Normatives i protocols diversos

12/06/2018
Protocol del servei municipal de distribució gratuïta d'aliments de Calafell

L'objecte d'aquest protocol consisteix en regular la distribució de l'ajuda alimentària que es gestiona des del servei municipal de distribució gratuïta d'aliments de Calafell, adreçada a les persones i famílies, empadronades i amb residència efectiva al municipi, que es trobin en situació de precarietat econòmica i amb dificultats per a cobrir les seves necessitats bàsiques, a nivell alimentari, posant a la seva disposició, de forma gratuïta, un mínim d’aliments de primera necessitat.

24/05/2018
Protocol del Menjador Social de Calafell

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinària celebrada el dia 21 de maig de 2018, acordà l’aprovació del Protocol del Menjador Social de Calafell

Anunci (PDF, 228.05 KB)
Proposta, acord i certificat (PDF, 268.05 KB)

13/04/2018
Acord d'usos a la via pública

El present acord es dicta davant un buit de regulació que existeix en la vigent Ordenança de convivència i d’ús dels espais públics de l’Ajuntament de Calafell, publicada al BOPT número 62 de data 15 de març de 2006, ja que només preveu autoritzacions per a “publicitat” en sentit comercial.

13/02/2018
Normes d'ús dels "Patis Oberts"

La Junta de Govern Local,  en sessió ordinària, celebrada el dia 29 de gener de 2018, ha aprovat inicialment  les NORMÉS D’ÚS DELS “PATIS OBERTS”.

El text íntegre de les normes se sotmetrà a informació pública mitjançant edicte en el BOP de Tarragona, al  tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i al web municipal pel període de vint dies, durant el qual és podran formular les  al·legacions o reclamacions que es considerin adients. Si no se’n formula cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita, sense cap més tràmit.

17/04/2015
Suspensió als efectes de les normes tècniques per a les autoritzacions de l’ocupació de la via pública, amb terrasses i similars dels establiments d’hostaleria i comerç al passeig Marítim de Sant Joan de Déu

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari, celebrada el dia 18 de març de 2015, va suspendre els efectes de les normes tècniques per a les autoritzacions de l’ocupació de la via pública, amb terrasses i similars dels establiments d’hostaleria i comerç al Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, pel que fa a la instal·lació d’elements fixes o semi permanents fins que l’Ajuntament no adapti i modifiqui les ordenances fiscals.

Així mateix, l’esmentada Junta de Govern Local, també va aprovar inicialment la modificació de les normes tècniques per a les autoritzacions de l’ocupació de la via pública en qüestió.