Plens - ordres del dia i actes

Primera sessió plenària extraordinària, 23 d'octubre de 2017

23/10/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Ratificar la urgència de la sessió
 2.  Aprovació inicial de l’ordenança d’administració electrònica i transparència de l’Ajuntament de Calafell.
 3. Aprovació del contracte-programa entre l’Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis SA, per a la gestió del servei públic de grua municipal.
 4. Aprovació del contracte-programa entre l’Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis SA, per a la gestió del servei de control de l’estacionament amb horari limitat de vehicles en la via pública.
 5. Aprovació del contracte-programa entre l’Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis SA, per a la gestió del servei de lloguer de material per als banyistes: ombrel·les, cadires, tumbones.
 6. Donar compte decret de l’alcaldia núm 2017/3731 de data 14/09/2017, corresponent a les línies fonamentals del pressupost 2018.
 7. Proposta expedient 8533/2017 modificacions pressupostàrires de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT.
 8. Proposta expedient 8749/2017 modificacions pressupostàrires de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 9. Proposta de donar de baixa drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis tancats.
 10. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2017, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 11. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2017.
 12. Proposta de ratificació del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Calafell pel Pla Educatiu d’Entorn.
 13. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració per al sosteniment de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de Calafell amb l’Associació per la Creació d’Estudis i Projectes Socials (CEPS), entitat amb la qual el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signat un contracte administratiu per tal de dur a terme la gestió de l UEC de Calafell, i la necessitat de concedir, per al curs 2017/2018, una subvenció de 4.500 euros.

Sessió plenària ordinària, 5 d'octubre de 2017

05/10/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors.
  • 1.1. Ple 2017/4 ordinari 06/03/2017.
  • 1.2. Ple 2017/5 ordinari 03/04/2017.
  • 1.3. Ple 2017/6 extraordinari 21/04/2017.
  • 1.4. Ple 2017/7 ordinari 02/05/2017.
 2. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia 2017/3596, d’inici de l’expedient administratiu per al segrest temporal de la concessió d’obra pública de la llar d’infants “El Petit Príncep”.
 3. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia núm 3686/2017 acordant la suspensió per resoldre l’expedient per tal que l’empresa concessionària mercantil Construcciones y Contratats Seal SA completi la documentació i justifiqui l’obertura del centre d’escola bressol municipal “El Petit Príncep”.
 4. Aprovació inicial de la supressió del registre municipal de parelles estables de l’Ajuntament de Calafell i deixar sense efecte el reglament regulador d’aquest servei.
 5. Adhesió de l’Ajuntament de Calafell al registre de grups d’interès de Catalunya, implantat pel departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 6. Aprovació definitiva de l’establiment del servei de grua municipal.
 7. Delegació del ple a la junta de govern local de l’aprovació, la modificació i la derogació de preus públics.
 8. Renúncia de les competències d’inspecció i instrucció d’expedients sancionadors en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives a favor de la Generalitat de Catalunya.
 9. Proposta d’acord per a subscriure un conveni de cooperació entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Calafell, l’Ajuntament de Cunit i el Patronat de Turisme del Vendrell, pel desplegament d’accions de promoció turística.
 10. Aprovació inicial del reglament d’ús de les instal·lacions públiques dels centres d’educació infantil i primària de Calafell.
 11. Donar compte de l’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament d’una subvenció en l’import de l’impost sobre béns immoles, corresponent al domicili habitual, a persones de dificultat econòmica, per a l’exercici 2017.
 12. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans a l’Ajuntament de Calafell en defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals.
 13. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.
 14. Donar compte de les actes de junta de govern local.
 15. Precs i preguntes.

Sessió plenària extraordinària, 18 de setembre de 2017

18/09/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Donar compte del decret d’alcaldia núm 3482/2017 de la modificació de l’horari de celebració de les sessions de la Junta de Govern Local.
 2. Donar compte del decret d’alcaldia de modificació de delegació de competències en matèria de mercats ambulants, del departament de Comerç (Àrea de Qualitat de Vida i Participació Ciutadana) al departament de Via Pública (Àrea de Via Pública i Turisme).
 3. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
 4. Proposta d’aprovació del conveni entre la Fundació Santa Teresa i l’Ajuntament de Calafell per al projecte Calafell Crea VI (2017-2018).
 5. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i l’Associació de Gent Gran de la Platja de Calafell per a l’atorgament d’una subvenció per import de 3.000 euros.
 6. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i l’Associació de Gent Gran de Segur de Calafell per a l’atorgament d’una subvenció per import de 3.000 euros.
 7. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i la Llar del Pescador Jubilat per a l’atorgament d’una subvenció per import de 3.000 euros.
 8. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i Càritas Parroquial Calafell Poble per a l’atorgament d’una subvenció per import de 1.800 euros.
 9. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i Càritas Parroquial Segur de Calafell per a l’atorgament d’una subvenció per import de 1.800 euros.
 10. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i la Llar de Jubilats de Calafell Poble per a l’atorgament d’una subvenció per import de 3.000 euros.

