Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el darrer divendres de cada mes, a les 11 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, un cop tancada la sessió, també pot demanar la paraula en el torn obert de preguntes del públic. Les preguntes han de ser relatives a l'ordre del dia tal com estableix el ROM. Cada ciutadà o entitat té un màxim de quatre minuts per formular el seu prec o pregunta.

Les sessions plenàries també poden seguir-se:

Notes de premsa relacionades amb els plens municipals publicades a la secció de notícies.

Convocatòries de les sessions plenàries publicades a la secció de notícies.

24/11/2023
Sessió plenària ordinària, 24 de novembre de 2023

 1. Aprovació de l'acta anterior.
  1. PLE 2023/15 ordinari 27/10/2023.
 2. Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Calafell (PMUS), per als anys 2024-2029.
 3. Modificació, per ampliació, del capital social de la societat municipal de serveis a Calafell, Calafell Empresa Municipal de Serveis SA (CEMSSA) i, en conseqüència, modificació de l'article 5 dels estatuts societaris.
 4. Proposta de resolució en relació a la petició de baixa de l'inventari de certs vehicles de titularitat municipal.
 5. Aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2022 (expedient 8622/2023)
 6. Donar compte del decret 2023-7660 corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l'exercici 2022.
 7. Donar compte de l'informe d'execució trimestral 2023 - 3r trimestre.
 8. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2023, període del 01/07/2003 al 30/09/2023.
 9. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2023, període del 01/07/2003 al 30/09/2023.
 10. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per a què l'Ajuntament de Calafell i l'empresa municipal CEMSSA incloguin un número de telèfon gratuït per a l'atenció al ciutadà.
 11. Moció per a instar, amb caràcter d'urgència, al govern d'Espanya i a la Generalitat de Catalunya perquè articulin actuacions de millora per a la defensa del litoral i de les seves platges, i es facin càrrec de les despeses sufragades per l'Ajuntament de Calafell a les platges la temporada d'estiu 2023.
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 7061 a la 7860 de l'any 2023.
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació, de la 42 a la 46 de l'any 2023.
 14. Precs i preguntes.

27/10/2023
Sessió plenària ordinària, 27 d'octubre de 2023

 1. Donar compte del pas i consideració com a regidor no adscrit del senyor Ismael Iglesias Sánchez, membre del grup municipal de Vox.
 2. Aprovació de l'acta anterior.
  1. PLE 2023/14 ordinari 22/09/2023.
 3. Proposta d'acord de ratificació del decret d'alcaldia núm. 2023/6449 de data 20 de setembre de 2023, sobre el nomenament de representants de la corporació per a formar part del consell territorial de la propietat immobiliària.
 4. Proposta d'actualització dels consells de participació ciutadana: Consell de Seguretat i Prevenció.
 5. Proposta d'actualització dels consells de participació ciutadana: Consell Ciutadà.
 6. Proposta d'actualització dels consells de participació ciutadana: Consells de Barri.
 7. Proposta d'actualització dels consells de participació ciutadana: Consells Sectorials.
 8. Proposta d'aprovació del plànol de delimitació de les franges de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
 9. Proposta d'acord de declaració de parcel·la sobrera de la finca municipal del carrer Sanera, núm. 26, de Calafell.
 10. Proposta d'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal.
 11. Proposta d'acord de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 12. Proposta d'aprovació de modificacions pressupostàries per suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria (expedient 11187/2023).
 13. Proposta d'aprovació de modificacions pressupostàries per suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes (expedient 11196/2023).
 14. Proposta d'acord de modificació de les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Calafell per a l'exercici 2024.
 15. Donar compte del decret d'alcaldia número 2023/6582, de data 25/09/2023, corresponent a l'aprovació de les línies fonamentals del pressupost del 2024.
 16. Moció que presenta el grup municipal de Vox, en defensa de l'habitatge i contra l'ocupació il·legal d'habitatges i edificis de titularitat municipal.
 17. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 6381 a la 7060 de l'any 2023.
 18. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació, de la 36 a la 41 de l'any 2023.
 19. Precs i preguntes.

