Edictes

Constitució de l’Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional “Sector PPU 2 Hostal del Prat”

09/03/2018 - 31/03/2018

..."Aprovar la constitució de l’Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional “Sector PPU 2 Hostal del Prat” de Calafell, formalitzada mitjançant escriptura pública de constitució, de 17 de novembre de 2017, atorgada davant del notari de Vilanova i La Geltrú, Sr. Emilio González Bou, amb número 2.558 del seu protocol."...