21/09/2017

Altres acords del ple municipal del 18 de setembre de 2017

El ple ha aprovat quatre acords amb les respectives associacions de gent gran del municipi, pel qual cadascuna rebrà una subvenció de l’Ajuntament per import de 3.000 euros. Seran 12.000 euros en total. Les beneficiàries són l’Associació de Gent Gran de la Platja de Calafell, l’Associació de Gent Gran de Segur de Calafell, la Llar del Pescador Jubilat i la Llar de Jubilats de Calafell Poble.

En la sessió també s’han aprovat els acords entre l’Ajuntament i Càritas Parroquial Calafell Poble i Càritas Parroquial Segur de Calafell per a l’atorgament d’una subvenció per import de 1.800 euros a cadascun dels dos grups.

El ple ha aprovat inicialment de nou el Reglament Orgànic Municipal. Ja es va fer una aprovació inicial fa uns mesos i no s’hi ha presentat cap al·legació en el període d’informació pública. Tanmateix, arran del diàleg entre els grups municipals, s’han introduït algunes modificacions. Principalment per reduir els terminis de convocatòria de plens, per no allagar la tramitació i aprovació dels acords; introduir, de forma preceptiva, la presentació de mocions o propostes de manera electrònica per  part dels grups municipals; i fer més àgil el torn de precs i preguntes dels regidors. S’ha aprovat per unanimitat.

Un altre punt que ha passat pel ple és el canvi de competències en mercats ambulants, del   departament de Comerç al de Via Pública. Aquesta modificació s’ha fet per motius organitzatius.