Sessió plenària ordinària, 4 de setembre de 2017

04/09/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta
  • 1.1 Ple 2017/3 extraordinari amb urgència 20/02/2017
 2. Proposta d’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.
 3. Proposta d'aprovació inicial del reglament per a l’elaboració de pressupostos participatius.
 4. MC Expedient 5447/2017 crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 5. Donar compte informe d’execució trimestral 2017 - segon trimestre.
 6. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - segon trimestre 2017.
 7. Proposta expedient 6554/2017 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria.
 8. MC expedient 5219/2017 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 9. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el segon trimestre de 2017, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 10. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2017.
 11. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
 12. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals per al municipi de Calafell per a l’any 2018.
 13. Proposta aprovació bases específiques per a l’atorgament d’ajuts per a la rehabilitació d’immobles dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell, i simultàniament aprovar la convocatòria per a l’anualitat 2017.
 14. Proposta aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts al comerç dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell, i simultàniament aprovar la convocatòria de l’anualitat 2018.
 15. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat carrer Major 48, obra menor, expedient 43/2016.
 16. Aprovació definitiva de la desafectació de la casa dels Mestres - D, carrer Cosme Manié núm 1.
 17. Sol·licitud bonificació ICIO església de la Santa Creu de Calafell, plaça de Catalunya 23.
 18. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat, carrer Aire 1, de Calafell Poble, obra menor.
 19. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat, carrer Aire 1 (obra menor)
 20. Cessió en precari del solar i caseta del Camí de Mas d’En Vives (ref. cadastral núm. 43037A00700119) a favor de l’Associació de Caçadors de Calafell.
 21. Cessió en precari del solar municipal situat a l’avinguda Santa Maria de Montserrat 42-B, a favor de l’Associació de Propietaris de la Unitat Residencial de Segur de Dalt.
 22. Proposta d’aprovació d’un nou preu públic per al curs de màrqueting digital i nous descomptes preus públics per a persones emprenedores i empreses.
 23. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixemnet a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències.
 24. Moció que presenta el grup municipal de la CUP d’aplicació del manual de bones pràctiques de contractació en el sector musical.
 25. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.
 26. Donar compte de les actes de junta de govern.
 27. Precs i preguntes.

Sessió plenària ordinària, 1 d'agost de 2017

01/08/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació d'actes: 28/12/2016, 09/01/2017, 06/02/2017 
 2. Aprovació de l'adhesió al conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i el consorci Localret en impuls de la plataforma Dedicim.
 3. Proposta d'aprovació de l'expedient de desafectació de tres motocicletes de la Policia local.
 4. Proposta de resolució en relació a la modificació del conveni de col·laboració entre el departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Calafell per a l'aplicació de mesures alternatives a persones de menors d'edat denunciades per consum o tinença de drogues, aprovat pel ple de la corporació en data 4 de juliol de 2016.
 5. Moció del grup municipal de Ciutadans sobre les modificacions de la situació dels centres escolars precaris en el municipi de Calafell.
 6. Moció del grup municipal de Ciutadans sobre l'ensenyament trilingüe a Catalunya. 
 7. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple. 
 8. Donar compte de les actes de junta de govern.
 9. Precs i preguntes.

Sessió plenària extraordinària, 20 de juliol de 2017

20/07/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Ratificar la urgència de la sessió.
 2. Proposta d'aprovació de les bases reguladores per l'atorgament de subvencions en l'import de la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles.  
 3. Proposta d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per l'escolarització i menjador d'infants de les escoles bressol municipals de Calafell per al curs 2017/18.  
 4. Proposta d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per al transport d'infants de les escoles de Calafell, per el curs 2017/2018.  
 5. Proposta d'acord sobre l'aplicació, als empleats públics de l'Ajuntament de Calafell i Organisme Autònom Municipal, OAM-Fundació Castell de Calafell, de l'increment retributiu establert per la llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2017.
 6. Proposta d'acord de modificació de l'actual relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell i de l'OAM-Fundació Castell de Calafell per increment de l'1% del complement específic, en aplicació de la llei de pressupostos de l'estat per a l'any 2017.
 7. Aprovació del conveni a signar entre l'ajuntament de Calafell i el grup de Diables Guaite'ls que regula les condicions per a l'atorgament, pagament i justificació de la subvenció extraordinària d'import 8.147,86 euros, atorgada a l'entitat amb motiu de la celebració del seu 25è aniversari.

