Rendició de comptes

El rendiment de comptes és una oportunitat per crear un espai permanent entre l'Ajuntament i la ciutadania i mostrar tota aquella informació que en disposi, que permeti a la ciutadania avaluar el grau de compliment de les obligacions i compromisos de la Corporació des de les diferents vessants que us mostrem a continuació.

Al portal de participació ciutadana decidim.calafell.cat:

Al portal de transparència: