Retribucions dels càrrecs electes

El Ple de la corporació en sessió de caràcter extraordinari celebrada el dia 28 de juny de 2023 acordà que, amb efectes de 17 de juny de 2023, data de constitució d'aquest Ajuntament, el règim de dedicació parcial dels membres de la Corporació, serà el que a continuació es relaciona, amb les retribucions que també s’esmenten, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, establint-se el següent règim de dedicacions i retribucions per als regidors d’aquesta Corporació:

Dedicacions i retribucions bruts anuals
Càrrec Règim Dedicació Retribució
Alcalde Parcial 90% 57.499,68 €
Regidor/a amb delegacions Parcial 80% 51.110,92 €

El règim de dedicació parcial comporta per a cadascuna de les persones compreses en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials.

El règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la Corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detalla tot seguit:

Indemnitzacions per assistència
Concepte Import/sessió
Ple 100 €
Junta de Govern Local 70 €
Comissions Informatives 50 €
Junta de Portaveus 50 €

S'estipula, amb efectes del dia 17 de juny de 2023, un import màxim mensual per regidor/a oposició en règim d’indemnitzacions de 729,02 euros.

La retribució i les indemnitzacions que es reconeix en els apartats anteriors, és independent del dret que es reconeix als membres corporatius, a la percepció de dietes per desplaçament i allotjament per raó del càrrec, així com indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici del càrrec quan siguin efectives i amb justificació documental prèvia.

Les retribucions i indemnitzacions, que es fixen en els acords anteriors, s'adequaran, a partir de l’1 de gener de 2024, de forma automàtica i sense necessitat d’acord exprés, en funció del percentatge que es determini aplicar al personal de la Corporació d’acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per als funcionaris i personal laboral.