Retribucions dels càrrecs electes

El Ple de la corporació en sessió de caràcter extraordinari celebrada el dia 27 de juny de 2019 acordà que, amb efectes de 15 de juny de 2019, data de constitució d'aquest Ajuntament, el règim de dedicació parcial dels membres de la Corporació, serà el que a continuació es relaciona, amb les retribucions que també s'esmenten, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, establint-se el següent règim de dedicacions i retribucions per als regidors d’aquesta Corporació:

Dedicacions i retribucions bruts anuals
Càrrec Règim Dedicació Retribució
Alcalde Parcial 90% 49.209,00 €
Regidor/a amb delegacions Parcial 80% 43.741,33 €
President/a Comissió Informativa Parcial 80% 43.741,33 €
Portaveu oposició Parcial 35% 19.136,83 €
Regidor/a oposició Parcial 16% 8.748,26 €

El règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de les retribucions que comporten aparellada la dedicació parcial, serà del 16%. El percentatge de dedicació ho és en relació amb la jornada ordinària del personal funcionari.

El règim de dedicació parcial comporta per a cadascuna de les persones compreses en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials.

Cas que concorri en un regidor o regidora, més d’un càrrec amb dret a la retribució en concepte de dedicació parcial, únicament li serà abonada la quantitat que correspongui a aquell que tingui major retribució.

Indemnitzacions per assistència
Concepte Import/sessió
Ple 500 €
Junta de Govern Local 350 €
Comissions Informatives 250 €
Junta de Portaveus 100 €

Cas que concorri en un regidor o regidora, més d’un càrrec amb dret a la indemnització, únicament li serà abonada la quantitat que correspongui a aquell que tingui major indemnització.

Límits màxims mensuals per assistència
Càrrec Màxim mensual
Regidor/a amb delegacions 3.645,11 €
President/a Comissió Informativa 3.645,11 €
Portaveu oposició 1.594,74 €
Regidor/a oposició 729,02 €

La retribució i les indemnitzacions que es reconeix en els apartats anteriors, és independent del dret que es reconeix als membres corporatius, a la percepció de dietes per desplaçament i allotjament per raó del càrrec, així com indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici del càrrec quan siguin efectives i amb justificació documental prèvia.

Les retribucions i indemnitzacions, que es fixen en els acords anteriors, s'adequaran, a partir de l’1 de gener de 2020, de forma automàtica i sense necessitat d’acord exprés, en funció del percentatge que es determini aplicar en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per als funcionaris i personal laboral.