Sessió plenària ordinària, 3 de juliol de 2017

03/07/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors
  • 1.1. Ple 2016/15 extraordinari amb urgència 13/10/2016
  • 1.2. Ple 2016/16 ordinari 02/11/2016
  • 1.3. Ple 2016/17 ordinari 12/12/2016
 2. Donar compte del decret 2159/2017 discrepància informe intervenció 600_17 relatiu a la despesa pel subministrament de combustible.
 3. Donar compte decret 2366/2017 discrepància informe intervenció 899_17 referent a la contractació de l'empleat senyor Francesc Xavier Alpuente Manzanares.
 4. Donar compte del decret 2363/2017 discrepància informe intervenció 896 contractació Maria Ariza Buzón.
 5. Donar compte del decret 2204/2017 de discrepàncies amb l'informe 720 d'intervenció  referent al vestuari de diversos treballadors.
 6. Bonificació reparació teulada immoble c/Major 3, obra menor 89_2016.
 7. Resolució definitiva i atorgament de subvencions per la rehabilitació de l'immoble del carrer Aire 1, inclòs dins l'àmbit del Pla de Barris.
 8. Proposta d'aprovació inicial del reglament de funcionament dels casals joves de calafell.
 9. Moció  que presenten conjuntament els grups municipals de Convergència i Unió, Candidatura d'Unitat Popular i Esquerra Republicana de Catalunya, conjuntament amb l'Assamblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, per a la cessió d'equipaments públics de titularitat municipal com a col·legis electorals per al referèndum d'independència del 1 d'octubre.
 10. Moció que presenta el grup municipal CUP per a habilitar zones wi-fi d'accés gratuït en equipaments i espais públics de Calafell.
 11. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.
 12. Donar compte de les actes de junta de govern.
 13. Precs i preguntes.

Sessió plenària extraordinària, 26 de juny de 2017

26/06/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Ratificar la urgència de la sessió.
 2. Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions de l’exercici 2017.
 3. Proposta d’aprovació expedient núm 3/17 de reconeixement extrajudicial de3 crèdits per import de 44.987,58 euros.
 4. Proposta aprovació convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.
 5. Proposta aprovació de la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions per als centres educatius del municipi de Calafell per al projecte anual de centre, per a l’exercici 2017.
 6. Proposta aprovació convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions per a les AMPA dels centres educatius del municipi per a les activitats extraescolars, exercici 2017.
 7. Proposta d’aprovació de la convocatòria pública de les bases per a l’atorgament de subvencions a les associacions de veïns del municipi de Calafell, per a l’exericci 2017 i per un import total de 5.000 euros.
 8. Proposta aprovació de la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva del municipi per a l’exercici de 2017.

Sessió plenària ordinària, 5 de juny de 2017

05/06/2017

Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes
  • 1.1. Ple 2016/13 ordinari 05/09/2016.
  • 1.2. Ple 2016/14 ordinari 3/10/2016.
 2. Donar compte informe d’execució trimestral 2017 - 1r trimestre.
 3. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - 1r trimestre 2017.
 4. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2017, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembgre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 5. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l’exercici 2017.
 6. Proposta aprovació contracte de cessió del dret d’ús preferent de la zona d’activitats nàutiques del Port de Segur de Calafell.
 7. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
 8. Proposta de modificació de la concessió de llicència de l’explotació de vehicles del transport de viatgers en modalitat de trenet turístic.
 9. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.
 10. Expedient relatiu a l’aprovació dels canvis efectuats en el protocal del projecte de reutilització, per al curs 2017-2018, aprovat inicialment en sessió plenària el dia 2 de maig de 2016.
 11. Moció en suport a la PAH.
 12. Moció que es presenta per a donar suport i recolzament al personal de la Creu Roja.
 13. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.
 14. Donar compte de les actes de junta de govern.
 15. Precs i preguntes.