Procediment excepcional per a obtenir certificats d’empadronament

Certificat d’empadronament en circumstàncies excepcionals d’estat d’alarma amb motiu de la crisi sanitària COVID-19

Procediment excepcional per a obtenir certificat d’empadronament, en les circumstàncies de declaració de l’estat d’alarma (Reial Decret 463/2020, de 14 de març), a l'única finalitat de sol·licitar moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries o moratòria o ajut en relació amb la renda arrendatícia de l’habitatge habitual (persones en situació de vulnerabilitat econòmica) o percepció del bo social (treballadors autònoms), previstes en els Reials Decrets llei 8/2020, de 17 de març i 11/2020, de 31 de març.

No es cobrarà la taxa dels certificats d'empadronament quan se sol·licitin per aquest motiu.

Informació i requisits:

 • Moratòria en el pagament de quotes hipotecàries: requisits i documentació necessària, arts. 16 i 17 del Reial Decret llei 11/2020
 • Moratòria o ajut en relació amb la renda arrendatícia de l’habitatge habitual: requisits i documentació necessària, arts. 6 i 7 del Reial Decret llei 11/2020
 • Bono social per a treballadors autònoms: requisits i documentació necessària, art 28 del Reial Decret llei 11/2020

Aquest procediment excepcional s’utilitzarà només per tal de realitzar els següents tràmits:

 • Persones en situació de vulnerabilitat econòmica:
  • Moratòria en el pagament de quotes hipotecàries.
  • Moratòria o ajut en relació amb la renda arrendatícia de l’habitatge habitual.

  En tots dos casos es requereix que el sol·licitant es trobi empadronat en el domicili per al qual se sol·licita la moratòria o ajut almenys 6 mesos.

 • Treballadors autònoms
  • Percepció del bo social

   En aquest cas, no es requereix que el sol·licitant es trobi empadronat en el domicili per al qual se sol·licita el bo social un mínim de temps.

Formes de tramitar la sol·licitud

1. Mitjançant la seu electrònica

Accedint a la nostra seu electrònica, seleccionant el tipus de tràmit a l'apartat de destacats. Requereix la identificació mitjançant certificat digital. Al formulari de sol·licitud, al camp "Observacions", s'ha d'indicar que el motiu és per la tramitació d’ajuts per la COVID-19.

2. Per correu electrònic

Presentant la sol·licitud i la corresponent documentació per correu electrònic a certificats_covid19@calafell.org

En tots els casos, és necessari que enviï la següent documentació, escanejada o fotografiada:

 • Document d'identitat del sol·licitant, conforme al que s'indica en el paràgraf següent. Es comprovarà que la seva signatura de la sol·licitud coincideix amb la signatura del document d’identitat.
 • Model de sol·licitud degudament signat (sol·licitud individualsol·licitud col·lectiu). En el cas que es sol·liciti volant o certificat d’empadronament col·lectiu haurà d’estar signat per totes les persones empadronades en el domicili per al qual es sol·licita, i document d'identitat de cadascuna d'elles. Es comprovarà que les signatures de l'autorització i del document són coincidents.
  • El document ha de ser:
   • Ciutadans espanyols: DNI o permís de conduir.
   • Ciutadans estrangers: Targeta de residència (en cas de disposar del full verd s’ha d’acompanyar de passaport) o passaport.
 • En la sol·licitud ha d'indicar-se expressament el correu electrònic al qual es consent l'enviament del volant o certificat d’empadronament.

IMPORTANT: Conforme a l'art. 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, “els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten”.