Base de dades nacional de subvencions

La Base de dades Nacional de Subvencions és l'instrument de l'Administració General de l'Estat que permet conèixer la forma en què es gestiona una de les eines més importants empleades per les Administracions per al foment de les seves polítiques públiques.

L'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions crea la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS), que està cridada a ser a partir de l'any 2016 el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

La BDNS es custodia en la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. Subministra informació sobre totes les subvencions i ajudes públiques concedides per l'Administració estatal des de 2014. La seva informació és proporcionada pels òrgans i entitats del sector públic estatal, segons el previst en l'Ordre EHA/875/2007, després de dissociar totes les dades de caràcter personal, respectant i salvaguardant l'honor i la intimitat personal o familiar de les persones físiques.

Els drets d'oposició, rectificació i cancel·lació s'exercitaran davant l'òrgan o l'entitat que concedeix cada subvenció.

La informació és consultable en format HTML, i és exportable a formats CSV, XLS i PDF.