Edictes

Delegació de la competència plenària pel que fa a l'establiment o modificació de preus públics

02/02/2018

Delegació a favor de la Junta de Govern Local la competència plenària en matèria d'hisenda i gestió tributària, pel que fa a l'establiment o modificació de preus públics per a la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència de l'entitat local.

Aprovació de la celebració del carnaval xurigué de calafell

31/01/2018

Proposta d’aprovar la celebració del carnaval xurigué de calafell els dies  8, 9,10, 11 de febrer de 2018 i ratificar el pla d’autoprotecció  amb el mateix contingut del pau del carnaval 2015.

Aprovació dels representants de les carrosses i comparses, admeses i excloses, per participar en el Carnaval Xurigué de Calafell 2018.

19/01/2018

..."Mitjançant aquest anunci es fa públic que la Regidora de Turisme, senyora Teresa González Santiago, en data 19 de gener de 2018, ha dictat la resolució núm. 2018/212, amb la següent part resolutiva: PRIMER.- Aprovar la llista dels representants de carrosses i comparses admeses i excloses per participar en el Carnaval Xurigué de Calafell 2018, tenint en compte el resultat de l’òrgan qualificador i l’informe de la tècnica de Turisme."...