Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

12/01/2023
Sessió plenària ordinària, 12 de gener de 2023

 1. Aprovació acta anterior.
  1. PLE2022/17 ordinari 15/12/2022
 2. Rectificació de l’error material de l’acord de ple de data 16 de juny de 2022 de constitució i creació de l’inventari de béns del patrimoni públic del sòl i l’habitatge (PPSH) de l’Ajuntament de Calafell.
 3. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 8224 a la 8954 de l’any 2022.
 4. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de la 50 a la 52 de l’any 2022 i la 1 de l’any 2023.
 5. Precs i preguntes.

29/12/2022
Sessió plenària extraordinària, 29 de desembre de 2022

 1. Donar compte de la situació de força major per a la celebració de la sessió a distància.
 2. Ratificar la urgència de la sessió
 3. Pròrroga encomana recollida de residus municipals a CEMSSA. Segon any.

15/12/2022
Sessió plenària ordinària, 15 de desembre de 2022

 1. Aprovació d'actes anteriors
  1. Ple 2022/14 ordinari 10/11/2022
  2. Ple 2022/15 extraordinari amb urgència 17/11/2022
  3. Ple 2022/16 extraordinari amb urgència 01/12/2022
 2. Proposta d'aprovació del pla local de joventut 2022-2024
 3. Proposta de ratificació de l'acord de junta de govern local de data 14 de novembre de 2022 de resolució del recurs de reposició presentat per Tandem Wellness SL, mitjançant registre d'entrada núm. Entra-2022-33463
 4. Proposta de resolució del recurs de reposició presentat per Tandem Wellness SL, mitjançant registre d'entrada núm. Entra-2022-33460
 5. Proposta de rectificació de l'acord d'aprovació de la revisió de preus del contracte per a la prestació del servei de transport urbà de Calafell de l'any 2021
 6. Bonificacions de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de diferents expedients dels anys 2021 i 2022
 7. Proposta d'aprovació de baixes de drets reconeguts pendents de cobrament d'exercicis anteriors
 8. Donar compte del decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l'exercici 2021
 9. Donar compte de l'informe d'execució trimestral 2022 – 3on trimestre
 10. Moció que presenta el grup municipal del PSC per a la incorporació a escoles i instituts de personal acompanyant a nens i nenes amb diabetis mellitus de tipus 1 (DMT1)
 11. Moció que presenta el grup municipal del PSC per instar al departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya, doti de manera immediata de recursos tècnics i econòmics necessaris, més personal i medis, dedicats als centres educatius amb alumnat amb necessitats educatives especials (NEE)
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 7224 a 8223 de l'any 2022
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de les números 45 a la 49 de l'any 2022.
 14. Precs i preguntes.

01/12/2022
Sessió plenària extraordinària, 1 de desembre de 2022

 1. Ratificar la urgència de la sessió.
 2. Proposta sobre la modificació de l'actual relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell, així com del conveni complementari de les condicions de treball de l'actual conveni col·lectiu del personal laboral i de l'acord regulador complementari de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Calafell.
 3. Proposta nomenament de representants de la corporació en el consell escolar de l'Escola de Formació d'Adults de Calafell.
 4. Aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2021.

17/11/2022
Sessió plenària extraordinària, 17 de novembre de 2022

 1. Ratificar la urgència de la sessió
 2. Proposta d’acord d’aprovació de l’increment de les retribucions complementàries per aplicació del reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre.
 3. Proposta sobre la modificació núm. 01/2022 de l’actual plantilla de personal de l’Ajuntament de Calafell, i la seva codificació.
 4. Proposta expedient 12063/2022 modificacions pressupostàries de l'ajuntament de suplement de crèdit finançat amb baixes
 5. Proposta d'aprovació de la concessió de domini públic per a l’ús i explotació de la finca ubicada al carrer de la Muga 29 del parc empresarial de Calafell mitjançant procediment d’adjudicació directa per a l’estacionament temporal de vehicles relacionats amb l’escola de circ i seu del centre de restauració i formació pràctica.

10/11/2022
Sessió plenària ordinària, 10 de novembre de 2022

 1. Aprovació acta anterior:
  1. Ple 2022/13 ordinari. 20/10/2022.
 2. Proposta de revisió de preus i liquidació del contracte de gestió del servei públic de gestió integrada dels espais verds municipal i dels espais verds municipals i l’arbrat viari de Calafell.
 3. Proposta d’acord referent a la resolució de l’expedient sancionador per infraccions a la normativa de gossos perillosos i potencialment perillosos.
 4. Proposta d’acord referent a la resolució de l’expedient sancionador per incompliment contractual de les concessions al mercat de Calafell i resolució de les al·legacions–recurs de reposició.
 5. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2022, període de l’01/07/2022 al 30/09/2022.
 6. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2022, període de l’01/07/2022 al 30/09/2022.
 7. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 6577 s 7223 de l’any 2022.
 8. Donar compte de les actes de la junta de govern local, números 42, 43 i 44 de l’any 2022.
 9. Precs i preguntes.