament de participació ciutadana, per tal de variar la composició dels consells de barri i del consell d’acció social i permetre la incorporació d’algunes entitats que no havien manifestat la seva volutat de ser-hi quan se’n va fer la crida i l’han manifestat després, o que s’han constituït recentment, després de la creació dels consells.


El ple també va nomenar la regidora d’Ensenyament, Lluïsa Lastra, com a representant de l’Ajuntament en tots els consells escolars dels centres escolars del municipi. La seva substituta, en cas de no poder assistir a una reunió, serà la tècnica municipal d’Ensenyament, Lluïsa Rodríguez.


També s’ha aprovat modificar l’article número 6 del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell. El canvi s’introdueix per requeriment del departament de Treball de la Generalitat. La nova redacció de l’article determina amb exactitud, com demanava Treball, les competències i atribucions de la comissió paritària, l’òrgan de seguiment i de resolució de conflictes i discrepàncies sobre el conveni.


Finalment, el ple ha acordat desestimar el recurs d’una esportista contra la denegació d’una   subvenció. La decisió es pren a partir de les bases, que determinen que els beneficiaris d’aquests ajuts han de ser persones empadronades al municipi de Calafell. També s’ha revocat una subvenció a una entitat esportiva, corresponent a l’any 2017, perquè no ha justificat la despesa. La mesura és provisional i l’entitat té quinze dies per presentar recurs o justificar les despeses.