Plens - ordres del dia i actes

Sessió plenària ordinària, 3 de juliol de 2017

03/07/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors
  • 1.1. Ple 2016/15 extraordinari amb urgència 13/10/2016
  • 1.2. Ple 2016/16 ordinari 02/11/2016
  • 1.3. Ple 2016/17 ordinari 12/12/2016
 2. Donar compte del decret 2159/2017 discrepància informe intervenció 600_17 relatiu a la despesa pel subministrament de combustible.
 3. Donar compte decret 2366/2017 discrepància informe intervenció 899_17 referent a la contractació de l'empleat senyor Francesc Xavier Alpuente Manzanares.
 4. Donar compte del decret 2363/2017 discrepància informe intervenció 896 contractació Maria Ariza Buzón.
 5. Donar compte del decret 2204/2017 de discrepàncies amb l'informe 720 d'intervenció  referent al vestuari de diversos treballadors.
 6. Bonificació reparació teulada immoble c/Major 3, obra menor 89_2016.
 7. Resolució definitiva i atorgament de subvencions per la rehabilitació de l'immoble del carrer Aire 1, inclòs dins l'àmbit del Pla de Barris.
 8. Proposta d'aprovació inicial del reglament de funcionament dels casals joves de calafell.
 9. Moció  que presenten conjuntament els grups municipals de Convergència i Unió, Candidatura d'Unitat Popular i Esquerra Republicana de Catalunya, conjuntament amb l'Assamblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, per a la cessió d'equipaments públics de titularitat municipal com a col·legis electorals per al referèndum d'independència del 1 d'octubre.
 10. Moció que presenta el grup municipal CUP per a habilitar zones wi-fi d'accés gratuït en equipaments i espais públics de Calafell.
 11. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.
 12. Donar compte de les actes de junta de govern.
 13. Precs i preguntes.

Sessió plenària extraordinària, 26 de juny de 2017

26/06/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Ratificar la urgència de la sessió.
 2. Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions de l’exercici 2017.
 3. Proposta d’aprovació expedient núm 3/17 de reconeixement extrajudicial de3 crèdits per import de 44.987,58 euros.
 4. Proposta aprovació convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.
 5. Proposta aprovació de la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions per als centres educatius del municipi de Calafell per al projecte anual de centre, per a l’exercici 2017.
 6. Proposta aprovació convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions per a les AMPA dels centres educatius del municipi per a les activitats extraescolars, exercici 2017.
 7. Proposta d’aprovació de la convocatòria pública de les bases per a l’atorgament de subvencions a les associacions de veïns del municipi de Calafell, per a l’exericci 2017 i per un import total de 5.000 euros.
 8. Proposta aprovació de la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva del municipi per a l’exercici de 2017.

Sessió plenària ordinària, 5 de juny de 2017

05/06/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes
  • 1.1. Ple 2016/13 ordinari 05/09/2016.
  • 1.2. Ple 2016/14 ordinari 3/10/2016.
 2. Donar compte informe d’execució trimestral 2017 - 1r trimestre.
 3. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - 1r trimestre 2017.
 4. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2017, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembgre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 5. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l’exercici 2017.
 6. Proposta aprovació contracte de cessió del dret d’ús preferent de la zona d’activitats nàutiques del Port de Segur de Calafell.
 7. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
 8. Proposta de modificació de la concessió de llicència de l’explotació de vehicles del transport de viatgers en modalitat de trenet turístic.
 9. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.
 10. Expedient relatiu a l’aprovació dels canvis efectuats en el protocal del projecte de reutilització, per al curs 2017-2018, aprovat inicialment en sessió plenària el dia 2 de maig de 2016.
 11. Moció en suport a la PAH.
 12. Moció que es presenta per a donar suport i recolzament al personal de la Creu Roja.
 13. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.
 14. Donar compte de les actes de junta de govern.
 15. Precs i preguntes.