22/09/2023
Sessió plenària ordinària, 22 de setembre de 2023

 1. Aprovar actes anteriors.
  1. PLE2023/12 ordinari 28/07/2023.
  2. PLE2023/13 extraordinari amb urgència 18/09/2023.
 2. Proposta de resolució en relació a la petició de baixa de l’inventari d’un vehicle de titularitat municipal.
 3. Facultar el regidor de Medi Ambient i Via Pública per a la signatura del conveni de delegació de competències del servei de deixalleria al consell comarcal, aprovat per acord del ple de 20 d’abril de 2023.
 4. Modificació de l’article 23 de l’acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell.
 5. Modificació de l’article 23 del conveni col·lectiu del personal del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell.
 6. Donar compte del decret d’alcaldia 6353 de 13 de setembre de constitució de les àrees de tinents d’alcaldia i delegacions de l’alcaldia en els i les tinents d’alcalde i regidors i regidores de l’Ajuntament.
 7. Donar compte del decret d’alcaldia 6049/2023 de 18 de setembre de delegacions de l’alcalde a la junta de govern local.
 8. Donar compte informe d’execució trimestral 2023 – 2n trimestre.
 9. Donar compte informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament corresponents al segon trimestre de l’exercici 2023, període del 01/04/2023 al 30/06/2023.
 10. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2023, període del 01/04/2023 al 30/06/2023.
 11. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular, per a fomentar la implantació de camins escolars segurs a Calafell.
 12. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular, per a la creació d’una regidoria antiokupacions.
 13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 5101 a la 6380 de l’any 2023.
 14. Donar compte de les actes de la junta de govern local, des del darrer ple de la corporació, de la 27 a la 35 de l’any 2023.
 15. Precs i preguntes.

18/09/2023
Sessió plenària extraordinària, 18 de setembre de 2023

 1. Ratificar la urgència de la sessió.
 2. Proposta d’aprovació de suspensió potestativa de tramitació de plans urbanístics derivats, projectes de gestió urbanística i d’urbanització i l’atorgament de llicències del PMU 7 Multicinemes i de la finca Passatge Ferrocarril, 21 N2-23 Urb. Mas Mel de Calafell.

28/07/2023
Sessió plenària ordinària, 28 de juliol de 2023

 1. Aprovació actes anteriors:
  1. PLE2023/10 extraordinari 17/06/2023
  2. PLE2023/11 extraordinari 28/06/2023
 2. Aprovació de la modificació de la composició del consell ciutadà
 3. Aprovació de la modificació de la composició dels consells sectorials
 4. Aprovació de la modificació de la composició dels consells de barri
 5. Aprovació de la modificació de la composició del consell de seguretat
 6. Aprovació inicial de l’actualització del reglament de participació ciutadana
 7. Proposta d’acord per a la creació d’una comissió d’estudi política i tècnica per a la creació i posada en servei d’una escola de música i circ a Calafell
 8. Aprovació de la declaració de parcel·la sobrera de la finca municipal carrer Sanera, 26
 9. Proposta de modificació de l’acord de ple de 28 de juny de 2023 sobre el nomenament de representants de la corporació en altres organismes
 10. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per a l’any 2024
 11. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL, sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual, 1r trimestre de 2023
 12. Donar compte de la informació a subministrament sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL, sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual, 2n trimestre de 2023
 13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer pla de la corporació, de la 3.097 a la 5.100 de l’any 2023
 14. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació, de la 24 a la 26 de l’any 2023
 15. Precs i preguntes

28/06/2023
Sessió plenària extraordinària, 28 de juny de 2023

 1. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions a les corts generals del 23 de juliol de 2023.
 2. Donar compte de la constitució i composició dels grups polítics municipals i nomenament dels seus portaveus i portaveus suplents.
 3. Proposta sobre la modificació núm. 02/2023 de l'actual plantilla de personal de l'Ajuntament de Calafell, en relació a la inclusió de places de personal eventual.
 4. Proposta sobre la modificació de l'actual relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell, en relació a la inclusió de llocs de treball de personal eventual.
 5. Proposta d'aprovació del dia i hora de les sessions ordinàries del ple.
 6. Proposta d'aprovació de la creació i composició de les comissions informatives.
 7. Proposta d'aprovació de la periodicitat de la junta de govern local.
 8. Proposta d'aprovació de les delegacions del ple a la junta de govern local.
 9. Proposta de nomenament de representants de la corporació en entitats i organismes en representació de l'ajuntament.
 10. Proposta d'aprovació del règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes .
 11. Aprovació del nombre, característiques i retribució del personal eventual.
 12. Proposta d'aprovació inicial de la modificació del reglament orgànic municipal.
 13. Donar compte del decret d'alcaldia número 4671/2023 de 23 de juny de delegacions d'alcaldia a la junta de govern local.
 14. Donar compte del decret d'alcaldia número 4672/2023 de 23 de juny de delegació de la presidència de les comissions informatives permanents.
 15. Donar compte del decret d'alcaldia 4673/2023 de delegació de forma indistinta a favor de tots els regidors i regidores de l'ajuntament de les competències que s'atribueixen a l'alcalde per l'article 51 del Codi Civil respecte a l'autorització de matrimonis civils.
 16. Donar compte del decret d'alcaldia 4674/2023 de 23 de juny de constitució de les àrees de tinents d'alcaldia i delegacions de l'alcaldia en els i les tinents d'alcalde i regidors i regidores de l'ajuntament.
 17. Donar compte del decret d'alcaldia 4676/2023 de designació dels membres de la junta de govern local i dels/de les tinents d'alcalde.
 18. Donar compte del decret d'alcaldia 4678/2023 de 23 de juny de designació d'un comissionat especial per a una ciutat "smart-city".