Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària.

Les sessions plenàries també poden seguir-se:

Notes de premsa relacionades amb els plens municipals publicades a la secció de notícies.

Convocatòries de les sessions plenàries publicades a la secció de notícies.

18/05/2023
Sessió plenària ordinària, 18 de maig de 2023

 1. Aprovació d'actes anteriors
  1. Ple2023/6 ordinari 20/04/2023
  2. Ple2023/7 extraordinari amb urgència 03/05/2023
 2. Proposta per aprovar l'actualització de l'inventari municipal de béns de l'Ajuntament de Calafell dels anys 2020 a 2022
 3. Aprovació del conveni transaccional de solució del recurs contenciós administratiu 432/2023 interposat per la Sra. María José Montes Solís
 4. Proposta d'aprovació inicial del reglament regulador del fons de productivitat
 5. Proposta d'acord sobre la modificació núm. 01/2023 de l'actual plantilla del personal de l'Ajuntament de Calafell
 6. Proposta de modificació de l'actual relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell
 7. Proposta expedient 5546/2023 de modificacions pressupostàries de crèdit extraordinari finançat amb baixes
 8. Proposta de revocació total i parcial de subvencions concedides en el marc de la 2a convocatòria de subvencions extraordinàries per a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses de Calafell afectades econòmicament per les conseqüències de La covid-19
 9. Proposta de modificació dels saldos inicials i anul·lació de drets reconeguts d'exercicis anteriors
 10. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament corresponents al primer trimestre de l'exercici 2023, període de l'01/01/2023 al 31/03/2023
 11. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l'exercici 2023, període de l'01/01/2023 al 31/03/2023
 12. Donar compte de l'informe anual sobre el compliment en matèria de morositat de l'exercici 2022
 13. Donar compte de l'informe anual sobre el control de l'existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413) de l'exercici 2022
 14. Donar compte de l'informe de resum anual sobre el control intern 2022
 15. Donar compte de l'informe d'execució trimestral de 2023 – 1er trimestre
 16. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2022 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2022 de l'Ajuntament de Calafell
 17. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 2461 a la 3096 de l'any 2023
 18. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació, de la 16 a la 19 de l'any 2023
 19. Precs i preguntes

03/05/2023
Sessió plenària extraordinària, 3 de maig de 2023

 1. Ratificar la urgència de la sessió.
 2. Proposta expedient 4672/2023 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT.
 3. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023.

20/04/2023
Sessió plenària ordinària, 20 d'abril de 2023

 1. Aprovació actes anteriors
  1. Ple2023/4 ordinari 09/03/2023
  2. Ple2023/5 extraordinari amb urgència 16/03/2023
 2. Aprovació inicial del Pla Director d'Espais Verds de Calafell
 3. Aprovació de delegació de competències del servei de deixalleria al consell comarcal del Baix Penedès i aprovació del corresponent conveni.
 4. Proposta d'aprovació de la revisió de preus del contracte per a la prestació del servei de transport urbà de Calafell a l'any 2022.
 5. Proposta d'aprovació de la modificació de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a les entitats culturals, del municipi de Calafell.
 6. Proposta d'aprovació de denominació plaça de Fulgencio Ruíz (FUL) a la plaça situada a la carretera de l'Estació, 18-20, davant de les dependències municipals de la Policia Local i de la Creu Roja, segons sol·licitud presentada per les familiars del senyor Fulgencio Ruíz
 7. Proposta de denominació d'algun espai, plaça o carrer, a Segur de Calafell, amb el nom d'Elvis Presley
 8. Donar compte del decret de l'alcaldia núm. 2023/2004 de data 21/03/2023 corresponent a la proposta d'acord en relació amb l'aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2024-2026
 9. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació de la 1302 a la 2460 de l'any 2023.
 10. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de la 10 a la 15 de l'any 2023.
 11. Precs i preguntes

16/03/2023
Sessió plenària extraordinària, 16 de març de 2023

 1. Ratificar la urgència de la sessió.
 2. Proposta expedient 2868/2023, modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 3. Proposta d’aprovació de la massa salarial del personal laboral del sector públic local de Calafell per a l’any 2023: Ajuntament de Calafell i empresa municipal CEMSSA.
 4. Proposta de calendari dels pressupostos participatius per a l’any 2024.

09/03/2023
Sessió plenària ordinària, 9 de març de 2023

 1. Aprovació actes anteriors
  1. PLE2023/2 ordinari 09/02/2023.
  2. PLE2023/03 extraordinari amb urgència 15/02/2023.
 2. Proposta d’adhesió al Pacte d’Alcaldies i el Clima per aconseguir els objectius comunitaris de reducció d’emissions de CO2 en un 55% fins l’any 2030 i aconseguir la neutralitat climàtica al 2050.
 3. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitats, amb referència a 1 de gener de 2022.
 4. Bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres diferents expedients.
 5. Proposta de rectificació error material de l’acord de resolució en relació a la petició de baixa de l’inventari de certs vehicles de titularitat municipal.
 6. Proposta de resolució d’al·legacions i d’aprovació de sol·licitud de restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió Tandem Wellness paralitzada a conseqüència de la Covid-19 i les mesures adoptades per a combatre-la.
 7. Donar compte informe d’execució trimestral 2022 - 4t trimestre.
 8. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament corresponents al quart trimestre de l’exercici 2022, període de l’1/10/2022 al 31/12/2022.
 9. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2022, període de l’1/10/2022 al 31/12/2022.
 10. Donar compte decret 7172/2022, de data 17 d’octubre de 2022, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 0913_22, referent a l’atorgament subvencions Covid-19.
 11. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 4t trimestre de 2022.
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 537 a la 1301 de l’any 2023.
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de la 6 a la 9 de l’any 2023.
 14. Precs i preguntes.

15/02/2023
Sessió plenària extraordinària, 15 de febrer de 2023

 1. Ratificar la urgència de la sessió
 2. Aprovació inicial del pressupost de la corporació i de la societat municipal CEMSSA per l'any 2023
 3. Proposta sobre l'aprovació, si escau, de la plantilla del personal al servei d'aquest ajuntament per a l'any 2023
 4. Proposta d'acord d'aprovació de l'increment de les retribucions complementàries de conformitat amb la llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023