Sessió plenària ordinària, 2 de maig de 2017

02/05/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes
  • 1.1 Ple 2016/12 ordinari 01/08/2016
 2. Propostes
  • 2.1 Serveis econòmics i urbanístics - Intervenció
   • 2.1.1. Ratificar decret d’Alcaldia núm 864/17 “Adhesió al conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del Pla d’Assistència Financera Local 2017.
   • 2.1.2. Proposta de donar compte decret d’Alcaldia núm 2017/913 de data 20/03/2016, corresponent a la proposta d’acord en relació amb l’aprovació del pla pressupostari a mig termini per al període 2018-2020.
   • 2.1.3. Donat compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Calafell de l’exercici 2016.
   • 2.1.4. Donar compte de la liquidació del pressupost del Patronat de Turisme de Calafell de l’exercici 2016.
   • 2.1.5. Donar compte de l’aprovació de la proposta de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 i de la incorporació de romanents de crèdit a 31 de desembre de 2016 de l’OAM Fundació Castell de Calafell.
   • 2.1.6. Proposta d’aprovació expedient núm 1/17 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 4.096,25 euros.
  • 2.2. Serveis Econòmics i Urbanístics - Urbanisme
   • 2.2.1. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat situat al carrer Principal 22.
   • 2.2.2. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat carrer Major 2 (comunicació prèvia obra menor).
   • 2.2.3. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat carrer Principal 22, obra menor.
   • 2.2.4. Proposta denegació bonificació ICIO expedient obra menor 4617/2016.
   • 2.2.5. Bonificació ICIO edifici catalogat situat al carrer Església 8.
   • 2.2.6. Proposta resolució provisional atorgament subvenció Pla de Barris 2016, immoble carrer del Pou 10.
   • 2.2.7. Sotmetre a informació pública la cessió directa, sense concurs, en precari, de l’ús del bé patrimonial a l’avinguda Santa Maria de Montserrat 42-B, referència cadastral núm 3728808CF8632N0001FF.
   • 2.2.8. Aprovació conveni urbanístic de planejament sector Bellamar Nord.
   • 2.2.9. Proposta de cessió a precari del solar i caseta municipal (finca cadastral 43037A00700119) del camí de Mas d’En Vives, a favor de l’associació de caçadors de Calafell.
  • 2.3. Transparència i Participació - Transparència
   • 2.3.1. Proposta de modificació de la denominació del carrer Comtessa del Castell de la Mota pel de carrer Eslovènia.
  • 2.4. Turisme i Via Pública - Turisme
   • 2.4.1. Proposta d’aprovació de subvencions a carrosses i comparses participants a les rues del Carnaval Xurigué de Calafell 2017.
  • 2.6. Medi Ambient i Seguretat - Protecció Civil
   • 2.6.1. Proposta aprovació inicial Reglament del Consell de Seguretat i Prevenció.
  • 2.8. Serveis Econòmics i Urbanístics - Secretaria
   • 2.8.1. Moció d’adhesió a la xarxa de municipis LGTBI.
 3. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.
 4. Donar comptes de les actes de la junta de govern local.
 5. Precs i preguntes.

