Servei d'Intervenció Socioeducativa

El Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS) és un servei diürn preventiu de prestació bàsica garantida, fora de l'horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i treballa per millorar les mancances socioeducatives de les persones ateses.

L'atenció als usuaris es fa mitjançant el treball individualitzat i el grupal, afavorint la integració en la comunitat i el treball en xarxa.

L'objectiu principal d'aquest servei és donar suport als infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies amb la finalitat que puguin assolir progressivament capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials.

On es realitza:

 • SIS El Desgavell, ubicat a l'Aula Polivalent de la Plaça Alcalde Romeu de Calafell Platja

 • SIS Els Paterols, al Centre Cívic Montse Civit del Port de Segur de Calafell

El SIS de Calafell inclou 4 serveis:

 1. Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc

  Servei d'intervenció socioeducativa per a progenitors, tutors o guardadors amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc que, mitjançant activitats de suport i de formació, vetlla per un adequat desenvolupament integral i benestar dels infants.

  Adreçat a infants de 0 a 3 anys i els seus familiars referents.

 2. Servei d'atenció diürna

  Servei diürn per a l’atenció d’infants i adolescents en situació de risc fora de l’horari escolar en els períodes lectius, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les mancances dels infants i adolescents atesos.

  Adreçat a infants i adolescents de 4 a 15 anys.

 3. Servei d'intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc

  Conjunt d’actuacions professionals dirigides a donar a les famílies el suport necessari perquè puguin atendre correctament els seus fills o filles, fomentant mitjançant el treball individual o grupal, l’adquisició d’habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com capacitats relacionals dirigides a disminuir la situació de risc.

  Adreçat a famílies o unitats de convivència amb infants i adolescents de 0 a 17 anys.

 4. Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc

  Servei destinat a donar suport als adolescents en situació de risc amb la finalitat que puguin assolir progressivament una capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials.

  Adreçat a adolescents de 16 a 17 anys.

A qui està adreçat?

Els infants, adolescents o les famílies ateses al Servei d'Intervenció Educativa hi accedeixen a demanda dels professionals dels Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Calafell. Aquesta derivació es fa sota un pla de treball familiar, que marca els objectius de treball, les pautes de seguiment i els períodes d'atenció.

Professionals referents

La referent del Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS) és una educadora social del Departament de Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Calafell. L'equip d'atenció directa amb els infants, adolescents i les famílies està format per 2 educadores socials i 2 integradores socials; hi ha un equip referent a cada centre.

Per a més informació cal adreçar-se al Departament de Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Calafell.

Dept. de Qualitat de Vida

Pl. Constitució, 5
43820 Calafell