Pla Local d'Igualtat de Calafell

Des de l’any 2001, l’Ajuntament de Calafell realitza polítiques d’Igualtat d’oportunitats a través de diferents actuacions i programes. Des del 2005 existeix la Regidoria d’Igualtat que s’encarrega de la gestió de les polítiques de gènere.

Calafell va aprovar el seu primer Pla Local de Polítiques de Dones el 2009 i la seva vigència ha estat del 2009 al 2014. El 2015 es va realitzar una nova diagnosi i la redacció participativa del Pla Local d’Igualtat 2015-2019, prorrogat fins a l'aprovació del Pla Local d’Igualtat 2021-2024 vigent.

El pla té dues dimensions fonamentals: d’una banda, fer una anàlisi i diagnosi participativa de la realitat de les dones de Calafell en relació amb diferents aspectes sociodemogràfics i estructurals, laborals, educatius, necessitats principals i demandes d’intervenció a l'àmbit municipal, i de l’altra, i a conseqüència d’aquesta diagnosi, redactar les línies marc i d’actuació del Pla local d’Igualtat, que abasti de forma transversal tots els àmbits i àrees d’intervenció municipal.