Sessió plenària extraordinària, 21 d'abril de 2017

21/04/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

Punt únic
Debat sobre l’estat de la vila

Sessió plenària ordinària, 3 d'abril de 2017

03/04/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació d’actes
  • 1.1. Ple 2016/10 ordinari 04/07/2016
  • 1.2. Ple 2016/11 extraordinari amb urgència 20/07/2016
 2. Propostes
  • 2.1. Serveis Econòmics i Urbanístics - Intervenció
   • 2.1.1 Donar compte decret 506/2017 de data 20/2/2017 corresponent a resolució de discrepàncies de l’informe d’Intervenció 48/2017
   • 2.1.2. Donar compte decret 507/2017 corresponent a resolució de discrepàncies de l’informe d’Intervenció 48/2017
   • 2.1.3. Donar compte decret 508/2017 corresponent a resolució de discrepàncies de l’informe d’Intervenció 48/2017
   • 2.1.4. Proposta d’aprovació expedient 1/17 de reconeixement extrajudicial de crèdits
   • 2.1.5. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de l’Ajuntament de Calafell, dels seus organismes autonòms i de la societat municipal per a l’any 2017
  • 2.2. Transparència i participació - Alcaldia
   • 2.2.1. Proposta d’aprovació inicial del reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Calafell
   • 2.2.2. Donar compte del decret d’alcaldia núm 719 de 2 de març de 2017 de modifcació de l’organigrama polític municipal i nomenament de regidor de Cultura
  • 2.3. Medi Ambient i Seguretat - Recursos Humans
   • 2.3.1. Proposta d’acord sobre les pautes d’actuació, i accés d’ofici com a ens local, als certificats d’antecedents per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans, dels treballadors pertinents, en compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificció del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència
   • 2.3.2. Proposta d’acord sobre l’aprovació del protocol d’actuació davant diferents situacions d’assetjament laboral de l’Ajuntament de Calafell, OAM Fundació Castell de Calafell i CEMSSA
   • 2.3.3. Proposta d’acord sobre l’aprovació de la guia d’usos no sexistes de la llengua de l’Ajuntament de Calafell, extensiva a l’organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell i a l’empresa municipal CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis SA)
   • 2.3.4. Proposta d’acord de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l’estructura organitzativa i de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM Fundació Castell de Calafell
  • 2.4. Medi Ambient i Seguretat - Medi Ambient 2.4.1. Proposta d’aprovació inicial d’ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals al municipi de Calafell
  • 2.5. Turisme i Via Pública -Promoció Esportiva
   • 2.5.1. Proposta de declarar d’interés social i d’aplicació d’una bonificació del 95% en l’impost sobre béns immobles a Tandem Wellness SL
   • 2.5.2. Proposta sobre donar nom al camp de futbol municipal de Calafell 2.5.3. Aprovació conveni entre l’Ajuntament de Calafell i Àlex Toledo Romero
   • 2.5.4. Aprovació conveni entre l’Ajuntament de Calafell i el Club Patí Calafell
  • 2.6. Serveis Econòmics i Urbanístics - Urbanisme
   • 2.6.1. Bonificació llicència obra menor immoble carrer Principal 1
   • 2.6.2. Resolució definitiva i atorgament de subvencions per a la rehabilitació de l’immoble del carrer Principal 1, inclòs dins l’àmbit del Pla de Barris
   • 2.6.3. Atorgament subvenció provisional Pla de Barris 2016, a l’immoble situat al carrer Església 8
   • 2.6.4. Proposta rectificació acord adoptat pel ple de data 6 de febrer de 2017 de resolució definitiva d’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2015 2.7. Serveis Econòmics i Urbanístics - Contractació
   • 2.7.1. Proposta d’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb l’empresa Endesa Energia SAU
  • 2.8. Serveis Econòmics i Urbanístics - SAC
   • 2.8.1. Proposta aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants, amb referència a 1 de gener de 2016
  • 2.9. Serveis Econòmics i Urbanístics - Secretaria
   • 2.9.1. Moció que presenta el grup municipal de CiU de Calafell per a la modificació de l’ordenança municipal de via pública
   • 2.9.2. Moció del grup municipal de C’s en relació al cobrament de l’impost de béns immobles (IBI) a les concessionàries d’autopistes.
 3. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple
 4. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
 5. Precs i preguntes

(*) S'ha afegit una moció que presenten els grups d'Esquerra Republicana i de Convergència i Unió per manifestar la seva disconformitat amb les paraules del diputat senyor Xavier Garcia Albiol i sol·licitar un aclariment i disculpa pública.

Sessió plenària ordinària, 6 de març de 2017

06/03/2017

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta 30 maig 2016.
 2. Aprovació acta 6 de juny 2016.
 3. Aprovació acta 13 de juny 2016.
 4. Donar compte  de l’informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - 4t trimestre 2016.
 5. Donar compte de l’informe d’execució trimestral 2016 - 4t trimestre.
 6. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria de 31 de gener de 2017, sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2016.
 7. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 31 de gener de 2017, sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2016, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacons comercials.
 8. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
 9. Aprovació definitiva compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2015.
 10. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al c/ Jesús 3, de Calafell, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
 11. Aprovació de les següents propostes en relació a diferents actucions d’urbanisme dintre del Pla de Barris:
  1. Proposta denegació subvenció per a la rehabilitació de l’immoble del carer Principal 17, planta 1a, dins l’àmbit del Pla de Barris.
  2. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Major 2, dins l’àmbit del Pla de Barris.
  3. Proposta resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 46, dins l’àmbit del Pla de Barris.
  4. Proposta denegació subvenció per a la rehabilitació de l’immoble del carrer Principal 17, planta baixa, dins l’àmbit del Pla de Barris.
  5. Proposta denegació subvenció per a la reforma del local del carrer Major 3, per obertura de nova activitat, dins l’àmbit del Pla de Barris.
  6. Proposta denegació subvenció per la rehabilitació de la coberta i façana de l’immoble del carrer Joan Miró 13, dins l’àmbit del Pla de Barris.
  7. Proposta resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Principal 1, dins l’àmbit del Pla de Barris.
  8. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 51, dins l’àmbit del Pla de Barris.
  9. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Principal 22, dins l’àmbit del Pla de Barris.
  10. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de  l’immoble situat a la Plaça Major 28, dins l’àmbit del Pla de Barris.
  11. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Torredembarra 2, dins l’àmbit del Pla de Barris.
 12. Moció que presenta el grup municipal de CiU de Calafell per a la modificació de l’ordenança municipal de via pública.
 13. Moció del grup municipal C’s per a la sol·licitud de la immediata baixa de l’Ajuntament de Calafell de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
 14. Moció que presenta el grup municipal C’s per facilitar la reclamació i la devolució de les quantitats en concepte de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) als contribuents que no hagin obtingut cap benefici/plusvàlua en la transmissió de vivendes i locals de la nostra localitat.
 15. Moció que presenta el grup municipal de la CUP respecte Calafell Ciutat Amiga dels Animals.
 16. Donar compte de les resolucions dictades.
 17. Donar compte de les actes de la junta de govern local.
 18. Precs i preguntes.

