Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple. A continuació podeu consultar totes les mocions presentades. En la legislatura 2023-2027 alguns grups, per ara, no han presentat cap moció.

Moció que presenta el grup municipal d’ERC per la implantació de tarifes especials per a residents a les zones de pagament regulat i anul·lació de la zona taronja creada (PDF, 172.28 KB)

Presentada al ple 21/06/2024 | Desestimada

El Ple de la Corporació amb 9 vots en contra: 8 dels regidors/es del grup municipal del PSC, i 1 del regidor del grup municipal de JUNTS, i amb 9 vots a favor: 3 dels regidors/es del grup municipal d’ERC, 2 dels regidors/es del grup municipal d’UAM, 2 dels regidors del grup municipal del PP, 1 del regidor de la CUP i 1 del regidor de VOX. Amb un resultat d’empat, es procedeix a una segona votació, obtenint el mateix resultat. Desfà l’empat el vot de qualitat l’alcalde, amb el següent acord:

Acorda: no aprovar la moció

Presentada per: ERC

Vots a favor: 9
Vots en contra: 9

Moció que presenta el grup municipal de vox per la instal·lació de pilones i barreres de seguretat al passeig marítim i zones de vianants de Calafel (PDF, 704.67 KB)

Presentada al ple 21/06/2024 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria amb 10 vots en contra: 8 dels regidors/es del grup municipal del PSC, 1 del regidor de la CUP i 1 del regidor del grup municipal de JUNTS, i amb 7 vots a favor: 2 dels regidors/es del grup municipal d’ERC, 2 dels regidors/es del grup municipal d’UAM, 2 dels regidors del grup municipal del PP i 1 del regidor de VOX. El senyor Albert Beltran Ferri, regidor d’ERC, no participa de la votació i no emet el seu vot en cap sentit.

Acorda: no aprovar la moció.

Presentada per: VOX

Vots a favor: 7
Vots en contra: 10

Moció que presenta el grup municipal de Vox per la rehabilitació de les fonts, il·luminació i pont de la riera de l'estany de Calafell (PDF, 152.71 KB)

Presentada al ple 26/04/2024 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria amb 10 vots en contra: 9 dels regidors/es del grup municipal del PSC, 1 del regidor del grup municipal de JUNTS, i amb 8 vots a favor: 3 dels regidors/es del grup municipal d’ERC, 2 dels regidors/es del grup municipal d’UAM, 2 dels regidors del grup municipal del PP i 1 del regidor de VOX.

Acorda: no aprovar la moció

Presentada per: VOX

Vots a favor: 8
Vots en contra: 10

Moció que presenta el grup municipal Vox contra la venda il·legal i suport al comerç local (PDF, 148.56 KB)

Presentada al ple 22/03/2024 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria amb 10 vots en contra: 8 dels regidors/es del grup municipal del PSC, 1 del regidor del grup municipal de la CUP, 1 del regidor del grup municipal de JUNTS, amb 1 abstenció del regidor no adscrit senyor Ismael Iglesias Sánchez i amb 8 vots a favor: 3 dels regidors/es del grup municipal d’ERC, 2 dels regidors/es del grup municipal d’UAM, 2 dels regidors del grup municipal del PP i 1 del regidor de VOX.

Acorda: no aprovar la moció

Presentada per: VOX

Vots a favor: 8
Vots en contra: 10
Abstencions: 1

Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular contra la tramitació d'una llei d'amnistia (PDF, 175.24 KB)

Presentada al ple 09/01/2024 | Desestimada

El Ple de la corporació per majoria absoluta, amb 15 vots en contra: 10 dels regidors/es del PSC, 3 dels regidors/es d’ERC, 1 del regidor de la CUP i 1 del regidor de JUNTS; 3 abstencions: 2 dels regidors/es d’UAM i 1 del regidor no adscrit Ismael Iglesias Sánchez; i 3 vots a favor: 2 dels regidors del PP i 1 del regidor de VOX, acorda:

No aprovar la moció presentada.

Presentada per: PP

Vots a favor: 3
Vots en contra: 15
Abstencions: 3

Moció per a instar, amb caràcter d'urgència, al govern d'Espanya i a la Generalitat de Catalunya perquè articulin actuacions de millora per a la defensa del litoral i de les seves platges, i es facin càrrec de les despeses sufragades per l'Ajuntament (PDF, 215.36 KB)

Presentada al ple 24/11/2023 | Desestimada

El Ple de la Corporació, de conformitat amb la proposta presentada i per majoria, amb 11 vots en contra: 10 dels regidors/es del PSC i 1 del regidor de JUNTS; amb 7 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ERC, 1 dels regidors d’UAM, 2 dels regidors del PP i 1 del regidor de VOX i amb una abstenció del regidor de la CUP, adopta el següent acord:

ÚNIC: No aprovar la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, amb l’adhesió del grup municipal d’Esquerra Republicana, per instar, amb caràcter d'urgència al govern d’Espanya i a la Generalitat de Catalunya perquè articulin actuacions de millora per a la defensa del litoral i de les seves platges i es facin càrrec de les despeses sufragades per l'Ajuntament de Calafell a les platges la temporada d'estiu 2023.

Presentada per: ERC, PP

Vots a favor: 7
Vots en contra: 11
Abstencions: 1