05/10/2018

L’Ajuntament aprova definitivament el pressupost municipal per a aquest 2018

L’import consolidat puja a 49,87 milions d’euros

El ple d’aquest 3 d’octubre ha aprovat definitivament el pressupost municipal  per a aquest 2018. L’import serà el mateix que l’aprovat provisionalment, 47,69 milions d’euros (49,87 milions de pressupost consolidat), ja que s’ha desestimat l’única al·legació presentada. Era una del grup municipal de Ciutadans, contrària a la quota que paga l’Ajuntament a l’Associació de Municipis per al Independència.

Així doncs, i definitivament, el pressupost general de la corporació serà de 47.593.022,75 euros; el de l’organisme autònom Fundació Castell de Calafell, 404.947,57 euros; i el de CEMSSA, de 1.878.580,21 euros. El pressupost consolidat puja 49.876.550,53 euros.

Recordem que el capítol d’inversions és de 6.087.819,53 euros, però que hi ha diferenrets partides obertes amb l’import mínim, 1.000 euros, però que es podran ampliar posteriorment. Els fons provindran de modificacions internes del pressupost i del romanent d’altres inversions que no s’hagin exhaurit.

El pressupost ha estat aprovat definitivament amb la mateixa votació que va ser-ho  inicialment: 9 vots a favor de l’equip de govern (PSC, UAM, PP), 8 en contra (CiU, CUP i Ciutadans) i tres abstencions (ERC i regidor no adscrit).

 


LES PRINCIPALS XIFRES DEL PRESSUPOST 2018

General Ajuntament 47.593.022,75 euros
Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell 404.947,57 euros
Empresa municipal CEMSSA 1.878.580,21 euros

TOTAL CONSOLIDAT 49.876.550,53 euros


INGRESSOS 47.593.022,75 euros

I. Impostos directes 35.112.430,40 euros
II. Impostos indirectes 316.835,03 euros
III. Taxes i altres ingressos 8.927.450,70 euros
IV. Transfèrencies corrents 6.813.978,17 euros
V. Ingressos patrimonials 576.135,61 euros
Total ingressos corrents 41.736.829,91 euros

Art 39 Quotes d’urbanització 0,00 euros
VI. Alienació d’inversions reals 0,00 euros
VII. Transferències de capital 1.016.192,84 euros
Total ingressos de capital 1.016.192,84 euros

Operacions no financeres 42.753.022,75 euros

VIII. Actius financers 140.000,00 euros
IX. Passius financers 4.700.000 euros
Total ingressos financers 4.840.000 euros


DESPESES 47.593.022,75 euros

I. Despeses de personal 13.172.486,53 euros
II. Compra de béns corrents i serveis 21.192.599,08 euros
III. Despeses financeres 511.912,97 euros
IV. Transferències corrents 1.309.298,33 euros
Total despeses corrents 36.186.296,91 euros

V. Fons de contingència 211.340,79 euros
VI. Inversions reals 6.087.819,53 euros
VII. Transferències de capital 30.000,00 euros
Total despeses de capital 6.329.160,32 euros

Operacions no financeres 42.515.457,23 euros

VIII. Actius financers 140.000,00 euros
IX. Passius financers 4.937.565,52 euros
Total despeses financeres 5.077.565,52 euros

 

LES XIFRES, PER ÀREES MUNICIPALS

Alcaldia, transparència i participació (inclou centres cívics i patrimoni històric) 2.235.711,43 euros

Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics 15.313.835,39 euros

Àrea de Turisme i Via Pública 6.572.500,38 euros

Àrea de Medi Ambient i Seguretat 18.634.646,17 euros

Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica 4.836.269,38 euros

TOTAL 47.593.022,75 euros