Subvencions en l'import del Impost sobre Béns Immobles

Bases reguladores per a l'atorgament d'una subvenció en l'import de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), corresponent al domicili habitual, a persones en situació de dificultat econòmica. Podran sol·licitar la subvenció les persones físiques que són subjectes passius de l'impost com a propietaris o usufructuaris de l'immoble o se'ls repercuteix la quota en els rebuts del lloguer, sempre que es tracti del seu habitatge habitual i que reuneixin els requisits.