Sessió plenària extraordinària, 20 de febrer de 2017

20/02/2017

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Ratificar la urgència de la sessió 
 2. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d'aquesta Corporació, de l'Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell i Societat municipal CEMSSA per l'any 2017. 
 3. Proposta d'aprovació de la modificació de l'actual estructura organitzativa i de l'actual relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell i de l'OAM Fundació Castell de Calafell

Sessió plenària ordinària, 6 de febrer de 2017

06/02/2017

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes dels plens de 30 de maig i 6 de juny de 2016.
 2. Proposta de deixar sense efecte l’adhesió a la “Red Entidades Locales por la Transparencia y Participación ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias”.
 3. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Calafell a la Declaració Universal sobre els Arxius.
 4. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i l’empresa SOREA SAU.
 5. Proposta d’acord per a la formalització de l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua 2017.
 6. Proposta d’acord de delegació de competències d’inspecció i instrucció d’activitats de la Generalitat de Catalunya.
 7. Proposta de ratificació dels Decrets núms 2016/3943, entitat cultural ARC; 2016/3944, entitat cultural Colla Gegantera i Grallera; 2016/3956, entitat cultural Banda de Timbals i Gralles de Mas Romeu; 2016/3957, entitat cultural Amics del Patrimoni;  2016/3958, AMPA Escola Mossèn Cinto Verdaguer; i els decrets de rectificació d’errors 2017/24, entitat cultural ARC; 2017/25, entitat cultural Colla Gegantera i Grallera, i 2017/29, entitat cultural Banda de Timbals i Gralles de Mas Romeu.
 8. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm 2016/3652, de data 2/12/2016, corresponent a la resolució de discrepància d’informe d’intervenció 08941253_16 relatiu a la consignació pressupostària sol·licitada pel departament de Recursos Humans, segons expedient núm 5345/16.
 9. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm 2016/3961, de data 22/12/2016, corresponent a la resolució de discrepància d’informe d’intervenció 818_16 referent a la contractació per part del departament de Turisme de la coordinació i organització de diferents esdeveniments esportius per part del senyor José Manuel Abascal Gómez.
 10. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm 2016/4009, de data 29/12/2016, corresponent a la resolució de discrepància d’informe d’intervenció 1419_16 per la contractació del lloguer de decoració de Nadal 6790/2016.
 11. Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm 66/2017, sobre modificacions pressupostàries.
 12. Proposta de resolució definitiva i atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’immobles inclosos dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2015.
 13. Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual núm IV del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Calafell en relació al PAU 25 Maresme_Calafell.
 14. Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm 100/2017 de 19 de gener d’incoació d’expedient de revisió d’ofici de l’acord pres per la Junta de Govern Local de 27 de maig de 2015, en relació amb la proposta de resolució de desestimació de l’expedient de responsabilitat patrimonial RP 43/13, interposat pel senyor Òscar Bru Magarolas, en representació de PROINOR.
 15. Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana per a la declaració de persona non grata al diputat del Partit Popular, senyor Xavier García Albiol.
 16. Moció del grup municipal del PSC per revocar la figura de persona non grata a totes les persones així declarades i perquè l’ús d’aquest terme no sigui utlitzat mai més per causes de discrepància ideològica al terme municipal de Calafell.
 17. Donar compte de les resolucions dictades.
 18. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
 19. Precs i preguntes.

Sessió plenària ordinària, 9 de gener de 2017

09/01/2017

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta 02 de maig de 2016
 2. Mocíó presentada pel grup municipal del PSC sobre la reinversió del superàvit.
 3. Donar compte de les resolucions dictades
 4. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local
 5. Precs i preguntes.