Presentació de factures i pagament a proveïdors

Presentació de factures

D'acord amb la llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic que regula l'ús de la factura electrònica en el sector públic, i d'acord amb l'article 29 de les Bases d'Execució del Pressupost del 2016, a partir de l'1 de febrer de 2016, totes les factures s'han de presentar en format electrònic (facturae).

Podeu enviar les vostres factures electròniques de forma senzilla i gratuïta a la bústia de factures electròniques, pestanya  "Enviament de factures", de l'administració destinatària:

Com consultar l’estat de la factura

Podeu consultar l'estat de les vostres factures electròniques a la mateixa bústia de factures electròniques, pestanya  "Consulteu l'estat", de l'administració destinatària:

Període mitjà de pagament a proveïdors

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introdueix el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les administracions públiques, en un exercici nou de transparència, han de fer públic el seu període mitjà de pagament, que han de calcular d’acord amb una metodologia comuna.

L’Administració central, les comunitats autònomes, les corporacions locals i les administracions de la Seguretat Social han de calcular el període mitjà de pagament global a proveïdors, a què fa referència la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, que ha de comprendre el de totes les seves entitats.