Pla Director de Carrers, Calafell Poble

El Pla de Barris del Nucli Històric preveu la remodelació de diversos carrers, dels quals ja s'han executat els ubicats a l'entorn del Castell amb la creació d'un parc arqueològic que té l'objectiu de preservar un patrimoni urbà i arquitectònic de gran vàlua local, i alhora ser un reclam turístic.

Davant la reforma de diversos carrers prevista en el Pla de Barris, i d'altres que també seran objecte d'actuació, el Pla Director té com a finalitat proposar uns criteris homogenis d'intervenció en la urbanització dels carrers del Nucli Històric del Poble.

L'àmbit d'actuació del Pla Director són els carrers que formen part dels creixements històrics del Poble de Calafell, que a partir del nucli originari del turó del Castell es van estendre al llarg dels antics camins que el comunicaven amb el territori. També s'han incorporat els carrers que han anat formant el teixit del Poble fins a començaments del segle XX.

Objectius

L'objectiu de caràcter general del Pla Director és donar criteris homogenis per a la urbanització dels carrers del Nucli Històric del Poble, de tal manera que les solucions adoptades es facin des d'una perspectiva global, permetent que els projectes i les obres es puguin executar al llarg dels anys en diferents etapes.

També hi ha objectius específics que cal relacionar:

  • Criteris a tenir en compte en la renovació de les xarxes de serveis existents, eliminant les esteses aèries i dimensionant-les adequadament.
  • Redimensionat d'una xarxa de drenatge d'aigua de pluja que la canalitzi i eviti la seva evacuació per damunt dels carrers.
  • Propostes de supressió de les barreres urbanístiques fent accessibles tots els carrers per a les persones amb mobilitat reduïda, en aquest sentit es plantegen criteris de nova pavimentació dels mateixos en plataforma única.
  • Inventariat per a la recuperació i manteniment de les voreres i altres elements d'urbanització, que tinguin valor històric, fent-les compatibles amb la nova urbanització.
  • Criteris de renovació de la xarxa d'enllumenat públic.

Plànols

Altres arxius adjunts

Questionari del Pla Director (PDF, 501.26 KB)